Barn og unge med nedsatt funksjonsevne; rettigheter og muligheter.

De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på bistand. Vadsø Familiesenter er saksbehandlende instans når det gjelder barn og unge under 18 år. Tjenestene som kan søkes om kan f.eks. være personlig assistanse som støttekontakt og avlastning.
 
Ønsker du å søke om noen av disse tjenestene, kan du henvende deg til Vadsø Familiesenter v/ Carina Larsson tlf: 78 94 24 10 (dir.) / 78 94 24 00 (resep.) / 93 26 37 77 (mob.)
Eller sende søknad til Vadsø Familiesenter, boks 614, 9811 Vadsø

Vadsø Familiesesenter

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan lett bli isolert fra samvær med andre. Det kan skyldes at selve funksjonsnedsettelsen reduserer deres mulighet for kontakt, både i forhold til psykiske og fysiske utfordringer i hverdagen. Vadsø Familiesenter behandler søknad om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 b; personlig assistanse, herunder støttekontakt, samt (samme lov) § 3-2 d, avlastningstiltak i form av for eksempel besøkshjem eller utredning i forhold til avlastning i kommunal avlastningsbolig for barn og unge.

Støttekontakt/fritidskontakt/treningskontakt
Formålet med støttekontaktordningen er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre. Foreldre og søsken kan også ha behov for at barnet får andre personer å forholde seg til i fritiden, både for barnets egen del, men også for å avlaste resten av familien. Hjelpetilbudet formes ut fra barnets og ungdommens hjelpebehov og ønsker. For eksempel har vi barn som deltar i ridegruppe, og ungdommer som trener på FysioNord med treningskontakt. Vadsø Familiesenter har også ansvar for skaffe til veie støttekontakter. En støttekontakt får godtgjøring fra kommunen for å bidra til at barnet/ungdommen kan ha sosialt samvær og ledsage til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på barnets/ungdommens ønsker, behov og forutsetninger. Eksempler på aktiviteter kan blant annet være å bli med på kino, basseng, kafè, tur i marka, kulturelle tilsetninger eller andre sosiale aktiviteter.

Avlastning og omsorgslønn
De som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan kreve at kommunen treffer vedtak om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og hva tiltakene i tilfelle skal bestå av. Denne retten er hjemlet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8. Familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan søke til Vadsø Familiesenter om avlastningstiltak for eksempel i form av privat besøkshjem eller kommunal avlastning, eller omsorgslønn. Retten til omsorgslønn er hjemlet i Helse- og omsorgsloven § 3-6. Bestemmelsen pålegger kommunen å ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Vil du vite mer? (eksterne lenker):

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hefte fra Helsedirektoratet

Fritid for alle

Fritidmedbistand.no


Sist endret av Øystein W W Knudsen, 10-06-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik