Vadsø Familiesenter

Vadsø Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr kommunale hjelpetjenester bl.a. i form av samtaler, rådgivning og ulike typer støtte for barn, unge og familier. Senteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, logoped, spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og koordinerende enhet.Familiesenteret skal bidra til at kommunen koordinerer tjenester og gir brukere med behov for sammensatte tjenester en enklere saksbehandling.
Vadsø Familiesenter:
Enhetsleder Grethe Pleym,
Telefon:  78 94 24 01
E-post: (grethe.pleym@vadso.kommune.no)
Besøkadresse: Oscarsgate 21, inngang nord.
 
 
Vadsø Familiesenter ble opprettet i 2008 og omfatter tjenester som tidligere ble gitt av seks forskjellige enheter ved å samle kompetanse på barn-, familie- og relasjonsproblematikk i en enhet. I tillegg deltar helsesøstertjenesten i det tverrfaglige arbeidet og  4-årskontrollen av barn avvikles ved familiesenteret. Senteret skal gi tilbud om tiltak ut fra de lover og forskrifter Familiesenterts fagområder omfatter  Enheten har også ansvaret  for saksbehandling i forhold til førskolebarn mht til minoritetsspråklig- og spesialpedagogiske tiltak samt tilrettelegging etter §13 i Lov om barnehager.  Enheten er saksansvarlig for tiltak etter §§ 3-2 pkt. 6, 3-6 og kap. 7  i helse- og omsorgstjenesteloven.
 
Les mer om de ulike tjenestene:
 
Tidligere prosjekter:
 
Los- prosjektet 2011-2013
Vadsø kommune er en av 14 kommuner som er med på Los-prosjektet. Dette er et prøveprosjekt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet og retter seg mot sårbar ungdom i alderen 14-23 år som risikerer å falle utenom skole og arbeid.
 
Rusprosjektet 2012-2013
Vadsø kommune er utpekt som særskilt innsatskommune hva gjelde spesielt tidlig/forebyggende rusinnsats basert på KoRus' etablerte tiltaksportefølje. Prosjektet ledes av koordinator i 100% stilling.
 
Interkommunalt barnevernsamarbeid.
Vadsø kommune v/Vadsø Familiesenter er vertskommune for et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Øst-Finnmark med formål å oppnå en styrket barneverntjeneste med fokus på felleskompetanse og veiledning. Arbeidet ledes av en koordinator i 50% stilling.
 
Vadsø Familiesenter skal i hovedsak utføre lovpålagte oppgaver hjemlet i følgende lovverk:    
 
Strategi og handlingsplan for Vadsø Familiesenter 2012
 
 
 
Helse- og omsorgstjenester
 
Informasjonsbrosjyrer fra Vadsø familiesenter
Sist endret av Margunn Blix, 02-07-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik