Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Økonomi. Regjeringens mål med kommunereformen er nye- og mer robuste kommuner som er i stand til å håndtere fremtidige utfordringer. Det er knyttet noen økonomiske virkemidler til dette.Regjeringen har knyttet både direkte- og indirekte økonomiske betingelser til kommunereformen. Direkte betingelser er knyttet
Relevans: 67,2%
 
 
Rådmannens forslag til årsbudsjett drift og økonomiplan 2017-2020. Vadsø kommune har over mange år vært preget av svært anstrengt driftsøkonomi og tiltakende, høyt gjeldsnivå. Dette er forhold som vil prege utviklingen og handlingsrommet i aktuell planperiode.KOSTRA gir et bilde på at Vadsø kommune bruker mer
Relevans: 38,4%
 
 
Makspris i barnehager og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling. Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2017 er 2730 kroner per måned.Nasjonal ordning for redu
Relevans: 33,6%
 
 
Møte i Formannskapet 28. januar 2016. Formannskapet behandlet i møte 28. januar 2016 sakene: Valg av representanter og vararepresentanter fra brukerorganisasjoner til eldrerådet, Varanger Kite Club - søknad om støtte til VAKE 2016, Jusshjelpe i Nord-Norge - søknad om tilskudd, NKS Veiledningssenter - søknad om ø
Relevans: 22,4%
 
 
Møte i kommunestyret 18. februar 2016. Kommunestyret behandlet i møte 18. februar 2016 sakene: Suppleringsvalg - valg av meddommere, Suppleringsvalg - Vadsø vann og avløp. Kontrollutvalgets årsrapport 2015, Kontrollutvalgets årsplan 2016, Eiendomsskattevedtak 2016, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 22,4%
 
 
Hva er bostøtte?. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.
Relevans: 19,2%
 
 
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er nå ferdigstilt. Forslaget skal nå behandles i ulike kommunale råd/utvalg. Formannskapet skal innstille i saken i møte 23.11 2017 og kommunestyret fatter endelig budsjettvedtak i møte
Relevans: 19,2%
 
 
Bygdekvelden. Inntektene fra bygdekvelden i høst gikk til TV-aksjonen. Det kom inn 7961 kr. Skolen takker alle som stilte opp og hjalp til slik at det ble et fint arrangement.1. klasse viste fram bokstavene de hadde lært så langt.. 4. klasse sang og spilte..
Relevans: 14,4%
 
 
Skatt og likning, Tjenestebeskrivelse. Forskuddstrekk. Ved lønnsutbetaling plikter arbeidsgiver å foreta skattetrekk fra arbeidstaker. Denne skatt kalles "forskuddstrekk"Forskuddstrekket blir satt inn på en egen skattetrekkskonto til arbeidsgiver, til året er omme. Da blir lønn- og skatt lønnsinnberettet på lønnstaker,
Relevans: 11,2%
 
 
Skatt og likning, Tjenestebeskrivelse. Forskuddsskatt. Forskuddsskatt blir utskrevet av skatteetaten og legges til grunn av inntekt fra tidligere år.. Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap, skal du betale forskuddsskatt. Det betyr at du be
Relevans: 11,2%
 
 
Bostøtte. Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.Nye regler for bostøtte fra 1. juli 2009. Husbanken utvider Bostøtten slik at flere kan søke. Nå kan alle som er over
Relevans: 11,2%
 
 
Bygdekveld for Haiti. Det ble som alltid trangt om plassen da skolen inviterte til bygdekveld. Med god bevertning og et fullpakket program som trekkplaster ble samfunnshuset fylt til siste stol. Avissalg, kafe, lotteri og konkurranser gav gode inntekter til jordskjelvrammede på Haiti. Det ble en
Relevans: 11,2%
 
 
Møte i kommunestyret 18. september 2014. Kommunestyret behandlet i møte 18. september sakene: IKT-Plan 2014, Vadsø havn KF - regnskap 2014, Bosetting av flyktninger 2014-2016, Kompetansekoordinator øst, Forskuttering av spillemidler - kommunal andel, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunestyret Møtested: V
Relevans: 11,2%
 
 
Møte i formannskapet 3. desember 2015. Formannskapet behandlet i møte 3. desember 2015 sakene: Oppnevning av styre i stiftelsen Vadsø utleieboliger, Utviklingsråd - Valg av medlem og varamedlem, SalsgsbFriluftsråd i Finnmark, Høring - revisjon av strategisk plan FEFO m.fl.Møteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 11,2%
 
 
Faktagrunnlag Øst-Finnmark. De 7 kommunene i Øst-Finnmark (Sør-Varanger, Vadsø, Tana, Båtsfjord, Vardø, Berlevåg og Nesseby) har i fellesskap gjort en gjennomgang og analyse av viktige forhold knyttet til det kommunale ansvarsområdet.I prosjektet Kommunereformen i Øst-Finnmark har kommunene i fellesskap gjen
Relevans: 11,2%
 
 
Møte i formannskapet og valgstyre 24. november 2016. Formannskapet behandlet i møte 26. november 2016 sakene: Støtte fra næringsfond, Kommunal plan for idrett og friluftsliv, Kompetanseplan 2017-2019, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 11,2%
 
 
Møte i administrasjonsutvalget 22. november 2016. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 22. november sakene: Kompetanseplan 2017-2019 - handlingsplan 2017, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møt
Relevans: 11,2%
 
 
Møte i kommunestyret 15. desember 2016. Kommunestyret behandlet i møte 15. desember sakene: Ny snøscooterløype i Vadsø kommune, Kompetanseplan 2017-2019 - Handlingsplan 2017, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunestyret Møtested: V
Relevans: 11,2%
 
 
Skatt og likning, Tjenestebeskrivelse. Forhåndsskatt. Aksjeselskap og andre såkalte "etterskuddspliktige" skattytere betaler forhåndskatt. Forhåndsskatten betales etter inntektsåret, men før skatten er ferdig utliknetForhåndsskatten forfaller i to terminer: 15. februar og 15. april. Resterende skatt blir vanligvis u
Relevans: 5,6%
 
 
Vedtak om midlertidig parkeringsforbud- snørydding. I forbindelse med snørydding og høvling av kommunale veier og gater, vil det bli innført midlertidig parkeringsforbud mens arbeidet pågår. Publikum anmodes om å rette seg etter skiltingen for å unngå borttauing.Parkeringsforbudet inntrer straks skilt nr. 372, P
Relevans: 5,6%
 
 
Møte i kommunestyret 17. desember 2015. Kommunestyret behandlet i møte 17. desember 2015 sakene: KOmité for markering av samefolkets dag, Kommunereformen, Styresammensetning i kommunale foretak, Lovlighetsklage - Vadsø jazzklubb/Varangerfestivalen - Partnerskap, Finnmark kommunerevisjon IKS, Søknad om støtte til m
Relevans: 5,6%
 
 
Trafikk og samferdsel, Veg og vegtrafikk. Borttauing av uregistrerte kjøretøy/ bilvrak. Uregisterte kjøretøy som står parkert på offentlig vei, gate eller parkeringsplass lenger enn 14 dager vil bli borttauet og lagret i en inngjerdet innehegning. Utlevering av kjøretøyet vil ikke skje før alle kostnader for inn
Relevans: 3,7%
 
 
Ordførerens liv i uke 1,2 og 3. Aller først vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle sammen et riktig godt nytt år.. Jeg begynte å skrive ukebrev i fjor og har bestemt meg for å fortsette med dette. Men, grunnet variert arbeidspress så ber jeg om forståelse for at det kan bli både 1, 2, 3 og
Relevans: 2,8%
 
 
Ordførers liv i uke 11,12,13,14,15,16 og 17. Nå ble det igjen mange uker å referere, men det skyldes høyt aktivitetsnivå og gjennomgående mangel på tid til å ta tak i dette. Nå bruker jeg denne lørdagen, da været kanskje heller ikke kan sies å være det beste, til å oppdatere dere.Uke 11. Denne uken var en
Relevans: 2,8%
 
 
Ny byutviklingsstrategi for Vadsø. Siden 2007 har Vadsø kommune arbeidet kontinuerlig med ny kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen er plansystemets øverste nivå og gir retning for alle andre kommunale planer og tiltak.Av fungerende ordfører Rolf A Hanssen Planprosesse
Relevans: 2,4%
 
 
Fritid, Kulturtilbud og -arrangementer, Tilskuddsordninger, Tjenestebeskrivelse. Kommunal støtte til frivillige lag og foreninger. Kommunen deler ut tilskudd til kulturarbeid etter søknad fra allmennkulturelle lag og foreninger i Vadsø kommune.RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE - KULTURMIDLER Vedtatt av kommunestyret
Relevans: 2,2%
 
 
Startlån bolig. Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til kjøp av bolig utbedring og tilpasning av bolig toppfinansiering ved bygging av ny bolig refinansiering av dyre lån slik
Relevans: 2,2%
 
 
Ordførerens liv i uke 18, 19, 20, 21, 22 og 23.. Ordfører Hans-Jacob Bønå har nå oppdatert sin ordførerblogg med ukene 18-23 med alt fra opplevelser med Vadsørussen til feiring av Veterandag og 17. mai.Uke 17. Jeg har skrevet om uke 17 tidligere, men ikke om lørdagskvelden 30/4. Jeg ble invitert til r
Relevans: 1,8%
 
 
Vedtekter for Vadsø Havn KF. 1 Organisasjon og kontorkommune. Vadsø Havn kommunalt foretak (heretter Vadsø Havn K/F) er et kommunalt foretak som eies av Vadsø kommune. Vadsø bystyre er havnens øverste organ. Vadsø Havn K/F ledes av Vadsø havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av havneadminis
Relevans: 0,7%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik