Møtekalender og sakspapirer 2008

Under finnes oversikt over møter i 2008
Les mer
 
 
 

Bystyremøte 18. desember

Bystyret behandlet i møte 18. desember blant annet reglement for godtgjørelse av folkvalgte, Nytt museumsbygg, M/K Kjartan - årlige driftsmidler, Varanger museum IKS - intensjon om utvidelse av selskapsavtale, fylkesscene for Jazz, Interkommunalt samarbeid i barnevernet i øst-finnmark, Vadsø kommunes eiendomsforvaltning, årsbudsjett og handlingsplan 2009 - 2012, rusmiddelplan 2009 - 2012.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 12. desember

Planutvalget behandlet i møte 12. desember klage på vedtak, grensepåvisning damsveien 13, søknad om omregulering/formålsendring av eiendom, omregulering for opprettelse av ny tomt til boligformål.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 4. desember

Formannskapet behandlet i møte 4. desember blant annet salg av lokaler, søknad om ettergivelse av husleie for Varangerfestivalen, partnerskapsavtale, rusmiddelplan 2008 - 2011, nytt museumsbygg, kommunedelplan for idrett og friluftsliv og andre saker.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 24. november

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 24. november reglement for godtgjøring til folkevalgte, årsbudsjett og handlingsplan 2009-2012 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 21. november

Planutvalget vil i møte 21. november behandle søknad om riving av eldre boligbygning, søknad om leie av kommunalt areal til beiteformål og årsbudsjett og handlingsplan 2009 -2012.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 13. november

Formannskapet behandlet i møte 13. november kulturprisen 2008 og orinteringer til formannskapet.
Les mer
 
 
 
 

Møte i eldrerådet 17. november

Eldrerådet vil i møte 17. november behandle Årsbudsjett og handlingsplan 2009 - 2012.
Les mer
 
 
 
 

Bystyremøte 11. november

Bystyret behandlet i møte 11. november den økonomiske situasjonen i Vadsø havn KF, Varanger museum IKS (intensjonsavtale), etablering av desitinasjon Varanger aksjeselskap og suppleringsvalg til utvalg og råd.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 18. november

Kommunalt råd for funksjonshemmede vil i møte 18. november behandle årsbudsjett og handlingsplan for 2009 - 2012 og miljøplan.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Planutvalget 24. oktober 2008

Planutvalget behandlet i møte 24. oktober klager på vedtak, søknad om dispensasjon for plassering av garasje og søknad om oppsetting av gjerde og lysstolper til tennisbane.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 28. oktober 2008

Formannskapet behandlet i møte 28. oktober etablering av destinasjon Varanger A/S, Varanger museum IKS -intensjon om utvidelse, søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke og suppleringsvalg til frivillighetssentralen.
Les mer
 
 
 
 

Formannskapsmøte 2. oktober

Formannskapet behandlet i møte 2. oktober anmodning om oppløsning av Øst-Finnmark laboratorietjeneste.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 25. september

Formannskapet behandlet i møte 25. september utbygging av område B7 i Fossen boligfelt, avhending av kommunale bygninger, søknad om støtte til forum for ren energi i Nordvest-Russland, årsbudsjett og handlingsplan 2008-2011 og andre saker.
Les mer
 
 
 
 

Møte i valgstyret 25. september

Valgstyret behandlet i møte 25. september nytt valgoppgjør - kommunestyrevalget 2007.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 15. september

Planutvalget behandlet i møte 15. september saker knyttet til utbygging av område i Fossen, søknad om bruksendringer, dispensasjon fra kommunens arealplandel og klager på tidligere vedtak.
Les mer
 
 
 
 

Møte i eldrerådet 24. september

Eldrerådet vil i møte 24. september behandle sak om Eldredagen 1. oktober.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 23. september

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 23. september frikjøp av folkevalgte - endringer i reglementet.
Les mer
 
 
 
 

Bystyremøte 8. september

Bystyret behandlet i møte 8. september medlemskap i Opplæringskontoret for offentlig sektor, festeavgift for graver i Vadsø kommune, søknaden om fritak fra politiske verv, oppnevning av medlemmer/varamedlemmer til dyrevernnemnda for Øst-Finnmark og Øst-Finnmark laboratorietjenester.
Les mer
 
 
 
 

Formannskapsmøte 21. august

Formannskapet behandlet i møte 21. august medlemskap i opplæringskontoret for offentlig sektor, festavgift for graver, søknad om bevilling for skjenking av alkoholdholdig drikke og inndragning av skjenkebevilling.
Les mer
 
 
 
 

Møte i klagenemnda 18 august

Klagenemnda behandlet i møte 18. august ADHD-foreningens klage på formannskapets vedtak 22. mai. Klagenemnda ga ikke klager medhold.
Les mer
 
 
 
 

Møte i næringsstyret 21. august

Næringsstyret vil i møte 21. august behandle søknader om midler fra næringsfondet.
Les mer
 
 
 
 

Formannskapsmøte 11. august

Formannskapet behandlet i møte forslag til endring i selskapsavtale for Norasentret IKS.
Les mer
 
 
 
 

Formannskapsmøte 24. juli

Formannskapet behandlet i møte 24. juli klage på avslag på utvidet skjenketid i forbindelse med festival. Formannskapet opprettholdt sitt vedtak og oversendte klagen til Fylkesmannen.
Les mer
 
 
 
 

Bystyremøte 17. juni 2008

Bystyret behandlet i møte 17.juni årsbudsjett, budsjettreguleringer, miljøhemming i barnehager, rusmiddelplan, opptrappingsplan for psykisk helse, navn på museet i Vadsø og andre saker. Vadsø høyre la frem en en interpellasjon angående forsøpling av nærmiljøet.
Les mer
 
 
 
 

Formannskapsmøte 19. juni 2008

Formannskapet vil i møte 19. juni behandle søknader om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke og prosjektstøtte til Tour de Barents.
Les mer
 
 
 
 

Eldre møtebøker 2008

Her finner du en oversikt over møtebøker og sakslister fra vår gamle hjemmeside. Listen omfatter bystyre, formannskap, administrasjonsutvalg, planutvalg, eldreråd og andre.
Les mer
 
 
 
 

Formannskapsmøte 24. juli

Formannskapet behandlet i møte 24. juli klage på avslag om utvidet skjenketid.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik