Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013

På oppdrag fra Vadsø kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region nord (KoRus Nord) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår.
Undersøkelsen omfatter elever på Vadsø ungdomsskole og 8.-10. klasse ved Vestre Jakobselv skole, og foregår ved at ungdommene svarer på et anonymt spørreskjema via internett. Undersøkelsen foregår i uke 6-8: mandag 4. - fredag 22. februar, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Ungdommen velger selv om de vil være med på undersøkelsen. 
 
Kartleggingen gjennomføres som en Ungdata-undersøkelse. Dette er et spørreskjemaopplegg som norske kommuner bruker for å skaffe seg en oversikt over ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen (www.ungdata.no). Tilsvarende undersøkelser gjennomføres en rekke steder i landet.
 
Formålet med undersøkelsen
Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Vadsø. Resultatene kan brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen. 
Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdomsundersøkelser gjennomført i andre kommuner. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.
 
Undersøkelsen omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. Undersøkelsen vil gi svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er ungdom i Vadsø med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter? Hvordan opplever de unge foreldrene sine? Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika? Dette er eksempler på tema som undersøkelsen dekker.
 
Spørreskjemaet
Spørreskjemaet er lagt opp slik at ungdommene skal krysse av på ulike svaralternativer. Følgende hovedtema inngår i undersøkelsen:
1. Foreldre og venner
2. Skole og framtid
3. Fritid
4. Helse og trivsel
5. Tobakk og rusmidler
6. Risikoatferd og vold
Foresatte som ønsker det, kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte KoRus Nord. 
 
Personvernhensyn og etikk
Undersøkelsen gjennomføres som en anonym undersøkelse. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere noen enkeltpersoner i de svarene som blir avgitt. Det er elevene selv som bestemmer om de vil være med eller ikke, men foresatte kan reservere sine barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at barnet sitt skal delta, må si fra til skolen før undersøkelsen gjennomføres. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi er det en fordel at så mange som mulig deltar.
I forkant av undersøkelsen vil alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. Ungdata vil også informere om undersøkelsen på sine hjemmesider (www.ungdata.no), og skolene er også oppfordret til å informere om undersøkelsen på sine hjemmesider.
 
De fleste spørsmålene i spørreskjemaet omfatter temaer som de fleste synes er uproblematiske. For noen kan enkelte spørsmål likevel være litt vanskelig å svare på. Det blir derfor informert om at man kan hoppe over spørsmål man ikke ønsker å svare på. Det vil også bli opplyst om mulighetene for å ta kontakt med sosiallærer, helsesøster, helsestasjon for ungdom eller Kors på halsen (hjelpetelefon fra Røde Kors – tlf: 800 333 21) dersom noen ønsker å snakke med voksne etter å ha svart på undersøkelsen.  
 
Deltakelse foregår ved at ungdommene logger seg inn på en nettside med et tilfeldig brukernavn som deles ut til de som skal være med i undersøkelsen. Det er ingen koplinger mellom brukernavn og hvem som svarer, og det blir heller ikke spurt om navn eller personnummer i selve spørreskjemaet. Brukernavnet blir brukt for å sikre at bare de som får lov til å være med på undersøkelsen, kan delta, og for å sikre at ingen svarer flere ganger.
Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av NOVA, KoRus Nord og medarbeidere i Conexus, som tilrettelegger for den elektroniske undersøkelsen. Ingen i kommunen, verken lærere, ansatte i administrasjonen eller andre vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere hva enkeltpersoner har svart. Resultatene vil bli offentliggjort gjennom statistikk som viser hvordan ungdomsgruppa som helhet eller ulike undergrupper (f.eks. gutter og jenter) svarer.
NOVA er ansvarlig for undersøkelsen, og bruker Conexus til å samle inn og oppbevare dataene for analyse. De ferdige besvarelsene vil bli lagt inn i en database som NOVA administrerer.
 
Kontaktinformasjon
Ved ytterligere spørsmål knyttet til undersøkelsen, ta kontakt med seniorrådgiver Trude Aalmen ved KoRus Nord (76967313/ trude.aalmen@korusnord.no) eller kommunal kontaktperson for undersøkelsen, Anita Wahl Nilsen (78942418/ 92403051/ anita.wahl.nilsen@vadso.kommune.no).

Sist endret av Arne Lindbach, 22-03-2013
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik