Vannanalyser

Vann er et næringsmiddel, og vannverkene betraktes som en produsent, distributør og leverandør av dette næringsmiddelet. Dette medfører at vannverket er underlagt godkjenningsmyndighetenes krav om kvalitet og kontroll.
Vadsø Vann og Avløp KF samarbeider med Øst-Finnmark laboratorietjenester AS om kontroll og prøvetaking. Antall prøver og hvor prøvene skal tas, er fastsatt i vannprøveplan som utarbeides kvartalsvis.
 
Følgende årlige vannprøveplan med prøvetakingsfrekvens gjelder:
 
Vannverk
Råvann
Rentvann
Nettkontroll
Enkel rutinekontroll
Utvidet rutinekontroll
Vadsø
4
12
48
7
1
Storelva
4
 
12x2
4
1
Skallelv
12
 
12
4
1
V. Jakobselv
4
 
12
4
1
Salttjern/Høyvik
 
 
6
1

 
Sist gjeldende analyseresultat finnes her:

Kvalitetskrav
Det er over 50 forskjellige parameter i hht Drikkevannsforskriften, som kan være aktuell å analysere i forhold til vannkvalitet. Valg av parameter som skal måles ved hvert vannverk gjøres i samarbeid med Mattilsynet og alltid i et hygienisk perspektiv.
 
Tabellene nedenfor viser parameter som inngår i Vadsø vannforsynings prøveplan, samt hvilke kvalitetskrav som gjelder for drikkevann i hht Drikkevannsforskriften;
 
Sensoriske parametere
Parameter
Enhet
Grenseverdi
Merknader
Farge
Milligram/l Pt
20
 
Lukt
Terskelverdi
2 ved 12 °C
3 ved 25 °C
Jf. med smaksprøver
Smak
Terskelverdi
2 ved 12 °C
3 ved 25 °C
Jf. med luktprøver.
Turbiditet
FNU
1 ut fra behandlingsanlegg
4 hos abonnent
 
Kjemiske og fysiske parametere
Parameter
Enhet
Grenseverdi
Merknader
pH (surhetsgrad)
 
6,5-9,5
Vannet skal ikke være korrosivt
Mikrobiologiske parametere
Parameter
Enhet
Grenseverdi
Merknader
Clostridium perfringens
(inkl. sporer)
Antall/100 ml
0
Dersom verdien overskrides må vannverket undersøke vannforsyningen for å forsikre seg om at det ikke er noen potensiell helserisiko forbundet med tilstedeværelse av patogene mikroorganismer.
E. coli
Antall/100 ml
0
 
Intestinale enterokokker
Antall/100 ml
0
 
Kimtall 22 °C
Antall/ml
-
Ved verdier over 100 må årsaken undersøkes
Koliforme bakterier
Antall/100 ml
0
 
 
Begrepsforklaring på vannkvalitetsparametrer;
 
Lukt og smak
Drikkevann skal være uten fremtredende lukt og smak, dvs. at vannet ikke skal ha lukt eller smak som gjør det lite egnet til bruk. Årsaken til dårlig lukt og smak kan være klor/klorforbindelser, flyktige stoffer produsert av alger, hydrogensulfidgass ( råtten lukt), metaller, salter, jord, myr m.m.
 
Etter kloring må man regne med å kjenne en svak lukt av klor. I noen tilfeller, når det av hensyn til hygienisk sikkerhet er nødvendig å øke klordosen utover det normale, vil man måtte regne med også å kjenne smak av klor.
 
Lukt og smak måles ikke kjemisk, men angis subjektivt. Terskelverdien angir hvor mange ganger vannet må fortynnes med et lukt - og smaksnøytralt vann, for at lukten/smaken ikke lengre skal kunne merkes.
 
Fargetall
Høyt fargetall i vannet skyldes normalt høyt humusinnhold. Humus kan gi dårlig smak på vannet. Humusinnhold med fargetall >15 mg Pt/l gir en synlig karakteristisk gulbrun farge f.eks. i badekar. Når fargetall er >25 mg Pt/l vil fargen være fremtredene og humusinnholdet vil kunne forårsake misfarging av klesvask og forårsake avleiring i ledningsnettet som kan forårsake at slam kommer i kranene. Grenseverdien i drikkevannsforskriften er satt på bakgrunn av bruksmessige og estetiske hensyn. 
 
Turbiditet
Klarheten i vannet blir målt i turbiditet (FNU), som er et mål på lysets gjennomtregning i vannet. Jo høyere FNU, desto mer grøtete og farget vann. Statens forurensningstilsyn beregner at verdier fra fem og oppover er forurenset vann/dårlig vannkvalitet. Verdier på rent vann er en. Grenseverdien i drikkevannsforskriften er satt dels av bruksmessige og dels av hygieniske grunner.
 
pH
pH er en måleenhet for surhetsgraden i vannløsninger. Surt eller korrosivt vann er vann med pH under 7.
Korrosivt vann fører til driftsproblemer som korrosjon i rørsystemer, ledningsnett og armaturer. 
 
Clostridium perfringens
Påvises clostridium perfringens i desinfisert vann, men ikke E.coli, ligger forholdene til rette for at parasitter også kan ha overlevd vannbehandlingen. Denne tarmbakterien dør når den kommer i kontakt med oksygen, men den danner et overlevelsesstadium som kalles ”spore”. Sporer indikerer "gammel" forurensning. Bakterien finnes normalt i tarmen hos mennesker. Dersom den oppkonsentreres danner den gift under spordanningen, som kan være sykdomsfremkallende. 
 
Escherichia coli (E.coli)
E.coli indikerer fersk fekal forurensning (avføring) fra mennesker eller varmblodige dyr. Påvises disse tarmbakteriene, er vannet uegnet som drikkevann fordi det kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier, virus eller parasitter. 
 
Intestinale enterokokker
Enterokokkene er en annen type tarmbakterier, som overlever lenger i vann enn koliforme bakterier. Parameteret kan derfor si noe om hvor lege fekale forurensniger har pågått. Påvises disse tarmbakteriene er vannet uegnet som drikkevann, fordi det kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier. 
 
Kimtall
Kimtall/ total bakterietall omfatter alle slags celler, (bakterier og sopp). Parameteret benyttes til overvåking av nedbrytningsaktiviteten i vannet og er en viktig indikator på slam- og biofilmdannelse i f.eks. ledningsnettet. Høye verdier er alene ikke en indikasjon på sykdomsfremkallende bakterier, men kan bl.a. indikerer høyt humusinnhold i vannet samt om det er begroing av ”snille” mikroorganismer på innsiden av ledninger, noe som igjen kan danne næring for uønskede mikroorganismer.

Koliforme bakterier
Koliforme bakterier finnes overalt i naturen, også i avføring fra mennesker og dyr. Koliforme bakterier kan formere seg ute i naturen; både i planterester, jord og vann. Påviser man koliforme bakterier, men ikke E.coli, kan enkelte bakterier som Campylobacter allerede være inaktivert (”døde”), mens enkelte Salmonella-bakterier fortsatt kan være tilstede og kunne forårsake sykdom. Noen naturlige vannlevende bakterier kan også gi utslag på denne analysen.
 
 
Kokevarsel
Ved påvisning av sykdomsfremkallende bakterier i drikkevannet vil det bli sendt ut kokevarsel.

Sist endret av Janne Dolonen Harila , 01-07-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik