Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Hver kommune er pålagt å ha pedagogisk-psykologisk tjeneste, dette er hjemlet i Opplæringsloven §5-6.
PPT skal i sitt arbeid ha fokus på at barn og unge med ulike typer vansker får gode opplæringsvilkår. Dette kan være faglige og/eller sosiale vansker. PPT skal gi råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold til spesialundervisning og tilpasset opplæring. PPT vil kunne gi veiledning og bidra med henvisning til andre hjelpeinstanser. PPT har ansvar for voksne med rett til opplæring på grunnskolenivå etter kap. 4A i Opplæringsloven.
 
PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Før PPT kan foreta sakkyndig vurdering må det foreligge en henvisning. PPT skal på bakgrunn av henvisning og søknad foreta en vurdering av behovet for spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole.
Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet når det er behov for å vurdere
  • fremskutt eller utsatt skolestart - helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
  • behov for tegnspråkopplæring 
  • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
PPT har logoped som i tillegg til utredning av språk- eller talevansker hos barn eller voksne, også kan tilby veiledning, opplæring eller behandling.
 
Hvordan henvise til PPT?
Det er foresatte som henviser til PPT, vanligvis i samråd med barnehage, helsesøster eller skolen. Ungdom over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv (uten samtykke fra foresatte), eventuelt i samarbeid med skolen eller andre instanser.
Foresatte kan ta direkte kontakt med PPT for å få hjelp med henvisningen. Dette trenger ikke gå gjennom barnehage eller skole.
 
Postadresse:
Postboks 614
9811 Vadsø
 
E-post
E-post kan sendes enkeltpersoner etter listen under.
 
Besøksadresse:
Pedagogisk- Psykologisk tjeneste
Oscarsgt. 21 (Sentrum skole) inng. fra Amtmannsgata.

Åpningstider:

Mandag- fredag kl.08.00-15.30
 
 
PPT kontakter
Navn Stilling Telefon

   
Rita Bakke Fagleder/
mobilitetspedagog 
78 94 24 30/ 92 01 84 51
 
Ped.psyk.rådgiver/
logoped
78 94 24 09/ 92 02 72 59
Støttepedagog
78 94 24 03
 
 
 
Ped. psyk. rådgiver
78 94 24 08
Ped. psyk. rådgiver
78 94 24 14/90 60 07 35
 
 
 
Aktuelle linker
 
Henvisning PP-tjenesten
 

 

Sist endret av Margunn Blix, 08-02-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik