Avløserordningene i jordbruket

Avløserordningene i jordbruket
Generelt

Beskrivelse

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

  • ferieavvikling
  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.Målgruppe

LandbruksforetakKriterier/vilkår

Avløseren må være minst 15 år og kan ikke ha inntekt fra gårdsbruket eller være ektefelle/samboer til en som har inntekt fra gårdsbruket.

Foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.


Regelverk
Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om jord (jordlova)
Lov om jord (jordlova) § 18 Føresegner om tilskot
Lov om jord (jordlova) § 3 Handsaming av landbrukssaker
Forskrifter
Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom mv.
Retningslinjer
Rundskriv nr 2016-21
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du fyller ut et søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet (se nedenfor). Skjemaet kan du også få ved å henvende deg til kommunen.


Søknadskjema

Skjema for avløsertilskudd ferie og fritid er det samme som det ordinære søknadskjemaet om produksjonstilskudd. Det er eget skjema for avløsertilskudd ved sykdom. Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.


Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Vedlegg

Dette avhenger av hvilken type avløsning du søker og går fram av skjemaet.Søknadsfrist

For avløsertilskudd til ferie og fritid som tas ut i 2017, er fristen 15. oktober 2017.

 Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Se søknadsskjemaet når det gjelder tidspunktet og retningslinjene for utbetaling av tilskuddet. Ta eventuelt kontakt med kommunen.


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
21.03.2016 11:27

Emneord
Næring > Landbruk og skogbruk > Avløsertilskudd
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik