Barnehage - etablering og drift

Barnehage - etablering og drift
Generelt

Beskrivelse

Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen. Alle barnehager som oppfyller de tre kriteriene/vilkårene i feltet under, må ha godkjenning. Barnehager som ikke oppfyller disse kriteriene (som for eksempel åpne barnehager) kan velge å søke godkjenning. For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk med hensyn til både pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet. Blant kravene er:

  • Barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
  • For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg
  • Barnehagen skal føre internkontroll


Målgruppe

BarnehageeiereKriterier/vilkår

For barnehager som må ha godkjenning, gjelder:

  • Barnehagen skal drives på regelmessig basis og minst ett av barna har et ukentlig opphold på mer enn 20 timer 
  • Antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller mer, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år
  • Virksomheten utføres mot godtgjøring
  • Den som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften, må sørge for at det blir utført en radonmåling.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Radon i skoler og barnehager

Samarbeidspartnere

Helsemyndighetene, plan- og bygningsmyndighetene, brannvesenet, arbeidstilsynet


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Se blant annet
Barnehageloven § 19 Politiattest
Folkehelseloven kapittel 3 Miljørettet helsevern
Opplæringslova § 10-9 Politiattest.

Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd Kostnader til ordinær drift omfatter driftskostnader , kapitalkostnader og administrasjonskostnader. Tilskuddet skal utgjøre minimum  88 %  av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt får i tilskudd, og Vadsø kommunes driftstilskudd   vil ligge på 88% av det de kommunale barnehager ligger på. Budsjett 2011 er lagt til grunn for våres beregninger driftstilskudd Høyspenten barnehage.

Kapitalkostnader:     Vadsø kommune har valgt å bruke gjennomsnittlige satsen  på (3,60) fastsatt av departementet for beregning av kapitaltlskudd.

Beregnet kostnad pr. oppholdstime:

0-2 år  73,47
3-6 år  35,66

Lover
Barnehageloven
Folkehelseloven
Opplæringslova
Forskrifter
Forskrift om disp. og unntak fra utdanningskrav
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Forskrift om føring av kontantstøtteregister
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Forskrift om pedagogisk bemanning
Forskrift om politiattest i barnehager
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak
Forskrift om særbehandling av menn
Forskrift om tilskudd til private barnehager
Økonomiforskrift til barnehageloven
Retningslinjer
Innrapportering for barnehager
Kvalitet i barnehagen - St.meld. nr. 41 (2008-2009)
Mønsteravtale mellom kommunen og private barnehager
Retningslinjer for revisorattestasjon for årsregnskap av ikke-kommunale barnehager (F-06-11)
Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning
Tilskudd til private barnehager
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (IK-2072)
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller.Søknaden sendes til

Vadsø kommune
Postboks 614
9811 Vadsø

postmottak@vadso.kommune.no


Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
21.03.2016 11:27

Emneord
Barn og familie > Barnehage > Etablering av barnehage
Næring > Bedrift og etablering > Etablering av barnehage
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik