Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Skoler og utdanning. Her finner du de mer informasjon om de enkelte skolene i Vadsø kommune.. Skoler i Vadsø kommune Grunnskolene er selvstendige resultatenheter under rådmannen. På rådmannsnivå har kommunalsjefen ansvar for oppfølging av skolene når det gjelder planverk, oppfølging av Opplæringsloven, kvalitetsutvikl
Relevans: 100%
 
 
Kultur og fritid, Fritid, Tjenestebeskrivelse. Frivilligsentralen i Vadsø. Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organ
Relevans: 72%
 
 
Fritid, Idrett og frilluftsliv, Tjenestebeskrivelse. Informasjon om badebursdag. BADEBURSDAG ER SKØY FOR UNGENE OG AVLASTING FOR FORELDRENE ! Ønsker du "badebursdag" i svømmehallen ? Det er mulig å benytte svømmehallen til bursdagsfeiring på mandager og onsdager innenfor ordinær åpningstid, som er fra kl.
Relevans: 72%
 
 
Barn og familie. Vadsø kommune har en rekke tjenester relatert til barn, ungdom og familie. Disse tjenestene omfatter flere virksomheter og i mange tilfeller involveres ulike virksomheter innenfor de samme tjenestene. For å forenkle arbeidet med å finne frem til rett tjenesteyter har vi valgt å publisere tjenestene
Relevans: 72%
 
 
Kultur og fritid, Kulturtilbud og -arrangementer, Skole og utdanning, Tjenestebeskrivelse. Kulturskolen i Vadsø. Postboks 614 9811 Vadsø Besøksadresse: Oscarsgt 21, inngang Vestfløyen Telefon: 78 94 29 20. E-post:. kulturskolen@vadso.kommune.no. Kulturskoleleder: Sissel Myhre, Vadsø Kulturskole E-post:. sissel.myhre.
Relevans: 72%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Kvalifiseringsenheten. Kvalifiseringsenheten har ansvar for mottak, bosetning, undervisning, oppfølging og veiledning av bosatte flyktninger og norskopplæring for innvandrere. Enhetens målsetning er å få deltakere/elever kvalifisert til selvhjulpenhet i arbeid eller videre utdannings forløp. Kvali
Relevans: 72%
 
 
Psykisk helse, Tjenestebeskrivelse. Psykiatrisk enhet. Tjenestestandard for Psykiatrisk enhet. Formål Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva
Relevans: 72%
 
 
Fritid, Kulturtilbud og -arrangementer, Tilskuddsordninger, Tjenestebeskrivelse. Kommunal støtte til frivillige lag og foreninger. Kommunen deler ut tilskudd til kulturarbeid etter søknad fra allmennkulturelle lag og foreninger i Vadsø kommune.RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE - KULTURMIDLER Vedtatt av kommunestyret
Relevans: 72%
 
 
Innbyggerrettigheter, Media og kommunikasjon, Tjenestebeskrivelse. Innsyn i dokumenter og saker. Du kan be om innsyn i dokumenter og få kopi av dokumentene, enten på e-post eller ordinær post. Dette gjøres ved å henvende deg til service- og informasjonsavdelingen. Det er viktig at du henviser til
Relevans: 72%
 
 
Transporttjenester, Tjenestebeskrivelse. Transporttjeneste for funksjonshemmede. TT-ordningen har til hensikt å gjøre funksjonshemmede i bedre stand til å delta i samfunnslivet på linje med de øvrige innbyggere.Ordningen er for de funksjonshemmede som ikke - eller som ikke uten meget betydelige vanskeligheter
Relevans: 72%
 
 
Bedrift og etablering, Tjenestebeskrivelse. Vadsø kommunes utviklingsfond. Utviklingsfondet skal nyttes som et strategisk verktøy og virkemiddel for å stimulere til utvikling innen Vadsø kommunes vedtatte satsingsområder i kommuneplanen. Vadsø kommunes strategiske satsingsområder innen næringsutvikl
Relevans: 72%
 
 
Innbyggerrettigheter, Tjenestebeskrivelse. Personvernombudet i Vadsø kommune. Datatilsynet godkjente opprettelsen av Personvernombud for Vadsø kommune i april 2006. Personvernombud for Vadsø kommune er Arne Lindbach.Kontakt: Arne Lindbach Telefon: 78 94 23 55 - 78 94 23 00 E-post:. arne.lindbach@vadso.kommune.no.
Relevans: 72%
 
 
Helsetjenester, Tjenestebeskrivelse. Helsestasjonen og helsesøstertjenesten. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har som mål å fremme god psykisk, fysisk og sosial helse blant barn og unge, samt forebygge sykdom, skade eller lyte. Likelydende formål gjelder for flyktninger og asylsøkere i alle aldre.
Relevans: 72%
 
 
Helsetjenester, Svangerskap og fødsel, Tjenestebeskrivelse. Jordmortjenesten. I Vadsø kommune ønsker vi å gi den gravide best mulig omsorg under svangerskapet. Dette vil vi gjøre gjennom samarbeid mellom jordmor og fastleger i kommunen.I Vadsø kommune har vi jordmor i 100 % -stilling. Jordmortjenesten har i da
Relevans: 72%
 
 
Helsetjenester, Tjenestebeskrivelse. Legetjenester. Helsevirksomheten skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Vadsø kommune. Virksomheten skal videre bidra til å fremme folkehelse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt søke å forebygge og
Relevans: 72%
 
 
Helse, Helsetjenester, Tjenestebeskrivelse. Timebestilling og reseptfornyelse på internett. Ved å benytte vår nettbaserte tjeneste for legebestilling unngår du telefonkø, og kan bestille din legetime og fornye resepter hele døgnet. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt fo
Relevans: 72%
 
 
Helse, Helsetjenester, Tjenestebeskrivelse. Fysioterapitjenesten. Fysioterapitjenestens formål er å fremme helse igjennom å forebygge og behandle sykdom eller skade i bevegelsesapparatet.Tjenesten tilbyr forebygging, behandling, rehabilitering - individuelt og i grupper. Lovgrunnlag.
Relevans: 72%
 
 
Helse, Helsetjenester, Tjenestebeskrivelse. Ergoterapitjenesten. Ergoterapitjenesten arbeider med forebyggende, rehabiliterende, habiliterende, behandlende og vedlikeholdende tiltak for brukere i alle aldre. Målet er å tilrettelegge omgivelsene til den enkelte, både i hjem, skole, fritid og arbeid slik at brukere
Relevans: 72%
 
 
Barnehage. Vadsøbarnehagene. Under finner du lenker til barnehagene i Vadsø kommune og tjenestebeskrivelse for tjenesten.. Felles profil for Vadsøbarnehagene og de fire fokusområdene. Her finner du profildokumentet. Søk på barnehageplass i Vadsø kommune. Søknadskjema barnehageplass.
Relevans: 72%
 
 
Skole og utdanning, Grunnskoleopplæring, Tjenestebeskrivelse. Grunnskoler i Vadsø kommune - tjenestebeskrivelse. Grunnskolene ivaretar den nasjonale opplæringsplikten på 10 år som gjelder alle barn fra det året de fyller 6 år. Opplæringsplikten kan også ivaretas gjennom hjemmeundervisning eller i privat skole so
Relevans: 72%
 
 
Boformer, Tjenestebeskrivelse. Bekkefaret boliger. I dag har Bekkefaret 9 boliger som består av heldøgns miljøtiltak for psykisk funksjonshemmede og fysisk funksjonshemmede med ulike hjelpebehov. Behovet til brukerne ved Bekkefaret er svært ulikt og sammensatt og virksomheten yter et vidt spekter av
Relevans: 72%
 
 
Boformer, Tjenestebeskrivelse. Bo og miljøvirksomheten. Tjenestestandard for bo og miljøvirksomheten. Formål Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og å søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om
Relevans: 72%
 
 
Boformer, Tjenestebeskrivelse. Stubben boliger. Tjenestestandard for Stubben boliger. Formål Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og å søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hv
Relevans: 72%
 
 
Skatt og likning, Tjenestebeskrivelse. Forskuddstrekk. Ved lønnsutbetaling plikter arbeidsgiver å foreta skattetrekk fra arbeidstaker. Denne skatt kalles "forskuddstrekk"Forskuddstrekket blir satt inn på en egen skattetrekkskonto til arbeidsgiver, til året er omme. Da blir lønn- og skatt lønnsinnberettet på lønnstaker,
Relevans: 72%
 
 
Skatt og likning, Tjenestebeskrivelse. Forskuddsskatt. Forskuddsskatt blir utskrevet av skatteetaten og legges til grunn av inntekt fra tidligere år.. Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap, skal du betale forskuddsskatt. Det betyr at du be
Relevans: 72%
 
 
Skatt og likning, Tjenestebeskrivelse. Forhåndsskatt. Aksjeselskap og andre såkalte "etterskuddspliktige" skattytere betaler forhåndskatt. Forhåndsskatten betales etter inntektsåret, men før skatten er ferdig utliknetForhåndsskatten forfaller i to terminer: 15. februar og 15. april. Resterende skatt blir vanligvis u
Relevans: 72%
 
 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Gravemeldinger. Ved gravearbeid på kommunale, fylkeskommunale og private eiendommer skal det sendes gravemelding til kommmunen. Kommunen vil innhente nødvendige opplysninger fra aktuelle parter og sikre at gravearbeidet kan gjennomføres uten
Relevans: 72%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Vadsø Familiesenter. Vadsø Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr kommunale hjelpetjenester bl.a. i form av samtaler, rådgivning og ulike typer støtte for barn, unge og familier. Senteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, logoped, spesialpedagogisk hjelp til førsko
Relevans: 72%
 
 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Byggesaksveiledning. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling.. En rekke tiltak er unntatt fra byggesaksbehandling (søknad eller melding) med hjemmel i § 93 annet ledd. Det gjelder tiltak som er så små at slik behandling ikke er nødvendig
Relevans: 72%
 
 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Kommunale boligtomter. Vadsø kommune har for tiden ledige boligtomter i følgende områder: - Fossen boligfelt - Fjellheim -Ytrebyen (Melkevarden) - Fossen ØstSøknad om boligtomt i Vadsø kommune sendes: Vadsø kommune Postboks 614 9811 Vadsø Nærmere opplysning
Relevans: 72%
 
 
Bolig og eiendom, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Oppmåling. Oppmålingstjenesten omfatter deling av eiendommer, kartforretninger, grensepåvisninger, justering av grenser mm.Oppmålingstjenestene omfatter følgende:. Grensejustering Lite hensiktsmessige og uheldige eiendomsgrenser kan justeres slik at de passer bedr
Relevans: 72%
 
 
Barn og familie, Barne- og familievern, Tjenestebeskrivelse. Familierådgivning. Vi, på Familierådgivningskontoret i Sør-Varanger, gir tilbud om samtaler til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsutfordringer, små eller store. Vi tar imot familier, par og enkeltpersoner, unge og eldre.Fra og med 01.01.08 skal
Relevans: 72%
 
 
Leie og utleie, Tjenestebeskrivelse. Utleie av kommunale bygg. Vadsø kommune har en rekke bygg som leies ut til ulike arrangement. Både private og lag og foreninger kan leie byggene til godkjente formål. Leie bør avtales i god tid før arrangementet da det periodevis er stor pågang av leietakere. I en del bygg er
Relevans: 72%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Tildelning av laksefiskeplasser på kommunal eiendom. Vadsø kommune tildeler laksefiskeplasser på kommunale eiendom etter søknad.. Vadsø kommune disponerer følgende laksefiskeplasser: Plass nr. VS 8031, VS 8032, VS 8033, VS 8034, VS 8035, VS 8036, VS 8037 og VS 8038 bak Vadsøya. P
Relevans: 72%
 
 
Bolig og eiendom, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Innløsing av festetomter. Vadsø formannskap har vedtatt at boligtomter kan innløses/ kjøpes når det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen på tomta.Tomteprisen ved av innløsing/ kjøp av bebygd festetomt er kr. 30. pr. m2. S
Relevans: 72%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Økonomiske ytelser etter lov om sosial tjenester. Har du eller din familie økonomiske problemer?. Sosialtjenesten Rådhusgt. 4 - 2. etg. tlf. 21 05 15 00 fax 78 94 26 19 e-post. sosial.barnevern.flyktning@vadso.kommune.no. Åpningstider:alle hverdager: kl. 10.00-15.00. Telefontid mandag-fredag: kl.
Relevans: 72%
 
 
Natur og miljø, Naturforvaltning, Motorferdsel i utmark, Tjenestebeskrivelse. Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. For all motorisert ferdsel utenfor godkjente løyper kreves det særskilt tillatelse. For brukere som har et særlig transportbehov kan det innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel.
Relevans: 72%
 
 
Skole og utdanning, Grunnskoleopplæring, Tjenestebeskrivelse. Skolefritidsordningen (SFO). Tjenestebeskrivelse for skolefritidsordningen (SFO) i Vadsø kommune.. Informasjon: SFO i Vadsø drives av Vadsø kommune. Det er SFO på følgende skoler: Vadsø barneskole og Vestre Jakobselv skole. Beskrivelse: Skolefritids
Relevans: 72%
 
 
Bolig og eiendom. I dette menyvalget finner du tjenester relatert til bolig og eiendom.. Tjenestebeskrivelser:. Avkjørsel fra offentlig vei. Bolig, bygging av ny. Boligtilskudd til etablering. Boligtilskudd til tilpassning. Bostøtte. Bruksendring. Flere tjenester.. Skjema:. Byggeblanketter.
Relevans: 72%
 
 
Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende. Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Her finner du elektronisk skjema som skal benyttes ved søknad til Vadsø kommune.
Relevans: 72%
 
 
Motorferdsel - søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Her finner du søknadsskjema for dispensasjon fra lov om motorferdsel. Søknadsskjemaet kan benyttes for både sommer og vintersesongen.Søknadsskjema. elektronisk sommer). Søknadskjema . vinter). Tjenestebeskrivelse - motorferdsel i utmark.
Relevans: 72%
 
 
Helseenheten. Enhetsleder:. Vivian Wara. Nestleder: Telefon: 78 94 25 12/ 934 33546 78 95 19 99 øyeblikkelig hjelp 113 nødhelp Enhetens formål er forebygging og behandling av skade, sykdom eller lyte. Enheten har 8 fagseksjoner: Helsestasjon Merkantilt Laboratoriet Sykepleiere Leger Jordmor Ergoterapi Fysioterapi.
Relevans: 18%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik