Elevenes psykososiale skolemiljø

Elevenes psykososiale skolemiljø
Generelt

Alternativt navn
Elevenes psykososiale skolemiljø

Beskrivelse

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke, varsle og eventuelt gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om mobbing, vold, rasisme eller annen krenkende atferd. Skolen plikter å ta stilling til oppfordringer om tiltak fra elever og foresatte som gjelder det psykososiale miljøet, og skal innen rimelig tid fatte skriftlig vedtak.Målgruppe
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Du bestemmer
Hvordan avdekke mobbing
Klage på mobbing
Manifest mot mobbing 2011-2014
Null mobbing
Om digital mobbing og personvern
Tips mot mobbing - informasjon om dvd og plakat
«Museum for mobbing»
Beslektede tjenester
NavnTj.id.Ver.Ver.
Brukermedvirkning i skolen156391291Bokmål
Elevenes fysiske skolemiljø215000661Bokmål
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø og  opplæringslova § 8-1 Skolen og § 9a-3 Det psykososiale miljøet.

Lover
Friskolelova
Opplæringslova
Forskrifter
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Retningslinjer
Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet
Opplæringsloven kapittel 9 a (veileder)
Retten til et godt psykososialt miljø (Udir-2-2010)
Skolebytte i mobbesaker i grunnskolen
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skolen (IK-2073)
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Elever, foresatte eller råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder det psykososiale miljøet.

En elev kan flyttes til en annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det. Grunnen kan for eksempel være at eleven mobber en eller flere medelever. Før det blir fattet vedtak om å flytte en elev, skal en ha prøvd andre tiltak.Saksbehandlingstid

Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.Klagemulighet

Når det er gjort vedtak, gjelder de vanlige klagefristene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom skolen etter å ha fått tid til å vurdere saken ikke fatter noe vedtak, kan det allikevel klages som om det var fattet et vedtak. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen leveres til skolen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal skolen vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
21.03.2016 11:41

Emneord
Arbeid > Arbeidsliv > Mobbing
Helse > Psykisk helse > Mobbing
Skole og utdanning > Skolemiljø > Mobbing
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik