Møte i formannskapet 17. desember 2009

Formannskapet vil i møte 17. desember behandle saken: Delegering av myndighet innenfor landbruksområdet.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 17. desember 2009

Bystyret behandlet i møte 17. desember blant annet : Kompetanseplan for Vadsø kommune, IKT-plan, Energi- og klimaplan, kommundelplan for anlegg og friluftsliv, årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 4. desember 2009

Planutvalget vil i møte 4. desember behandle Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig, Søknad om tilleggsareal, Søknad om kjøp av tomt og parkeringsareal, anlegg av parkeringsplass og Årsbudsjett/økonomiplan.
Les mer
 
 
 
 

Møte i næringsstyret 3. desember 2009

Næringsstyret vil i møte 3. desember behandle sakene: Rasvik Kevin Steen - støtte fra næringsfondet, Økonomisk støtte til kortfilm-musikal, Horisont Varanger AS - støtte fra næringsfondet og Sivertsen Kjetil - støtte til båtkjøp.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 3. desember 2009

Formannskapet behandlet i møte 3. desember sakene: Barnengen besøksgår - søknad om videreføring av partnerskapsavtale, Søknader om tilskudd, Godtgjøring til hjelpeverger, Sekreteriatfunksjon for oppreisningsordningen, KS Strategikonferanse 2010, Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, Kompetanseplan for Vadsø kommune, IKT-plan 2009-2013, Årsbudsjett og økonomiplan.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 24. november

Administrasjonutvalget vil i møte 24. november behandle sakene Kompetanseplan for Vadsø kommune - handlingsplan 2010, KS Strategikonferanse 2010, Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013.
Les mer
 
 
 
 

Møte i eldrerådet 16. november 2009

Under finner du møtedokumenter for møte i eldrerådet 16. november 2009.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 12. november 2009

Bystyret behandlet i møte 12. november sakene: Varanger næringssenter AS, Tjenestepensjonsordningen - valg av leverandør, Norgesmesterskap i kreativitet, Plan for selskapskontroll, Suppleringsvalg.
Les mer
 
 
 
 

Møte i næringsstyret 29. oktober 2009

Næringsstyret vil i møte 29. oktober behandle sakene: Jobbskapingskurs - egenandel for kommunens deltakere og søknad om midler fra næringsfondet.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 30. oktober 2009

Planutvalget behandlet i møte 30. oktober sakene: Nybygg innenfor Varangerhalvøya nasjonalpark - klage over kommunens vedtak og søknad om dispensasjon til tomteutvidelse.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 29. oktober 2009

Formannskapet vil i møte 29. oktober behandle sakene: Varanger næringsenter,Varanger ASVO - midler fra lærer A Zahls legat, Høring - vernehjemmel i jordloven, kulturpris 2009.
Les mer
 
 
 
 

Møte i plankomite for museumsbygg 24 august

Plankomite for museumsbygg behandlet i møte 24. august Nytt museumsbygg - forprosjektering,
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 19. oktober

Kommunalt råd for funksjonshemmede vil i møte 19. oktober behandle sak Tilgjengelighet for funksjonshemmede i Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 9. oktober

Formannskapet behandlet i møte 9. oktober Høring - regionalt utviklingsprogram for Finnmark 2010 - 2013.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 22. september

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 22. september Permisjonsreglementet for Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 24. september

Formannskapet behandlet i møte 24 september Høring - Energistrategier for Finnmark 2010-2013, Vadsø kirke - fyringsanlegg, Norgesmesterskap i kreativitet.
Les mer
 
 
 
 

Møte i valgstyret 24. september

Valgstyret behandlet i møte 24. september Nytt valgoppgjør kommunestyrevalget 2007.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 18. september

Planutvalget vil i møte 18. september behandle Utbygging av område B7 i Fossen, Energi- og klimaplan, Reguleringsplan Bekkefaret, Etablering av næringsvirksomhet i LNF-område.
Les mer
 
 
 
 

Møte i eldrerådet 8. september

Eldrerådet vil i møte 8. september behandle sakene Representant fra eldrerådet til plangruppe, Den internasjonale eldredagen 1. oktober og eldrerådskonferansen 2009.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 3. september

Bystyret behandlet i møte 3. september Eiendomsplan - statusrapport september 2009, Plan for helse, rehabilitering og omsorg, Nytt museumsbygg - forprosjektering, Organisering av IKAF til IKS, Leasing av brannbil og søknad om fritak fra politiske verv.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 20. august

Formannskapet behandlet i møte 20. august Leasing av brannbil, Plan for helse, rehabilitering og omsorg, Eiendomsplan, Organisering av IKAF til IKS, søknader om støtte, søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, søknad om fritak fra politiske verv, m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 16. juli

Planutvalget behandlet i møte 16. juli utbygging av område B7 i Fossen boligfelt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 26. juni

Planutvalget vil i møte 26. juni behandle etablering av næringsvirksomhet i LNF-område, søknad om oppføring av nytt drivhus, opprettelse/kjøp av boligtomt, søknad om tilleggsareal og Vadsø sentrum.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 11. juni

Under finner du møtedokumenter fra møte i formannskapet 11. juni
Les mer
 
 
 
 

Møte i plankomite for nytt museumsbygg 9. juni 2009

Plankomite for nytt museumsbygg behandlet i møte 9. juni saken Nytt museumsbygg i Vadsø.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 16. juni

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 15.06.2009 saken Lokale forhandlinger 2009
Les mer
 
 
 
 

Bystyremøte 11. juni 2009

Bystyret behandlet i møte 11. juni blant annet søknad om tilskudd/søknad om tiltakspenger til Vadsø menighet, søknad om tilskudd til bygdelaget Nykraft, Øst-Finnmark laboratorietjeneste, rekrutteringsutfordringer - strategier og tiltak, Vadsø havn KF - regnskap, årsberetning og årsregnskap 2008, budsjettregulering 2009, veterinærtjenesten i Vadsø kommune - avtale om driftstilskud. m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i valgstyret 28. mai 2009

Møtedokument for valgstyrets møte 28. mai finner du her.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 29. mai 2009

Under finner du møtedokumenter for møte i planutvalget 29. mai 2009.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 28. mai

Saksliste for formannskapets møte 28. mai finner du her.
Les mer
 
 
 
 

Møte i klagenemnda 14. mai

Klagenemnda behandlet i møte 14. mai Klage på redusert tilskudd - Vadsø fiskarlag.
Les mer
 
 
 
 

Møte i eldrerådet 12. mai 2009

Eldrerådet vil i møte 12. mai behandle Dagsentertilbud ved Vadsø helsesenter og Årsmelding 2008 - Eldrerådet.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 30. april 2009

Bystyret behandlet i møte 30. april kvalitetsplan for grunnskolen, lokal samarbeidsavtale med NAV Finnmark og Vadsø kommune, kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved barnehjem, kjøp av eiendom, Fossegrotta barnehage - kommunal overtakelse, suppleringsvalg m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i næringsstyret 16. april

Næringsstyret vil i møte 16. april behandle: Vadsø fiskarlag - klage på redusert tilskudd, Øst-Finnmark Forsøksring - Midler fra næringsfondet, støtte fra næringsfondet til kjøp av melkekvote, Varanger næringssenter - Prosjekt ett synlig næringsliv, Varanger næringssenter - Naturvern som verdiskaper.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 16. april

Formannskapet behandlet i møte 16 april blant annet anmodning om endring av selskapsavtale, lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Vadsø kommune, utviklingsprosjekt barnehagesektoren 2009, kvalitetsplan for grunnskolen 2009/2010, revisjon av vedtekter for kulturmidler, partnerskapsavtaler i Vadsø kommune, kommunale legater m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i valgstyret 16. april

Valgstyret vil i møte 16. april behandle tid og sted for stemmegivningen på valgting, fastsetting av tid og sted for mottak av forhåndsstemmer, valg av stemmestyrer og oppnevning av utvalg for prøving og godkjening av kurante forhåndsstemmer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 19. mars

Formannskapet behandlet i møte 19. mars salg av Skolegata 2.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 3. april

Planutvalget behandlet i møte 3. april klage på vedtak, søknad om tilleggsareal, søknader om dispensasjon fra reguleringsplan og søknad om bruksendring.
Les mer
 
 
 
 

Møte i plankomite for nytt museumsbygg

Plankomite for nytt museumsbygg behandlet i møte 17. mars Nytt museumsbygg - avklaringer i forbindelse med søknad om statstilskudd og avklaringer på tomteforhold.
Les mer
 
 
 
 

Møte i klagenemnda 1. april

Klagenemndas møte 25. mars er omberammet til 1. april. Klagenemnda vil i møte 1. april behandle klage - midler til rekruttering til sjømannsnæringa.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 12. mars

Formannskapet behandlet i møte 12. mars Søknad om tilskudd til gjennomføring, kommunalt medlamskap i miljøfyrtårn, kjøp av eiendom, Fossegrotta barnehage - kommunal overtakelse, prosjektmidler til kommunalt rusarbeid, søknad om fritak fra politiske verv og orienteringer mars 2009.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 26. februar 2009

Formannskapet vil i møte 26. februar behandle Nytt museumsbygg - omorganisering av prosjektet, Varanger Golfklubb - Økonomisk støtte, etikkprosjekt i pleie og omsorgstjenesten, kommunalt lærlingtilskudd, støtte til utdannelse m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 20. februar

Planutvalget vil i møte 20. februar blant annet behandle tiltak i strid med dispensasjonsvedtak, søknad om endring av bolig, søknader om utvidelse av tomt, søknad om kjøp/fest av bebygd tileggsareal.
Les mer
 
 
 
 

Møte i plankomite skoleanlegg

Plankomite skoleanlegg behandlet i møte 2. februar rapport fra utvalg skolestruktur.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 29. januar

Formannskapet behandlet i møte 29. januar Vadsø trafikkstasjon - status og videre prosess, Årsbudsjett og handlingsplan 2009-2012 - disponering av regjeringens tiltakspakke.
Les mer
 
 
 
 

Møte i bystyret 5. februar

Bystyret behandlet i møte 5. februar revisjonsrapporten saksbehandlerpraksis og enkeltvedtak i Vadsø kommune, Fysioterapitjenesten - tilbud, organisering og behov, årsbudsjett og handlingsplan - prioritering av vedlikeholdstiltak i forbindelse med regjeringens tiltakspakke, fremditig behov for heldøgns omsorgsplasser i Vadsø kommune og overføring av barnevern til ny virksomhet.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 22. januar

Formannskapet behandlet i møte 22. januar blant annet partnerskapsavtaler 2009, søknad om tilskudd til Varangernatta, søknad om støtte til organisasjoner, prosjektmidler til kvensk språksenter, vedtekter for kulturskolen, klage på vedtak skjenketid i julen, årsbudsjett og handlingsplan m. fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i klagenemnda 27. januar

Klagenemnda behandlet i møte 27. januar klage på søknad om tilskudd og klager angående transporttjeneste for funksjonshemmede.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik