Møte i bystyret 16. desember.

Bystyret behandlet på møte 16. desember sakene: Fremtidig organisering av IKAF, Kontrollutvalgan IS - Varanger ASVO IKS, Politisk utvalg for kulturbygg i Vadsø kommune, Kvensk språksenter i Vadsø - prosjektmidler, Vedtekter barnehage, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Norasenteret IKS - tilskudd 2011, Kjøp av pasientlister og nye legetjenester, m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 03. desember 2010

Planutvalget vil i møte 03. desember behandle sakene: Klage på avslag på bruksendring, søknader om bruksendringer, søknad om fradeling av areal, årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 og ny søknad om bruksendring fro Havneterminalbygget.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 2. desember 2010

Formannskapet behandlet i møte 2. desember søknader om støtte til prosjekter, soknad om partnerskapsavtaler, handlingsplan mot vold i nære relasjoner, barnehagemelding, vedtekter for barnehager, Norasenteret IKS - tilskudd 2011, Kvensk språksenter i Vadsø, kompetanseplan 2011, plan for anlegg og friluftsliv m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i næringsstyret 2. desember 2010

Næringsstyret vil i møte 2. desember behandle sakene: klage på inndragning av tilskudd og støtte til kjøp av fiskebåt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 11. november 2010

Bystyret behandlet i møte 11. november sakene: Valg av meddommere for Øst-Finnmark tingrett, Suppleringsvalg - varamedlem for kontrollutvalget, Særskilt utvalg for jordskiftesake, Søknad om fritak fra politiske verv, Forslag til endring av reguleringsplanen, Vadsø Havn KF - regnskap 2009, Regnskap og revisjonsberetning for Vadsø vann og avløp, Organisering Strategisk næringsutvikling, Revisjonsrap ...
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 24. september

Planutvalget vil i møte 24. september behandle sakene: Søknad om oppføring av garasje og endring av avkjørsel, Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 23. september 2010

Formannskapet behandelt i møte 23. september sakene: Søknad om midler "samhandling Øst-Finnmark", Fremtidig organisering av IKAF og Erklæringer om konsesjonsfrihet.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 21. september

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 21. september saken: Lokale forhandlinger 2010.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 2. september 2010

Bystyret behandlet i møte 2. september sakene: Valg av meddommere for østfinnmark tingrett, Vedtekter for kontrollutvalgan IS, Inn på tunet tilbud i Vadsø, Byggforvaltning AS - refusjon av utlegg, Forvaltningsrevisjonsprosjekt i barnevernstjenesten.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 19. august

Formannskapet behandlet i møte 19. august sakene: Nye politivedtekter, Vedtekter for kontrollutvalgan IKS, Varanger næringssenter AS - utkast til driftsavtale, Høring - forslag til lovfesting av samkommunemodellen, Vadsøsjakken - støtte til jubileumsturnering, søknad om økonomisk støtte til klassetur, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 10. juni 2010

Bystyret behandlet i møte 10. juni sakene: Fastsetting av valgdag - kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011, Introduksjonsprogram for minoritetsspråkelige førskolebarn, Organisering næringsutvikling, Vadsø kirke - midler til brannsikring, Ny matrikkellov - ny gebyrforskrift, Forskrift til matrikkellovens §35, Høring - verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark, Årsberetning og årsregnskap 20 ...
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 27. mai 2010

Formannskapet behandlet i møte 27. mai sakene: Fastsetting av valgdag 2011, Vadsø Kirke - midler til brannsikring, Søknad om støtte til stavgang, Søknad om støtte til studietur, Etisk råd i Vadsø kommune, Avhending av kommunal eiendom, Søknad om kjøp av kommunal eiendom, Høring - forslag til forskrift for utvalgte naturtyper, Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn, Årsberetning ...
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 16. april

Planutvalget vil i møte 16. april behandle sakene: Reguleringsplan for Ekkerøy, Forskrift til matrikkellovens §35, Søknad om kjøp av kommunal eiendom, Revisjon av kommuneplanen og Melding om tiltak - tilbygg til enebolig.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 15. april 2010

Formannskapet vil i møte 15. april behandle sakene: Strategisk næringsplan 2010-2017, Varanger Artic Kite - støtte til arrangement, Aktivitetstilbud til tunge brukere, Vadsø revmatikerforening - søknad om tilskudd, Ny matrikkellov m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 11. mars 2010

Formannskapet behandlet i møte 11. mars sakene: Skjønnsmidler 2010, Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner, Vadsø kunstforening - søknad om tilskudd, Vadsø trekkspillklubb - partneskapsavtale og Larinord - søknad om tilskudd.
Les mer
 
 
 
 

Møte i næringsstyret 25. februar

Næringsstyret vil i møte 25. februar behandle sakene: Camilla Baso/Stig Eriksen - Støtte fra næringsfondet, Bifrost K I AS - støtte fra næringsfondet, Vadsø Jazzklubb - støtte fra næringsfondet, Hermetikken Næringshage - støtte til pilotprosjekt, Øst-Finnmark forsøksring - tilskudd til landbruksrådgivning.
Les mer
 
 
 
 

Møte i landbruksnemda 25. februar

Landbruksmenda vil i møte 25. februar behandle sakene: Inndragning av festerett og Bekreftesle på at salg ikke medfører deling.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 25. februar

Formannskapet behandlet i møte 25. februar sakene: Vadsø seniordansegruppe - midler fra folkehelseprosjektet, Vadsø svømmeklubb - midler fra folkehelseprosjektet, Vadsø Warriors Basketballklubb - midler til basketballtilbud, Hermetikken næringshage - søknad om støtte, Revisjon av vedtekter for Frivillighetssentralen, Vadsø havn KF - Vedtekter.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 28. januar

Formannskapet vil i møte 28. januar blant annet behandle følgende saker: Salg av alders hvile og samfunnshuset, Eiendomsplan, Avhending av kjøretøy, Invitasjon til deltagelse i nasjonalparkstyret, Opplæringsplan for Vadsø brannvesen, Økning av tilskott til Vadsø kirke, søknader om tilskudd og parnterskapsavtaler m.m.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik