Kunngjøring om ønsket bruk av utbyggingsavtale Vadsø kommune

Kommunestyret har i møte 14.12 2017 (sak 72/17) åpnet opp for at Vadsø kommune skal kunne bruke utbyggingsavtaler for gjennomføring av kommunal reguleringsplan Kirkegårdsveien i Vestre Jakobselv.
Utbyggingsavtaler reguleres av plan- og bygningsloven kpt 17. Sentralt i prosessen frem mot konkrete utbygginsgavtaler er prinsippet om åpenhet og medvirkning. I tråd med plan- og bygningsloven §17-2 vil kommunen legge til rette for medvirkning gjennom hele prosessen. I første omgang kunngjøres derfor forslag til innstilling hvor kommunestyret skal ta stilling til i hvilke tilfeller slik avtale skal benyttes og hvilke forventninger kommunen har til en slik avtale:
 
 1. Vedtak om bruk av utbyggingsavtale gjelder i denne sammenheng for gjennomføring av hele- eller deler av kommunal reguleringsplan Kirkegårdsveien, Vestre Jakobselv vedtatt av kommunestyret 05.11 2015.
 2. Vadsø kommune forventer følgende i fht slik utbyggingsavtale
  a)  Utbyggingen krever opparbeidelse av samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur, grøntanlegg mm. Detaljene rundt opparbeiding av dette skal løses gjennom avtaler
  b) Vadsø kommune har en forventning om at 50% av tomter for eneboliger (BFS) er tilgjengelige for utbyggere i 2018 og resterende senest i 2019
  c) Vadsø kommune ønsker i utgangspunktet at utbygger skal kunne forestå tildeling av tomter og innkreving av aktuelle og nærmere avtale tilknytnings- og refusjonskostnader som utbygger har forskuttert
  d) Vadsø kommune har en forventning om at kommunens bestemmelser og reglement for tildeling av boligtomter legges til grunn
  e) Vadsø kommune skal erverve nødvendig grunn og forestå grunneierskapet
  f) Vadsø kommune har som utgangspunkt at utbygger forestår alle aktuelle utbyggingskostnader dersom ikke annet avtales eller er påkrevd
 3. Vedtaket er ikke et forhåndstilsagn om at tillatelse til utbygging vil bli gitt. Kommunens planmyndighet utøves på selvstendig grunnlag uavhengig av dette vedtaket og ev påfølgende avtaler
 
I tråd med plan- og bygningsloven §17-4 vil Vadsø kommune eventuelt senere kunngjøre oppstart om forhandlinger og eventuelt utkast til slik avtale. Utkast til utbyggingsavtale vil også bli lagt ut til offentlig gjennomsyn.
 
Innspill sendes Vadsø kommune (postmottak@vadso.kommune.no) og må være Vadsø kommune i hende innen 20.02 2018. Alle innspill merkes med ref 17/2910.
 
Rådmannen

Sist endret av Arne Lindbach, 07-02-2018
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik