Vergemål

Vergemål
Generelt

Beskrivelse

Den som umyndiggjøres, skal ha verge. Det gjelder også mindreårige som ikke har pårørende med foreldreansvar. Ved andre tilfeller oppnevnes det hjelpeverge. Hjelpevergens mandat skal være avgrenset til det den myndige ikke klarer selv. Formålet med bruk av verge er å beskytte og hjelpe personer som ikke kan ivareta sine rettslige og økonomiske interesser godt nok.  

Overformynderiet i hver kommune oppnevner og fører tilsyn med vergen og forvalter den umyndiges midler hvis de overstiger kr 75 000. Midler under kr 75 000 forvaltes av vergen når ikke annet er bestemt. En hjelpeverges myndighetsområde fastsettes ved oppnevningen. Det skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 


Overformynderiene tar med andre ord vare på formue og rettigheter til dem som ikke kan gjøre det selv.
Personer som trenger slik hjelp kan være: Barn og unge, alderssvekkede, psykisk syke og psykisk utviklingshemmede. En stor gruppe er også de enslige, mindreårige asylsøkerne.


Målgruppe

Mindreårige, umyndiggjorte og myndige personer som på grunn av sinnslidelse eller av andre årsaker ikke kan ivareta sine anliggender.Kriterier/vilkår

Den som har foreldreansvaret, er automatisk verge for mindreårige. For mindreårige som ikke har slik verge, skal det oppnevnes verge. Verge oppnevnes også i forbindelse med en umyndiggjørelsessak.  For å få oppnevnt hjelpeverge må følgende foreligge:

  • begjæring om oppnevning fra for eksempel nære pårørende eller ansvarshavende lege/ tilsynslege ved institusjon der vedkommende er innlagt
  • tilfredsstillende legeerklæring om at vedkommende på grunn av sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemning eller legemlig funksjonshemning ikke kan ivareta sine anliggender
  • samtykke fra den som skal ha oppnevnt hjelpeverge hvis det ikke fremgår av legeerklæringen at innhenting av samtykke er umulig eller utilrådelig av særlige grunner 

Hvis foreldre er inhabile i visse saker oppnevnes setteverge.

Regelverk
Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om umyndiggjørelse (umyndiggjørelsesloven)
Lov om vergemål for umyndige (vergemålsloven)
Forskrifter
Forskrift om plassering av umyndiges midler
Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i vergemålssaker, for eksempel når det gjelder utnevnelse av verge, kan du klage på avgjørelsen innen tre uker etter at du har mottatt underretningen. Klagen sendes til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Har Fylkesmannen truffet avgjørelsen i første instans, vil Justisdepartementet være klageinstans.


Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner
NavnE-postTelefon
Kostamo, Bodil Johansenbodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no78 94 23 14

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
20.09.2010 13:31

Emneord
Individ og samfunn > Innbyggerrettigheter > Verge
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik