Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Eiendomsskatt på festetomter. Her finner du informasjon fra "Veileder om eiendomsskatt på festetomter" utgitt av KS Eiendomsskatteforum (KSE)4.2 Varigheten av ulike festekontrakter og adgang til forlengelse 4.2.1 Generelt om hvilke regler som gjelder Leie av grunn til hus som festeren (leieren) har eller får på tom
Relevans: 38,4%
 
 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Gravemeldinger. Ved gravearbeid på kommunale, fylkeskommunale og private eiendommer skal det sendes gravemelding til kommmunen. Kommunen vil innhente nødvendige opplysninger fra aktuelle parter og sikre at gravearbeidet kan gjennomføres uten
Relevans: 25,6%
 
 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Byggesaksveiledning. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling.. En rekke tiltak er unntatt fra byggesaksbehandling (søknad eller melding) med hjemmel i § 93 annet ledd. Det gjelder tiltak som er så små at slik behandling ikke er nødvendig
Relevans: 25,6%
 
 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Kommunale boligtomter. Vadsø kommune har for tiden ledige boligtomter i følgende områder: - Fossen boligfelt - Fjellheim -Ytrebyen (Melkevarden) - Fossen ØstSøknad om boligtomt i Vadsø kommune sendes: Vadsø kommune Postboks 614 9811 Vadsø Nærmere opplysning
Relevans: 25,6%
 
 
Bolig og eiendom, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Oppmåling. Oppmålingstjenesten omfatter deling av eiendommer, kartforretninger, grensepåvisninger, justering av grenser mm.Oppmålingstjenestene omfatter følgende:. Grensejustering Lite hensiktsmessige og uheldige eiendomsgrenser kan justeres slik at de passer bedr
Relevans: 25,6%
 
 
Bolig og eiendom, Eiendom. Eiendomsopplysninger (matrikkelen). Vadsø kommune tok i bruk matrikkelen i mai 2008 som det offisielle registeret for eiendom, bygning og adresse. Matrikkelen erstatter det tidligere GAB-registeret.Siden 1980 har eiendommer, adresser og bygninger blitt registret i GAB-regi
Relevans: 25,6%
 
 
Bolig og eiendom, Leie og utleie, Kultur og fritid, Idrett og frilluftsliv. Sommerstenging av treningslokaler. Alle Vadsø kommunes treningslokaler stenger for sommeren 23.juni og er stengt til skolestart 25. august.I utgangspunktet er også Vadsøhallen stengt, men i spesielle tilfeller kan vi tilby innendørs trenin
Relevans: 25,6%
 
 
Bolig og eiendom, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Innløsing av festetomter. Vadsø formannskap har vedtatt at boligtomter kan innløses/ kjøpes når det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen på tomta.Tomteprisen ved av innløsing/ kjøp av bebygd festetomt er kr. 30. pr. m2. S
Relevans: 25,6%
 
 
Bolig og eiendom, Vann og avløp. Vadsø vannbehandlingsanlegg satt i drift. Mattilsynet DK Øst-Finnmark har gitt Vadsø Vann og Avløp KF, tillatelse til å starte det nye vannbehandlingsanlegget og levere vann til forbrukere på nett.Tillatelsen er gitt på bakgrunn av gode resultater på gjennomførte analyser
Relevans: 25,6%
 
 
Bolig og eiendom. Forskrift til matrikkellovens § 35- Tidsfrister i saker som krever oppmåling. Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft den 01.01.2010. I loven er det gitt tidsfrister for fullføring av bl.a. saker som krever oppmålingsforretning.Miljøverndepartementet har i forskrift om eiendoms
Relevans: 25,6%
 
 
Eiendom, Bolig og eiendom. Digital kartløsning for Vadsø kommune. Vadsø kommune kan nå tilby brukere en egen portal med digitale kart over Vadsø kommune.. Kartet inneholder en rekke opplysninger om eiendom og kan benyttes til endel søknader som sendes kommunen. Man kan blant annet tegne inn i kartet selv
Relevans: 25,6%
 
 
Bolig og eiendom. I dette menyvalget finner du tjenester relatert til bolig og eiendom.. Tjenestebeskrivelser:. Avkjørsel fra offentlig vei. Bolig, bygging av ny. Boligtilskudd til etablering. Boligtilskudd til tilpassning. Bostøtte. Bruksendring. Flere tjenester.. Skjema:. Byggeblanketter.
Relevans: 16%
 
 
Styrer og komiteer i Vadsø kommune. Administrasjonsutvalget / Likestillingsutvalget. mer. . Kommunestyret. Dispensasjonsutvalget. Eldrerådet. Forliksrådet. Formannskapet. Havnestyre. Heimevernsnemnd. Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker. Klagenemnd. Klagenemnd for eiendomsskatt. Kontrollutvalg.
Relevans: 9,6%
 
 
Varsel om oppstart av planarbeid for Vestre Solvarden hyttefelt. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Vestre Solvarden - Vestre Jakobselv - Vadsø kommune I tråd med plan- og bygningsloven §12-8 varsles igangsettelse av detaljregulering av fritidsbebyggelse ved Vestre Solvarden i Vestre Jakobselv, omtalt
Relevans: 9,6%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 12. desember. Planutvalget behandlet i møte 12. desember klage på vedtak, grensepåvisning damsveien 13, søknad om omregulering/formålsendring av eiendom, omregulering for opprettelse av ny tomt til boligformål.
Relevans: 8%
 
 
Arbeid, Arbeidsliv, Arv og dødsfall. Tjenester. Vadsø kommune har et omfattende tjenestetilbud. Disse omfatter en rekke virksomheter og en del av tjenestene involverer flere virksomheter. For å organisere tjenestetilbudet på en best mulig måte for brukere følger vi LOS-standarden.Los er et klassifiserings
Relevans: 8%
 
 
Møte i planutvalget 16. april. Planutvalget vil i møte 16. april behandle sakene: Reguleringsplan for Ekkerøy, Forskrift til matrikkellovens §35, Søknad om kjøp av kommunal eiendom, Revisjon av kommuneplanen og Melding om tiltak - tilbygg til enebolig.Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Jo
Relevans: 8%
 
 
Møte i formannskapet 7. april. Formmanskapet vil i møte 7. april behandle sakene: Kjøp av eiendom i Vestre Jakobselv til boligformål og Bosetting av flyktninger.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 07.04.2011 Klokkeslett: 10.00 Møtedokumenter:Saksliste (pdf).
Relevans: 8%
 
 
Informasjon om ny gebyrordning for vannforsyning og avløp. Kommunestyret har vedtatt ny forskrift om vann, avløp og slam i Vadsø kommune gjeldende f.o.m. 1. januar 2013, samt gebyrregulativ 2013. Dette innebærer blant annet at årsgebyr for vannforsyning og avløp skal beregnes etter en ny todelt ordning, med
Relevans: 8%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 27. november 2014. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 27. november sakene: Dispensasjon til oppføring av en ny fritidsbolig på eiendom, Etablering av skiskytterarene, Forslag til detaljreguleringsplan, Klag
Relevans: 8%
 
 
Møte i formannskapet 20. februar 2014. Formannskapet behandlet i møte 20. februar sakene: Oppfølging vedtak kommunestyret 19.12.2013, budsjettmessig finansiering, Valg til utviklingsrådet, Vadsø kunstforening - partnerskapsavtale 2014, Kommunal eiendomsskatt, Midler til røykeslutt og samlivskurs 2014, Vadsø pensj
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i kommunestyret 7. mai 2015. Kommunestyret behandlet i møte 7. mai 2015 sakene: Suppleringsvalg av samarbeidsråd for skoler, Valg av representant for å ivareta barn og unges interesser, Suppleringsvalg av Havnestyret, Suppleringsvalg av meddommere i Øst-Finnmark tingrett, Kontrollutvalgets årsrapport 20
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i formannskapet 3. desember 2015. Formannskapet behandlet i møte 3. desember 2015 sakene: Oppnevning av styre i stiftelsen Vadsø utleieboliger, Utviklingsråd - Valg av medlem og varamedlem, SalsgsbFriluftsråd i Finnmark, Høring - revisjon av strategisk plan FEFO m.fl.Møteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 6,4%
 
 
Rådmannens forslag til årsbudsjett drift og økonomiplan 2017-2020. Vadsø kommune har over mange år vært preget av svært anstrengt driftsøkonomi og tiltakende, høyt gjeldsnivå. Dette er forhold som vil prege utviklingen og handlingsrommet i aktuell planperiode.KOSTRA gir et bilde på at Vadsø kommune bruker mer
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i Formannskapet 22. september 2016. Formannskapet behandlet i møte 22. september sakene: Søknad om deling av driftsenhet, Søknad om deling av eiendom, Legesituasjonen i Vadsø kommune, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.09.2016 Klokkeslett: 09.00 Dagsorden: Kl. 08.30 Op
Relevans: 4%
 
 
Ordførers liv i uke 11,12,13,14,15,16 og 17. Nå ble det igjen mange uker å referere, men det skyldes høyt aktivitetsnivå og gjennomgående mangel på tid til å ta tak i dette. Nå bruker jeg denne lørdagen, da været kanskje heller ikke kan sies å være det beste, til å oppdatere dere.Uke 11. Denne uken var en
Relevans: 1,6%
 
 
Ofte spurte spørsmål om varsling på SMS. Hvordan virker varslingen? Meldingen sendes som sms til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale" På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 0 - dersom du ø
Relevans: 1,6%
 
 
Forskrifter for Vann- og avløp i Vadsø kommune. Opphevet f.o.m. 1. januar 2013. Vedtatt av Vadsø bystyre i møte 19.12.96, med endringer i møte 15.12.97, i medhold av lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av 1. Gebyrplikt 1.1 Plikten
Relevans: 0,6%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik