Tjenester A-Å


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløserordningene i jordbruket

B
Bad og våtrom - bygge eller rehabilitere
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bibliotek
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bostøtte
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom

D
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Farlig avfall
Fasadeendring (mindre vesentlig)
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - a-melding
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

G
Grensejustering

H
Helsestasjon
Hjelpetiltak fra barneverntjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie

I
Incestsenter
Innsynsrett i offentlige dokumenter

K
Karakterer - klageadgang
Kommunal bolig
Konfliktråd
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede

M
Melding om tiltak
Melding til barnevernstjenesten
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabovarsel

O
Omsorgsbolig
Oppmålingsforretning

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring

R
Renovasjon

S
Salgsbevilling alkohol
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skoletilhørighet
Skuter og barmarksdispensasjon
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tippemidler
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Utbedringstilskudd

V
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vergemål

Ø
Økonomisk rådgivning

 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik