Sosialtjenesten i NAV

Har du eller din familie økonomiske problemer? Rusproblemer? Andre sosiale problemer?
Da kan du kontakte oss:

NAV Vadsø, Sosialtjenesten

Rådhusgt. 4 - 2. etg.
tlf. 55 55 33 33
fax 78 94 26 19
e-post sosial.barnevern.flyktning@vadso.kommune.no
Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00. Onsdager stengt. Telefontid mandag-fredag: kl.08.00-15.30.
Konstituert NAV-leder: Beathe Harila

Mål
Vår målsetting er å fremme økonomisk og sosial trygghet og bedre levevilkårene for vanskeligstilte. Bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.
 
Virksomhet
Ved henvendelse til oss vil du bli tatt i mot av en mottakskonsulent som vil veilede deg og eventuelt hjelpe deg med å søke om økonomisk hjelp eller å finne andre løsninger på ditt problem. F.eks. finne ut av dine rettigheter i forhold til andre tjenester, f.eks. trygderettigheter, bostøtte osv. Du kan også skaffe deg mye informasjon om dine rettigheter via internett. Dersom du av ulike grunner har behov for langvarig og omfattende hjelp, vil du får tildelt en veileder som vil samarbeide med deg for at du skal finne løsninger du kan leve med. Din veileder vil også kunne delta i ansvarsgrupper med andre hjelpere.
 
Økonomisk rådgiver
Kommunens forpliktelse til å gi økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning ivaretas ved at økonomisk rådgiver er ansatt i NAV Vadsø. Henvendelser til denne kan skje pr. brev, telefon eller personlig oppmøte som ovenfor.
 
Bolig
Hvis du har problemer med å skaffe deg bolig på egen hånd kan vi være behjelpelig med dette.
 
Rusproblematikk
NAV Vadsø ønsker å hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. Vi kan gi råd, veiledning og hjelp til den som er rusmiddelavhengig, andre med rusproblematikk samt vedkommendes familie eller pårørende. Vi kan finne passende behandlingsopplegg gjennom eksempelvis institusjon og vi gir hjelp gjennom støttesamtaler.
 
RUStelefonen 08588
RUStelefonen 08588 er en råd-, veilednings- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk.
  • Åpen mandag – søndag kl. 11.00 – 19.00
  • Landsdekkende
  • Innringer er anonym
  • Gir faktainformasjon om rus og rusmidler, informasjon om hjelpeapparatet samt råd- og veiledningssamtaler knyttet til rusproblematikk.
Hovedmålgruppen er ungdom, pårørende og andre som har spørsmål vedrørende rusbruk. Tjenesten kan også benyttes av profesjonelle.
RUStelefonen tilbyr også en SMS tjeneste. Send SMS til 08588. Bruk kodeord, f.eks. hasj, amfetamin, heroin, så utløses automatiske svar. Tjenesten koster 1 kr.

RUStelefonen drives av Sosial- og helsedirektoratet og Rusmiddeletaten i Oslo kommune.

Du finner mer informasjon på www.rustelefonen.no. eller ved å ringe 08588.
 

Aktuelle linker
Lov om sosiale tjenester i NAV: http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester: http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html

Les mer om økonomisk sosialhjelp og økonomisk råd og veiledning her:
 

Sist endret av Arne Lindbach, 08-02-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik