Ambulerende tjenester, hjemmebasert omsorg

 
Enhetsleder: Siv Henriksen - 78 94 25 15/934 66 277
Fagleder/demenskoordinator Simone Gærne - 78 94 25 85
 
Lovgrunnlag:
 Enhetens tjenestetilbud er lov- og forskriftsregulert gjennom Lov om kommunehelsetjenesten, Lov om sosialetjenester,  Lov om psykisk helsevern og Forvaltningsloven.
 
Plangrunnlag:
Kommunestyret har vedtatt en plan for for pleie-, rehabiliterings- og omsorgsstjenesten i Vadsø kommune for perioden 2006-2010 som bygger på følgende verdier: Trygghet, respekt og kvalitet.
Planen har identifisert følgende utfordringer planperioden:
 
 • Økt behov for heldøgns omsorg
 • Styrke rehabiliteringsperspektivet
 • Utvikle omsorgen for alvorlig syke og døende
 • Utvikle omsorgen for demente
Det overordnede mål er således at brukerne og pårørende skal oppleve trygghet uavhengig av funksjonsnivå og alder.
 
 
HJEMMETJENESTE
Hjemmetjenesten består av hjemmehjelpsordning og hjemmesykepleie, og består av 27,46 årsverk,
sykepleiere,  hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.
Hjemmetjenesten er en døgnbasert tjeneste, og er en viktig del av den totale pleie- og omsorgstjenesten.
En døgnbasert tjeneste betyr at vi kan yte hjelp 24 timer i døgnet. På dagtid er det ca 20 personer på, om ettermiddagene fire og om natten to. Det er alltid minst en sykepleier på jobb. I helgene og i høytidene er bemanningen redusert.

Hjemmetjenesten tar imot elever som som studerer til helsefagarbeidere og sykepleierstudenter
Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Vadsø kommune kan søke om hjelp fra hjemmetjenesten. Tjenesten kan ytes til dem som har et særlig hjelpebehov pga. sykdom eller funksjonshemming. Anmodning om hjelp kan komme fra brukeren selv, familie, lege eller sykehus. Hjemmetjenesten vil da gjøre avtale om kartleggingsbesøk, og en vil i samråd med bruker bestemme hvilke tiltak som er nødvendig utfra det aktuelle hjelpebehovet. Det er svært viktig at hjelpen tilpasses den enkelt, På den måten kan hjelpeapparatet bidra til at brukeren klarer seg i eget hjem på en trygg og forsvarlig måte.
 
 • Hjemmesykepleie tildeles etter kommunehelsetjenesteloven
 • Praktisk bistand tildeles etter lov om sosiale tjenester
 • All hjelp innvilges med skriftlig vedtak fattet av inntaksteamet.

Noen eksempler på tiltak som kan være aktuelle for brukere med særlig hjelpebehov:
 
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Medisinhåndtering 
 • Sårstell
 • Søknad og oppfølging av hjelpemidler
 • Tilsyn/samtale
 • Hjelp til rengjøring, innkjøp, klesvask
 • Middagsombringing/hjelp til frokost - kvelds
 • Opplæring/veiledning av bruker for å mestre daglige gjøremål selv
 • Avlastning/kortidsopphold/dagopphold/langtidsopphold
 • Trygghetsalarm 
 • Støttekontakt
 • Omsorgslønn
 • Brukerstyrt personlig assistant
 • Besøkshjem
Henvendelser kan komme fra: 
Brukeren selv, pårørende, fastlege og sykehus.


Sist endret av Arne Lindbach, 02-01-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik