Vadsø Familiesenter

Vadsø Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr kommunale hjelpetjenester bl.a. i form av samtaler, rådgivning og ulike typer støtte for barn, unge og familier. Senteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, logoped, spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og koordinerende enhet.Familiesenteret skal bidra til at kommunen koordinerer tjenester og gir brukere med behov for sammensatte tjenester en enklere saksbehandling.
Les mer
 
 
 

Resultater av folkehelseundersøkelsen Ungdata i Vadsø

Vadsø kommune er svært glad for at resultatene fra folkehelseundersøkelsen Ungdata nå er tilgjengelige. Dette gir et godt grunnlag for en politisk debatt og et fokus på tiltak som kan settes i gang.
Les mer
 
 
 
 

Oversikt over tilbudet til rusmiddelavhengige i Vadsø kommune

For rusmiddelavhengige, pårørende og hjelpeapparatet kan det enkelte ganger være vanskelig å få oversikt over hva som fins av hjelpetilbud i og utenfor Vadsø kommune. Her finner du en enkel oversikt over dette.
Les mer
 
 
 
 

Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013

På oppdrag fra Vadsø kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region nord (KoRus Nord) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår.
Les mer
 
 
 
 

Rusprosjektet godt i gang

Rusprosjektet i Vadsø kommune har kommet godt i gang og nå foreligger prosjektplanen. Der finner du både litt om bakgrunn, overordnede mål, organisering og omfang av prosjektet. Kommunen ønsker mer fokus på rus i de enheter som har rusproblematikk som et av sine arbeidsområder.
Les mer
 
 
 
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Hver kommune er pålagt å ha pedagogisk-psykologisk tjeneste, dette er hjemlet i Opplæringsloven §5-6.
Les mer
 
 
 

Logopedtjenester

Logopeden tilbyr tjenester til barn og voksne i Vadsø kommune som har språk- eller talevansker. Dette kan være artikulasjonsvansker, stamming, stemmevansker eller språkvansker oppstått etter hjerneslag eller annen skade. Logopeden utreder vanskene og kan hjelpe med veiledning, opplæring eller behandling.
Les mer
 
 
 
 

Barneverntjenesten i Vadsø kommune

Barneverntjenesten i Vadsø kommune har organisatorisk tilhørighet til Vadsø Familiesenter, som er en tverrfaglig enhet bestående av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barneverntjeneste, koordinator for tverrfaglige individretta tjenester, psykolog og logoped samt at det foreligger avtalebasert samarbeid med helsesøstertjenesten.
Les mer
 
 
 
 
Rusprosjekt i Vadsø kommune

Rusprosjekt i Vadsø kommune

Arbeid med rusproblematikk har fått høyt fokus i kommunen gjennom et rusprosjekt som går over to år fra september 2012.
Les mer
 
 
 
Norasenteret IKS - senter mot vold og seksuelle overgrep

Norasenteret IKS - senter mot vold og seksuelle overgrep

Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep, har som formål å yte hjelp til voksne og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, incest eller andre seksuelle overgrep.
Les mer
 
 
 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet - en port inn! Koordinerende enhet er et tverrfaglig team opprettet i Vadsø kommune for personer med behov for hjelp fra flere hjelpeinstanser.
Les mer
 
 
 
 

Ressursteamet i Vadsø

Ressursteamet er en tverrfaglig gruppe som skal bistå i arbeid med saker der en har mistanke om, eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge, samt vold i nære relasjoner (barn/unge/voksne og eldre).
Les mer
 
 
 
 

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne; rettigheter og muligheter.

De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på bistand. Vadsø Familiesenter er saksbehandlende instans når det gjelder barn og unge under 18 år. Tjenestene som kan søkes om kan f.eks. være personlig assistanse som støttekontakt og avlastning.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik