Fengselshelsetjenesten

Fengselshelsetjenesten yter hjelp til innsatte i Vadsø fengsel, og den skal bidra til at de innsatte får ivaretatt nødvendig helsehjelp slik de ville ha fått utenfor fengselet.
Les mer
 
 
 
 

Kommunale hjelpemidler overtas av Varanger ASVO

Varanger ASVO overtar denne tjenesten fra 1.nov. 2013. Henvendelser om kommunale hjelpemidler må rettes direkte til Varanger ASVO etter dette.
Les mer
 
 
 
 
Dagsentertilbud  i Vadsø

Dagsentertilbud i Vadsø

Målsettingen med dagsentertilbudet er at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. Tilbudet skal bidra til å vedlikeholde funksjoner ved tilrettelagt aktivitet individuelt og i gruppe, gi sosialt samvær, gi et variert kosthold og være et avlastningstilbud for pårørende. Målet for dagsenterets brukere skal være opplevelse av mestring og økt livskvalitet gjennom meningsfulle aktiviteter.
Les mer
 
 
 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet - en port inn! Koordinerende enhet er et tverrfaglig team opprettet i Vadsø kommune for personer med behov for hjelp fra flere hjelpeinstanser.
Les mer
 
 
 
 

Husk å avbestille time for reisevaksinasjon hvis du ikke kan møte.

Helsestasjonen har hatt et økende problem med at de som ikke kan møte til time for reisevaksinasjon ikke melder forfall. Hvis flere melder forfall i tide før timen vil det ha en positiv innvirkning på ventetiden for andre pasientgrupper.
Les mer
 
 
 
 

Informasjon om kommunale tilbud: Demensteamet i Vadsø

Demensteamet tilbyr et lavterskeltilbud til demente og pårørende i Vadsø kommune. Demensteamet består av sykepleier, ergoterapeut og helsefagarbeider.
Les mer
 
 
 
 
Helse- pleie-rehabilitering-omsorg (HRO)

Helse- pleie-rehabilitering-omsorg (HRO)

Helse- pleie- rehabilitering- omsorg (HRO) er organisert i 6 enheter som ledes av kommunalsjef.
Les mer
 
 
 

Helsestasjonen og helsesøstertjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har som mål å fremme god psykisk, fysisk og sosial helse blant barn og unge, samt forebygge sykdom, skade eller lyte. Likelydende formål gjelder for flyktninger og asylsøkere i alle aldre.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik