Forskrifter for Vann- og avløp i Vadsø kommune. Opphevet f.o.m. 1. januar 2013

Vedtatt av Vadsø bystyre i møte 19.12.96, med endringer i møte 15.12.97, i medhold av lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av 10. januar 1995.
1.      Gebyrplikt
1.1    Plikten til å betale vann- og /eller kloakkgebyrer gjelder:
 • Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og /eller kloakkledning, direkte eller gjennom  privat samleledning.
 • Eiendom som planutvalget for plansaker i medhold av Plan- og bygningslovens §§65, 66 eller 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og /eller kloakkledning.
 • Ubebygd eiendom som planutvalget for plansaker kunne ha krevd tilknyttet kommunal vann- og kloakkledning dersom eiendommen var bebygd. Gebyrplikten gjelder også eiendom som ikke inngår i stadfestet reguleringsplan. 
For ubebygd eiendom gjelder gebyrplikten likevel ikke så lenge årsaken til at eiendommen ligger ubebygd er byggeforbud ifølge lov eller vedtak av offentlig myndighet eller annen særlig grunn som eieren ikke har ansvar for.
 
1.2   Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for 
        grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste, eller på så lang tid 
        at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da gebyrplikten første gang 
        inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang 
        tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtale forlenges blir 30 år.
 
 
2.      Definisjon av kloakkledning

Med kloakkledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannledning) og ledning for tak-, drens-, og overvann (overvannsledning) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper.
 
 
3.      Gebyrform

Gebyrene omfatter:
 • Tilknytningsgebyr for vann.
 • Tilknytningsgebyr for kloakk.
 • Årsgebyr for vann.
 • Årsgebyr for kloakk.
 
4.      Gebyrsatser

Gebyrsatser fastsettes av bystyret og trer i kraft fra dt tidspunkt bystyret bestemmer.
 
 
5.      Restriksjoner på vannleveranses m.m.

Restriksjoner på vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjoner av gebyrene.
 
 
6.      Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen følge NS 3940 for bruksareal.
 
 
7.     Tilknytningsgebyrer

7.1    Tilknytningsgebyr for vann- og /eller kloakk skal betales:
 • Ved nybygg eller utvidelse av eksisterende bygg.
 • Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunale vann- eller kloakkledninger.
 • Unntak gjelder for frittstående bygninger mindre enn 10 m² som skal benyttes som redskapshus, veksthus, lekehus, hundehus og utepeis o.l.
7.2      Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse etter en fast sats pr m². Alternativt 
           kan gebyrene fastsettes i trinn.

7.3       For arbeider som krever byggetillatelse/ byggemelding, herunder graving og fylling, må ikke settes i gang
           før gebyrene er betalt. For øvrig forfaller tilknytningsgebyret til betaling, senest ved tilknytning, eller ved
           den frist som angis på faktura.
 
 
8.        Årsgebyrer

8.1      Årsgebyrer for vann- og /eller kloakk skal betales:
 • For eiendom som er tilknyttet kommunal vann- eller kloakkledning.
 • For ubebygd eiendom som planutvalget for plansaker kunne ha krevd tilknyttet dersom eiendommen var bebygd.
8.2       Årsgebyret skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som ellers følger
            forskrifter.
 
8.3       Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både vann- og kloakk i henhold til målt
            vannforbruk og gjeldende m³ pris. Dersom kloakkmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte
            vannforbruk, skal kloakkgebyr baseres på den kloakkmengden som bestemmes av bystyrekomiteen for
            tekniske virksomheter.
 • Målt forbruk kan benyttes for alle eiendommer som benyttes til andre formål enn bolig.
For eiendom som betaler etter målt vannforbruk, gjelder et minste årlig gebyr som fastsettes av bystyret. Det kan fastsettes ulike minstegebyr for kategorier av gebyrpliktige.
 •   I de tilfeller eiendommen inneholder flere enn 4 boenheter skal vann- og /eller kloakkgebyr betales 
    etter forbruk.
 •   Driftsbygninger skal betale gebyr etter målt forbruk.
 •   Kommunen kan benytte ulik pris for ulike kategorier gebyrpliktige.
8.4       Eiendom som ikke betaler gebyr etter målt vannforbruk, skal betale årsgebyr for vann- og /eller kloakk
            i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse.
            Vannforbruket og kloakkmengden fastsettes som følger:
 •   Boligformål:  1,5 m³/m² bruksareal pr. år.
 •   Fritidsformål: 0,75 m³/m² bruksareal pr.år.
Dersom kloakkmengde er vesentlig større eller mindre enn det stipulert vannforbruk, skal kloakkgebyret baseres på den kloakkmengde som bestemmes av bystyrekomiteen for tekniske virksomheter.
 
8.5        Gebyret er uavhengig av hvor mange boenheter bygget inneholder. Minste årlig gebyr svarer til 262,5 m³
             vannforbruk tilsvarende 175 m² bruksareal etter NS3940.
 
8.6        Gebyret for ubebygd regulerte gebyrpliktig eiendom skal utgjøre 25% av hva ordinært gebyr
             ville ha utgjort om eiendommen hadde vært bebygd. Gebyret beregnes på grunnlag av maksimalt tillatt
             utnyttelse. Avgjørelser i medhold av dette punkt tas av bystyrekomiteen for tekniske virksomheter etter 
             at rådmannen har hatt anledning til å uttale seg.
 
8.7        Fullt årsgebyr kan tidligst innkreves fra og med måneden etter at innflytting skjer eller brukstillatelse gis.
 

9.         Fradrag i årsgebyret

9.1       Dersom eiendommen er tillatt utstyrt med toalettsystem som innebærer en vesentlig reduksjon av vann- 
            og kloakkmengde i forhold til vanlig vannklosetter, skal det gjøres fradrag i årsgebyret for vann og kloakk.
 
9.2       For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har kloakkvann som i sammensetning avviker
            vesentlig fra vanlig husholdningskloakk i gunstig retning, kan det beregnes et fradrag i årsgebyr for 
            kloakk. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av 
            bystyrekomiteen for tekniske virksomheter.
 
 
10.     Tillegg i årsgebyret

10.1    Hvor kloakkvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og
          vedlikehold av kommunens kloakkanlegg, kan det beregnes et tillegg til kloakkgebyret. Tilleggets størrelse
          fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av bystyrekomiteen for tekniske virksomheter.
 
10.2    Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank eller 
           avslammingstank, skal betale et tillegg til kloakkgebyret. Tilleggsgebyret begynner å løpe 6 måneder etter
           at pålegget er gitt, hvis  arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende.Tillegget utgjør 400% av
           eiendommens ordinære kloakkgebyr, og gebyret beregnes før hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil
           pålegget er etterkommet.
 
10.3     Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning, 
            eller mangler på kloakkanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller
            renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og /eller kloakkgebyret. Tilleggsgebyret begynner å løpe 
            1 måned etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 400% av eiendommens ordinære vann- og /eller
            kloakkgebyr og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.
 
10.4     For opparbeidet hage eller grøntareal på eiendom som ikke betaler etter målt forbruk, beregnes ikke
            tilleggsgebyr.
 
10.5     Bensinstasjoner og servicestasjoner skal betale vann- og/ eller kloakkgebyr etter målt forbruk.
 
 
11.       Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere

11.1     Eiendommer som har særlig stort eller særlig lite vannforbruk og/eller kloakkmengde, skal betale 
            årsgebyrer etter målt forbruk eller avløp. Bystyrekomiteen for teknisk virksomhet kan likevel  i det enkelte
            tilfelle tillate betaling etter stipulert vannforbruk og avløp.
 
11.2      For eiendommer med installert vannmåler gjelder videre følgende:
 • Måleren er kommunens eiendom. Bystyrekomiteen for tekniske virksomheter bestemmer type, plassering og størrelse på måleren.
 • For anskaffelse og vedlikehold av måleren betales en årlig leie.
 • Leieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir måleren borte eller skadet, skal leieren omgående meddele dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade.
 • Kommunen avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.
 • Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av leieren.
 • Kontroll, vedlikehold og eventuell utskifting av vannmåler skal skje etter utarbeidede rutiner for dette. Viser kontrollen en feilmargin på +/- 15% skal vannmåleren skiftes ut for kommunens regning. I motsatt fall bestemmer bystyrekomiteen for tekniske virksomheter hvem som skal betale omkostningene.
 • Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om etter gjennomsnitt av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.
11.3      Ved forsøk på manipulering med vannmålere, må den avgiftspliktige betale 4 ganger ordinært gebyr.
 
 
12.      Innbetaling av årsavgift

12.1     Gebyr etter arealberegning betales i to terminer pr. år. Gebyr etter måler kan betales etter utstipulert
            forskudd samt halvårig avlesning.
 
12.2     Dersom årsgebyret ikke er betalt innen 1 måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel
            om innbetaling, kan bystyrekomiteen for tekniske virksomheter, når helserådets ordfører ikke motsetter
            seg det, stenge det kommunale vannforsyningen til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med
            avstegning og påsetting av vannforsyning skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr som fastsettes av
            bystyrekomiteen for tekniske virksomheter.
 
12.3    Krav på gebyrer er med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt av fast eiendom.
 
 
13.        Særlige beregninger og avtaler

13.1      For industribedrifter, jordbruksvirksomhet, og virksomhet som har særlig stort eller særlig lite vannforbruk
             og /eller kloakkmengde, eller som har kloakkvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig
             husholdningskloakk, kan det inngås avtale om hvilket beregningsgrunnlag som legges til grunn for
             fastsetting av tilknytnings- og årsavgifter. Hvis ikke slik avtale kommer istand, fastsettes
             beregningsgrunnlagets størrelse av bystyrekomiteen for tekniske virksomheter. Avtalen kan sies opp av
             begge parter med 1 års varsel.
 
13.2     Så vel kommunen som den gebyrpliktige i henhold til punkt 13.1 kan kreve årsgebyret for vann basert på
            målt vannforbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforsyning og kloakk, kan på tilsvarende
            måte begge parter kreve at årsgebyret for vann og kloakk basert på målt vannforbruk. Partene kan også
            kreve at årsgebyret for kloakk blir basert på målt avløpsmengde så fremt dette er teknisk gjennomførbart.
 
 
14.        Ikrafttreden
14.1       Disse forskrifter trer i kraft fra 1.1.1997. Endringer trer i kraft så snart de er lovlig kunngjort.
 

Denne forskriften er opphevet f.o.m. 1. januar 2013 og er erstattet av ny forskrift om vann, avløp og slam i Vadsø kommune, fastsatt av Vadsø kommunestyre 15. november 2012.

Gjeldende forskrift om vann, avløp og slam i Vadsø kommune 

 

Sist endret av Janne Dolonen Harila , 03-04-2013
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik