Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Gravemeldinger. Ved gravearbeid på kommunale, fylkeskommunale og private eiendommer skal det sendes gravemelding til kommmunen. Kommunen vil innhente nødvendige opplysninger fra aktuelle parter og sikre at gravearbeidet kan gjennomføres uten
Relevans: 51,2%
 
 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Byggesaksveiledning. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling.. En rekke tiltak er unntatt fra byggesaksbehandling (søknad eller melding) med hjemmel i § 93 annet ledd. Det gjelder tiltak som er så små at slik behandling ikke er nødvendig
Relevans: 51,2%
 
 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Kommunale boligtomter. Vadsø kommune har for tiden ledige boligtomter i følgende områder: - Fossen boligfelt - Fjellheim -Ytrebyen (Melkevarden) - Fossen ØstSøknad om boligtomt i Vadsø kommune sendes: Vadsø kommune Postboks 614 9811 Vadsø Nærmere opplysning
Relevans: 51,2%
 
 
Bolig og eiendom, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Oppmåling. Oppmålingstjenesten omfatter deling av eiendommer, kartforretninger, grensepåvisninger, justering av grenser mm.Oppmålingstjenestene omfatter følgende:. Grensejustering Lite hensiktsmessige og uheldige eiendomsgrenser kan justeres slik at de passer bedr
Relevans: 51,2%
 
 
Bolig og eiendom, Eiendom. Eiendomsopplysninger (matrikkelen). Vadsø kommune tok i bruk matrikkelen i mai 2008 som det offisielle registeret for eiendom, bygning og adresse. Matrikkelen erstatter det tidligere GAB-registeret.Siden 1980 har eiendommer, adresser og bygninger blitt registret i GAB-regi
Relevans: 51,2%
 
 
Bolig og eiendom, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Innløsing av festetomter. Vadsø formannskap har vedtatt at boligtomter kan innløses/ kjøpes når det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen på tomta.Tomteprisen ved av innløsing/ kjøp av bebygd festetomt er kr. 30. pr. m2. S
Relevans: 51,2%
 
 
Eiendom, Bolig og eiendom. Digital kartløsning for Vadsø kommune. Vadsø kommune kan nå tilby brukere en egen portal med digitale kart over Vadsø kommune.. Kartet inneholder en rekke opplysninger om eiendom og kan benyttes til endel søknader som sendes kommunen. Man kan blant annet tegne inn i kartet selv
Relevans: 51,2%
 
 
Faktura eiendomsskatt. Vedrørende utsendte faktura for eiendomsskatt. Informasjon om faktura for eiendomsskatt termin 1: Faktura for eiendomsskatt termin 1 er distribuert i dag med forfallsdato 20.6. Termin 1 gjelder for perioden 01.01.16 til 30.06.16. Termin 2 vil bli fakturert sammen med feiegebyr, renovasjon o.l. so
Relevans: 44,8%
 
 
Eiendomsskatt på festetomter. Her finner du informasjon fra "Veileder om eiendomsskatt på festetomter" utgitt av KS Eiendomsskatteforum (KSE)4.2 Varigheten av ulike festekontrakter og adgang til forlengelse 4.2.1 Generelt om hvilke regler som gjelder Leie av grunn til hus som festeren (leieren) har eller får på tom
Relevans: 38,4%
 
 
Anmodning om å rydde fortau i Vadsø sentrum. Vadsø kommune er ansvarlig for brøyting og strøing i Vadsø kommune. Gårdeiers ansvar for ryding av fortauet utenfor eiendommen fremkommer av Forskrift om politivedtekter i Vadsø kommune - FOR-2011-01-21-79.Vadsø kommune har registrerer at enkelte fortau ik
Relevans: 38,4%
 
 
Informasjon om ny gebyrordning for vannforsyning og avløp. Kommunestyret har vedtatt ny forskrift om vann, avløp og slam i Vadsø kommune gjeldende f.o.m. 1. januar 2013, samt gebyrregulativ 2013. Dette innebærer blant annet at årsgebyr for vannforsyning og avløp skal beregnes etter en ny todelt ordning, med
Relevans: 32%
 
 
Bolig og eiendom, Leie og utleie, Kultur og fritid, Idrett og frilluftsliv. Sommerstenging av treningslokaler. Alle Vadsø kommunes treningslokaler stenger for sommeren 23.juni og er stengt til skolestart 25. august.I utgangspunktet er også Vadsøhallen stengt, men i spesielle tilfeller kan vi tilby innendørs trenin
Relevans: 25,6%
 
 
Bolig og eiendom, Vann og avløp. Vadsø vannbehandlingsanlegg satt i drift. Mattilsynet DK Øst-Finnmark har gitt Vadsø Vann og Avløp KF, tillatelse til å starte det nye vannbehandlingsanlegget og levere vann til forbrukere på nett.Tillatelsen er gitt på bakgrunn av gode resultater på gjennomførte analyser
Relevans: 25,6%
 
 
Bolig og eiendom. Forskrift til matrikkellovens § 35- Tidsfrister i saker som krever oppmåling. Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft den 01.01.2010. I loven er det gitt tidsfrister for fullføring av bl.a. saker som krever oppmålingsforretning.Miljøverndepartementet har i forskrift om eiendoms
Relevans: 25,6%
 
 
Vedrørende kommunale avgifter fra Vadsø Vann og Avløp KF. Nytt gebyrregulativ er lagt inn på de aller fleste eiendommene i Vadsø Kommune. Dette medfører at begge terminene i 2013 er fakturert på nytt, samt at det som er betalt inn etter gammelt gebyrregulativ har kommet som et fratrekk.OBS! Det vil komme to fak
Relevans: 25,6%
 
 
Møtedokumenter. Her finner du oversikt over møtedokumenter fra Vadsø kommunale eiendomsselskap.. Møte 25. januar 2017 kl 13.45. Saksliste. Brosjyre IK-bygg. Produktark IK-bygg & FDV-bygg. Tilbud for Vadsø kommunale eiendomsselskap KF. FDV-bygg (05.12.2016).
Relevans: 25,6%
 
 
Politikk og Demokrati. Kommunestyremøte 7. juni 2012. Kommunestyret behandlet i møte 7. juni 2012 sakene: Eiendomsforvaltning - FDVU, Risiko- og sårbarhetsanalyse, Tilstandsrapport for grunnskolene i Vadsø, Vestre Jakobselv Ungdomsklubb - økonomisk støtte, Årsberetning og regnskap 2011, Fastsettelse av
Relevans: 24%
 
 
Vedtatt detaljreguleringsplan for eiendom gnr 2 bnr 56 og 113- Evjen, Vestre Jakobselv. Kommunestyret i Vadsø har vedtatt detaljreguleringsplan for eiendom gnr.2, bnr.56 og 133- ”Evjen” Vestre Jakobselv, den 7. mai 2015 i sak 19/15.Dokumenter:. Plankart. Planbeskrivelse. Protokoll fra kommunestyret.
Relevans: 24%
 
 
Eiendomsskattelister 2018. Eiendomsskattelister for 2018 til offentlig ettersyn er nå skrevet ut og er tilgjengelig på vårt servicekontor.Listen viser skatteeiendommene med feltene takst, skattenivå, promillesats, skatt og evt. fritakskode. Spørsmål vedrørende dette stilles til eiendomsskattekontoret i Vadsø kom
Relevans: 24%
 
 
Styret i Vadsø kommunale eiendomsselskap. Som medlemmer til styret i Vadsø kommunale eiendomsselskap for valgperioden 2015 – 2019 velges 1. Styreleder Tore Skogly 2. Styrets nestleder Ann Pettersson, H 3. Styremedlem Per Einar Samuelsen 4. Styremedlem Odd Erik Rønning, AP 5. Styremedlem Sissel Myhre, SV 6. Styremedl
Relevans: 19,2%
 
 
Vadsø kommunale eiendomsselskap. Vadsø kommunale eiendomsselskap KF ble stiftet 1. januar 2014. Selskapet står for drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg som f.eks. skoler og barnehager.Kontaktinfo: Daglig leder: Rune Aslaksen 789 42 453/466 28 910 Driftsleder: Pål Johnsen 789 42 462/905 42 878 Renholdsleder :
Relevans: 19,2%
 
 
Møte i formannskapet 27. mai 2010. Formannskapet behandlet i møte 27. mai sakene: Fastsetting av valgdag 2011, Vadsø Kirke - midler til brannsikring, Søknad om støtte til stavgang, Søknad om støtte til studietur, Etisk råd i Vadsø kommune, Avhending av kommunal eiendom, Søknad om kjøp av kommunal eiendom, Hør
Relevans: 16%
 
 
Bolig og eiendom. I dette menyvalget finner du tjenester relatert til bolig og eiendom.. Tjenestebeskrivelser:. Avkjørsel fra offentlig vei. Bolig, bygging av ny. Boligtilskudd til etablering. Boligtilskudd til tilpassning. Bostøtte. Bruksendring. Flere tjenester.. Skjema:. Byggeblanketter.
Relevans: 16%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 27. mai 2014. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 27. mai sakene: Søknad om punktfeste, Dispensasjon til tiltak på eiendom, Dispensasjon til oppføring av eiendom, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Hovedutvalget for plan, m
Relevans: 16%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 22. januar 2016. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behndlet i møte 22. januar 2016 sakene: Eiendom gnr 8 bnr 803 - Grønnliveien 9 - Grensejsutering, Klage - vedtatt reguleringsplan for eiendom gnr 2 bnr 56 og 113 "Evjen"
Relevans: 16%
 
 
Klagenemnd for eiendomsskatt. Medlemmer: 1. Stein Torbjørn Rushfeldt, H 2. Janne Dolonen Harila 3. Ragnhild M. Aslaksen, AP Personlige varamedlemmer: 1. Gerd Solveig Haga Mathisen, H 2. Beate Pedersen, H 3. Åge Tom Sivertsen, AP Leder: Stein Torbjørn Rushfeldt, H Nestleder: Janne Dolonen Harila Aktuelle linker
Relevans: 12,8%
 
 
Styrer og komiteer i Vadsø kommune. Administrasjonsutvalget / Likestillingsutvalget. mer. . Kommunestyret. Dispensasjonsutvalget. Eldrerådet. Forliksrådet. Formannskapet. Havnestyre. Heimevernsnemnd. Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker. Klagenemnd. Klagenemnd for eiendomsskatt. Kontrollutvalg.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 1. november 2012. Formannskapet behandlet i møte 1. november 2012 sakene: Klage på avslag om deling, Støtte fra næringsfondet, Søknad om fritak fra bassengleie, Stortingsvalg og sametingsvalg 2013 - Fastsetting av valgdag, Eierskapsmelding 2011, Opprettelse av Vadsø e
Relevans: 12,8%
 
 
Oppjustering av eiendomsskatt. For eiendommer sist taksert i 2002 eller tidligere.. I henhold til kommunestyrevedtak sak 92/12 vedtatt den 20.12.2012 har grunnlaget for eiendomsskatt blitt oppjustert med 10% Dette gjelder eiendommer som ble sist taksert i 2002 eller tidligere.
Relevans: 12,8%
 
 
Varsel om oppstart av planarbeid for Vestre Solvarden hyttefelt. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Vestre Solvarden - Vestre Jakobselv - Vadsø kommune I tråd med plan- og bygningsloven §12-8 varsles igangsettelse av detaljregulering av fritidsbebyggelse ved Vestre Solvarden i Vestre Jakobselv, omtalt
Relevans: 12,8%
 
 
Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet og danner grunnlaget for all taksering som utføres i Vadsø kommune i perioden 2016-2026.Vedtatt av sakkyndig nemnd 16.02.2016..
Relevans: 12,8%
 
 
Møte i kommunestyret 15. desember 2016. Kommunestyret behandlet i møte 15. desember sakene: Ny snøscooterløype i Vadsø kommune, Kompetanseplan 2017-2019 - Handlingsplan 2017, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunestyret Møtested: V
Relevans: 12,8%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 15. mars 2012. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske behandlet vil i møte 15. mars 2012 sakene: Eiendom Gnr 5 Bnr 7 klage på fradelingsvedtak, Eiendom Gnr 8 Bnr 1354 søknad om utvidelse av tomt, Eiendom Gnr 8 Bnr 1309 søknad om
Relevans: 12%
 
 
Formål og ansvarsområde. Vadsø Havn K/F er Vadsø kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Vadsø kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven.Vadsø Havn K/F skal sørge for en rasjonell og effe
Relevans: 11,2%
 
 
Møte i kommunestyret 3. september 2015. Kommunestyret behandlet i møte 3. september 2015 sakene: Sirkus er uten elefanter, Årsberetning og årsregnskap 2014, Eierstrategi 2015, Finnmark kommunerevisjon IKS, Reguleringsplan Fossen øst - ekspropriasjon av eiendommer, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunestyret Møtested: V
Relevans: 11,2%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 12. desember. Planutvalget behandlet i møte 12. desember klage på vedtak, grensepåvisning damsveien 13, søknad om omregulering/formålsendring av eiendom, omregulering for opprettelse av ny tomt til boligformål.
Relevans: 8%
 
 
Bystyremøte 18. desember. Bystyret behandlet i møte 18. desember blant annet reglement for godtgjørelse av folkvalgte, Nytt museumsbygg, M/K Kjartan - årlige driftsmidler, Varanger museum IKS - intensjon om utvidelse av selskapsavtale, fylkesscene for Jazz, Interkommunalt samarbeid i barnevernet i øs
Relevans: 8%
 
 
Arbeid, Arbeidsliv, Arv og dødsfall. Tjenester. Vadsø kommune har et omfattende tjenestetilbud. Disse omfatter en rekke virksomheter og en del av tjenestene involverer flere virksomheter. For å organisere tjenestetilbudet på en best mulig måte for brukere følger vi LOS-standarden.Los er et klassifiserings
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 12. mars. Formannskapet behandlet i møte 12. mars Søknad om tilskudd til gjennomføring, kommunalt medlamskap i miljøfyrtårn, kjøp av eiendom, Fossegrotta barnehage - kommunal overtakelse, prosjektmidler til kommunalt rusarbeid, søknad om fritak fra politiske v
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 30. april 2009. Bystyret behandlet i møte 30. april kvalitetsplan for grunnskolen, lokal samarbeidsavtale med NAV Finnmark og Vadsø kommune, kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved barnehjem, kjøp av eiendom,
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 20. august. Formannskapet behandlet i møte 20. august Leasing av brannbil, Plan for helse, rehabilitering og omsorg, Eiendomsplan, Organisering av IKAF til IKS, søknader om støtte, søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, søknad om fritak fra po
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 3. september. Bystyret behandlet i møte 3. september Eiendomsplan - statusrapport september 2009, Plan for helse, rehabilitering og omsorg, Nytt museumsbygg - forprosjektering, Organisering av IKAF til IKS, Leasing av brannbil og søknad om fritak fra politiske verv.
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 28. januar. Formannskapet vil i møte 28. januar blant annet behandle følgende saker: Salg av alders hvile og samfunnshuset, Eiendomsplan, Avhending av kjøretøy, Invitasjon til deltagelse i nasjonalparkstyret, Opplæringsplan for Vadsø brannvesen, Økning av tilsko
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyre 11. februar 2010. Bystyre vil i møte 20. februar behandle følgende saker: Revisjonsrapport ØFAS AS, Retningslinjer for selskapskontroll i Vadsø kommune, Økning av tilskott - Vadsø kirke, Salg av alders hvile og Vadsø samfunnshus, Eiendomsplan, Sett farge på Vårbrudd,
Relevans: 8%
 
 
Møte i planutvalget 16. april. Planutvalget vil i møte 16. april behandle sakene: Reguleringsplan for Ekkerøy, Forskrift til matrikkellovens §35, Søknad om kjøp av kommunal eiendom, Revisjon av kommuneplanen og Melding om tiltak - tilbygg til enebolig.Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Jo
Relevans: 8%
 
 
Møte i formannskapet 7. april. Formmanskapet vil i møte 7. april behandle sakene: Kjøp av eiendom i Vestre Jakobselv til boligformål og Bosetting av flyktninger.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 07.04.2011 Klokkeslett: 10.00 Møtedokumenter:Saksliste (pdf).
Relevans: 8%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 3. mai 2012. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 3. mai sakene Søknad om tilleggsareal, Klage på fradelingsvedtak, søknad om deling av grunneiendom.Møteinformasjon: Utvalg: Hovedutvalget for plan, m
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 30. august 2012. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 30. august 2012 sakene: Klage på avslag om leie av beiteareal, søknad om tillatelse til påbygg, delingMøteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 8%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 27. februar 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 27. februar 2013 sakene: Bygging av ulovlig vei til eiendom, Ridesenter - klage på vedtak, Utsettelse av iverksetning av tiltak hestesportklubb ridesent
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 20. juni 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 20.06.2013 sakene: Klagesak Tollbugata 1, Søknad om deling av grunneiendom - Vestre Jakobselv, Klage på vedtak, Søknad om dispe
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 28. november 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 28. november behandle sakene: Søknad om deling av grunneiendom, Fornyet behandling av søknad om deling, Søknad om dispensasjon, Søkna
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Formannskapet 30. januar 2014. Formannskapet behandlet i møte 30. januar sakene: Vadsø kunstforening - partnerskapsavtale, Helsesportsuka 2014 - søknad om økonomisk støtte, Vadsø VGS - støtte til studietur til tyskland, Eierstrategier, brann og redningsvesenets organisering og res
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 24. april 2014. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 24. april 2014 sakene: Områderegulering for Kirkegårdsveien - Vestre Jaksobselv, Søknad om oppføring av dampbad på eiendom Gnr
Relevans: 8%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 27. november 2014. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 27. november sakene: Dispensasjon til oppføring av en ny fritidsbolig på eiendom, Etablering av skiskytterarene, Forslag til detaljreguleringsplan, Klag
Relevans: 8%
 
 
Vedtatte reguleringsplaner. Kommunestyret i Vadsø har vedtatt reguleringsplaner for Fossen og Fossen øst.. Vedtakene omfatter følgende reguleringsplaner: Områdereguleringsplan for Fossen, vedtatt den 12. juni 2014, sak 16/14 Områdereguleringsplan Fossen øst, vedtatt den 6. november 2014, sak 47/14 DOKUMENTER FOSSEN:
Relevans: 8%
 
 
Vedtatt detaljreguleringsplan for Sandmo golfbane. Kommunestyret i Vadsø har vedtatt detaljreguleringsplan for Sandmo golfbane, den 11. juni 2015 i sak 28/15.Dokumenter:. Plankart. Planbestemmelser. Planbeskrivelse. Samlet saksfremstilling. Protokoll fra kommunestyret. Kommunestyrets vedtak kan påklages i samsvar med b
Relevans: 8%
 
 
Møte i formannskap og økonomiutvalg 20. august 2015. Formannskapet vil i møte 20. august 2015 behandle sakene: Søknad om konsesjon for erver av eiendom, Nye Bekkefaret bofelleskap - organisering og mandat for styringsgruppen, Sirkus er uten elefanter, Årsberetning og årsregnskap 2014, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 8%
 
 
Møte i kommunestyret 18. februar 2016. Kommunestyret behandlet i møte 18. februar 2016 sakene: Suppleringsvalg - valg av meddommere, Suppleringsvalg - Vadsø vann og avløp. Kontrollutvalgets årsrapport 2015, Kontrollutvalgets årsplan 2016, Eiendomsskattevedtak 2016, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 8%
 
 
Møte i Formannskapet 10. mars 2016. Formannskapet behandlet i møte 10. mars sakene: Rock mot rus - økonomisk støtte, Støtte fra næringsfondet, Søknad om konsesjon for erverv av eiendom, Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.
Relevans: 8%
 
 
Møte i kommunestyret 9. juni 2016. Kommunestyret behandlet i møte 9. juni 2016 sakene: Valg av meddommere, Fastsetting av Valgdag for stortingsvalg og sametingsvalg 2017, Eierstrategi 2015, Kommunal planstrategi, Kommunereformen og Budsjettregulering 2016, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunestyret Møtested: V
Relevans: 8%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 7. oktober 2016. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 7. oktober 2016 sakene: Forslag til reguleringsplan for Ekkerøy, Søknad om dispensasjon - tildeling av eiendom, Søknad om tillatelse til etablering av p
Relevans: 8%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 25. november 2016. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 25. november 2016 sakene: Søknad om dispensasjon - deling av eiendom, Søknad om tillatelse til etablering av parkeringsplass i Rapaguru, Reguleringsplan
Relevans: 8%
 
 
UTSATT: Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 9. desember 2016. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 9. desember 2016 behandle sakene: Bjørkeveien 23 - søknad om utvidelse av tomt, Søknad om grensejustering/tillegsareal eiendom Gnr 8 MØTET ER UTSATT Møteinfor
Relevans: 8%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 27. januar 2017. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 27. januar sakene: Bjørkeveien 23 - søknad om tomt, Søknad om grensejustering/Tilleggsareal eiendom, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Hovedutvalget for plan, m
Relevans: 8%
 
 
Vedtatt reguleringsplan for Ekkerøy. Kommunestyret i Vadsø har vedtatt følgende reguleringsplan: Områdereguleringsplan for Ekkerøy, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt den 07. September 2017, sak 52/17.Plandokumenter. Saksdokument. Plankart. Planbestemmelser. Kommunestyrets vedtak kan
Relevans: 8%
 
 
Klagenemnd. Klagenemnd/klagenemnd for eiendomsskatt Medlemmer: Hauk Johnsen, leder Stein Torbjørn Rushfeldt Aud Dolonen, nestleder Personlige varamedlemmer: Toril Dahl Gerd Solveig Haga Mathisen Nils Petter Pedersen Klagenemnda velges tilklagenemnd for eiendomsskatt.. Reglement for klagenemnda.
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 15. november 2012. Kommunestyret behandlet i møte 15. november sakene: Lovlighetskontroll, Forskrift om Vann - avløp og slam, Vadsø vann og avløp - regnskap 2011, Vadsø havn KF - regnskap 2011, Vadsø brannvesen - risiko og sårbarhetsanalys, Startlån fra Husbanken m.fl.
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i formannskapet 4. desember 2012. Formannskapet behandlet i møte 4. desember sakene: Støtte fra primærnæringsfondet, Vadsø menighet - søknad om midler, Søknad om støtte til ekskursjon - media og kommunikasjon, Ungdomsbedrift Datafest - støtte til reduserte kostnader legging av gulv, Klage på vedtak, Kommunal
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Kommunestyremøte 20. desember 2012. Kommunestyret behandlet i møte 20. desember sakene: Norasenteret IKS - Endring av selskapsavtalen, Studiesenteret - finanisering og drift, Samhandling i Øst-Finnmark, Kompetanseplan 2013-2016, IKT-plan 2013, Forlengelse av rusmiddelplanen 2012, Kommu
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 6. juni 2013. Kommunestyret behandlet i møte 6. juni sakene: Suppleringsvalg - kommunens sentralforbund, Valg til klagenemnd for eiendomsskatt, Suppleringsvalg - Øst-Finnmark regionråd, Årsberetning - årsregnskap 2012, Studiesenteret - organisering og finansiering
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 10. oktober 2013. Kommunestyret behandlet i møte 10. oktober sakene: Trafikksikkerhetsplan 2014-2017, Vadsø Havn KF regnskap 2012, Oppsigelse tjenestepensjon DNB LIV, Styrking av kommunale næringsfond 2013, Finnmark kommunerevisjon - tilskudd omstillingsprosjektet, m.fl.
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 5. desember 2013. Formannskapet behandlet i møte 5. desember sakene: JDG AS - Støtte fra næringsfondet, Kommunal plan for idrett og friluftsliv, Kompetanseplan - handlingsplan 2014, Lokal lønnspolitikk, Fastsettelse av renovasjonsgebyr, Varangerhuset - en fremtidsrett
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i formannskapet 20. februar 2014. Formannskapet behandlet i møte 20. februar sakene: Oppfølging vedtak kommunestyret 19.12.2013, budsjettmessig finansiering, Valg til utviklingsrådet, Vadsø kunstforening - partnerskapsavtale 2014, Kommunal eiendomsskatt, Midler til røykeslutt og samlivskurs 2014, Vadsø pensj
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 13. mars 2014. Formannskapet behandlet i møte 13. mars 2014 sakene: Kommunal eiendomsskatt, Vake 2014 - søknad om støtte, Søknad om midler til Lan, Komite for markering av samefolkets dag, Satsing på kommunalt barnevern, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: B
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 15. mai 2014. Kommunestyret behandlet i møte 15. mai 2014 sakene: Vadsø hestesportsklubb - rideanlegg i Vadsø, Kommunal Eiendomsskatt, Komite for Samefolkets dag m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.05.2014 Klokkeslett: 18.00 Mø
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 28. mai 2014. Formannskapet behandlet i møte 28. mai sakene: Rettsmekling - Norsk Gjenvinning og Vadsø kommune, Kommunal eiendomsskatt - oppnevning av prosjektgruppe, Komité for markering av samefolkets dag, Strategisk næringsplan - oppfølMøteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 21. august 2014. Formannskapet behandlet i møte 21. august sakene: Vadsø VGS - økonomisk støtte til klassetur, Søknad om økonomisk bidrag til LFPS-Nord, Partnerskapsavtale - Vadsø revmatikerforening, Lønnsrefusjon folkevalgt, Lille Chili Kafé - Utvidet skjenketid, Bi
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i kommunestyret 18. september 2014. Kommunestyret behandlet i møte 18. september sakene: IKT-Plan 2014, Vadsø havn KF - regnskap 2014, Bosetting av flyktninger 2014-2016, Kompetansekoordinator øst, Forskuttering av spillemidler - kommunal andel, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunestyret Møtested: V
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i kommunestyret 7. mai 2015. Kommunestyret behandlet i møte 7. mai 2015 sakene: Suppleringsvalg av samarbeidsråd for skoler, Valg av representant for å ivareta barn og unges interesser, Suppleringsvalg av Havnestyret, Suppleringsvalg av meddommere i Øst-Finnmark tingrett, Kontrollutvalgets årsrapport 20
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i kommunestyret 5. november 2015. Kommunestyret behandlet i møte 5. november 2015 sakene: Områderegulering for Kirkegårdsveien, Suppleringsvalg av meddommere i Øst-Finnmark tingrett, Valg av representanter og vararepresentanter til IKA finnmark IKS, Havnestyre - valg av medlemmer og Møteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i Valgnemnda 2. november 2015. Valgnemnda behandlet i møte 2. november 2015 sakene: Suppleringsvalg av meddommere for Øst-Finnmark tingrett, Valg av represntanter og vararepresentanter til IKA Finnmark IKS, Havnestyre - valg av medlemmer og varamedlemmer, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Valgnemnda Møtested: Byst
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i formannskapet 3. desember 2015. Formannskapet behandlet i møte 3. desember 2015 sakene: Oppnevning av styre i stiftelsen Vadsø utleieboliger, Utviklingsråd - Valg av medlem og varamedlem, SalsgsbFriluftsråd i Finnmark, Høring - revisjon av strategisk plan FEFO m.fl.Møteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i kommunestyret 17. desember 2015. Kommunestyret behandlet i møte 17. desember 2015 sakene: KOmité for markering av samefolkets dag, Kommunereformen, Styresammensetning i kommunale foretak, Lovlighetsklage - Vadsø jazzklubb/Varangerfestivalen - Partnerskap, Finnmark kommunerevisjon IKS, Søknad om støtte til m
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i kommunestyret 28. april 2016. Kommunestyret behandlet i møte 16. april sakene: Forretningsorden i kommunestyret, Il Polarstjernen - avtale til MVA refusjon, Vadsø hestesportsklubb - forskuttering av merverdiavgift, Forurensningsfond, Vadsø kommunale eiendomsselskap KF, Plan for kompetanseheving i skolese
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i kontrollutvalget 26. mai 2016. Kontrollutvalget behandlet i møte 26. mai sakene: Årsregnskap 2014 Vadsø eiendomsselskap og Overodrnedt analyse og plan for forvaltningsrevisjonen.Møteinformasjon: Tidspunkt: 26. mai kl 12.00 Sted: Rådhusgt 5 - møterom Møtedokumenter:. Møteprotokoll.
Relevans: 6,4%
 
 
Kommunestyremøte 20. oktober 2016. Kommunestyret behandlet i møte 20. oktober 2016 sakene: Suppleringsvalg, Eierstrategi 2015, retningslinjer for kommunal økonomisk medvirkning idrett og aktivitet, Legesituasjonen i Vadsø kommune, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2
Relevans: 6,4%
 
 
Rådmannens forslag til årsbudsjett drift og økonomiplan 2017-2020. Vadsø kommune har over mange år vært preget av svært anstrengt driftsøkonomi og tiltakende, høyt gjeldsnivå. Dette er forhold som vil prege utviklingen og handlingsrommet i aktuell planperiode.KOSTRA gir et bilde på at Vadsø kommune bruker mer
Relevans: 6,4%
 
 
SMS-varsling av vannmålerlesning. For å modernisere innsamling av vannmåleravlesninger tar kommunen i bruk SMS-varsling. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.Varslingssystemet er inte
Relevans: 6,4%
 
 
Forskrifter for Vann- og avløp i Vadsø kommune. Opphevet f.o.m. 1. januar 2013. Vedtatt av Vadsø bystyre i møte 19.12.96, med endringer i møte 15.12.97, i medhold av lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av 1. Gebyrplikt 1.1 Plikten
Relevans: 4,9%
 
 
Målt eller stipulert forbruk?. Hvorvidt det lønner seg å gå over til målt forbruk avhenger av husstandens forbruk i forhold til eiendommens bruksareal.Jo større eiendommens bebyggelse er i forhold til antall medlemmer av husstanden, jo mer relevant kan det være å gå over til målt forbruk. Den nye geb
Relevans: 4%
 
 
Ordførerens liv i uke 4-5-6-7-8 og 9. Forrige gang jeg skrev ukebrev prøvde jeg å signalisere at det var travle dager og at det derfor kunne gå litt tid før jeg fikk anledning til å skrive igjen. Nå er det tirsdagskveld og jeg sitter på kontoret. Jeg har veldig dårlig samvittighet for at det har drøyd så lenge a
Relevans: 4%
 
 
Møte i Formannskapet 22. september 2016. Formannskapet behandlet i møte 22. september sakene: Søknad om deling av driftsenhet, Søknad om deling av eiendom, Legesituasjonen i Vadsø kommune, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.09.2016 Klokkeslett: 09.00 Dagsorden: Kl. 08.30 Op
Relevans: 4%
 
 
Ordførerens liv i uke 1,2 og 3. Aller først vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle sammen et riktig godt nytt år.. Jeg begynte å skrive ukebrev i fjor og har bestemt meg for å fortsette med dette. Men, grunnet variert arbeidspress så ber jeg om forståelse for at det kan bli både 1, 2, 3 og
Relevans: 3,2%
 
 
Vedtekter for Vadsø Havn KF. 1 Organisasjon og kontorkommune. Vadsø Havn kommunalt foretak (heretter Vadsø Havn K/F) er et kommunalt foretak som eies av Vadsø kommune. Vadsø bystyre er havnens øverste organ. Vadsø Havn K/F ledes av Vadsø havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av havneadminis
Relevans: 2,9%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Tildelning av laksefiskeplasser på kommunal eiendom. Vadsø kommune tildeler laksefiskeplasser på kommunale eiendom etter søknad.. Vadsø kommune disponerer følgende laksefiskeplasser: Plass nr. VS 8031, VS 8032, VS 8033, VS 8034, VS 8035, VS 8036, VS 8037 og VS 8038 bak Vadsøya. P
Relevans: 2,2%
 
 
Ordførers liv i uke 11,12,13,14,15,16 og 17. Nå ble det igjen mange uker å referere, men det skyldes høyt aktivitetsnivå og gjennomgående mangel på tid til å ta tak i dette. Nå bruker jeg denne lørdagen, da været kanskje heller ikke kan sies å være det beste, til å oppdatere dere.Uke 11. Denne uken var en
Relevans: 1,6%
 
 
Ofte spurte spørsmål om varsling på SMS. Hvordan virker varslingen? Meldingen sendes som sms til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale" På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 0 - dersom du ø
Relevans: 1,6%
 
 
Ordførerens liv i uke 49 og 50. Jeg starter med en liten advarsel. Det skjer såpass mye i Fylkeshovedstaden som jeg ønsker å belyse nå om dagen at dette ukebrevet blir langt. Men det er jo heldigvis frivillig om du ønsker å lese bare litt, eller hele brevet.Uke 49. Mandagen startet med at jeg og varaordføre
Relevans: 1,2%
 
 
Åpningstider romjul og nyttår. Åpningstider romjulen 2014 og nyttår. Vadsø kommunes sentralbord Servicekontoret Rådhuset Plan og forvaltning Driftsenheten Vadsø Vann og Avløp KF Vadsø kommunale eiendomsselskap KF har følgende åpningstider: 30. desember: kl. 10.00-14.00 Nyttårsaften: kl. 08.00-12.00 Vadsø
Relevans: 0,9%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik