Møtekalender og sakspapirer

Alle saksdokumenter og møtepapirer vil bli publisert på denne siden. I tillegg til de elektroniske dokumentene du finner på våre nettsider er de også tilgjengelig i papirversjon på Service og informasjon. Møtekalender finner du ved å trykke på "les mer"
Les mer
 
 
 

Midlertidig publisering av møtedokumenter

På grunn av en feil i innsynsløsningen er ikke møtedokumenter tilgjengelig inntil videre. Dokumenter til kommende møter vil bli lagt ut her frem til ordningen er i drift igjen.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kontorllutvalget 17. mars

Her finner du dokumenter fra kontrollutvalgets møte 17. mars 2017
Les mer
 
 
 
 

Ny innsynsløsning for politiske møter

Vadsø kommune har tatt i bruk en ny innsynsløsning for samtlige politiske møter.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 16. februar 2017

Kommunetyret vil i møte 16. februar 2017 behandle sakene: Kommunal garanti - Vadsø Golfpark, Amnodning om utsatt virkning av vedtak ny skuterløype i Vadsø, Beredskapsforum øst-Finnmark, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Eldrerådet 8. februar 2017

Eldrerådet vil i møte 8. februar 2017 behandle sakene: Budsjettregulering n1 2017, Den kulturelle spaserstokken 2017, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 7. februar 2017

Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet i møte 7. februar 2017 sakene: Budsjettregulering nr 1 2017 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 2. februar 2017

Formannskapet vil i møte 2. februar behandle sakene: Avtale Nord-Varanger kystlag museumsbåten Kjartan, Partnerskapsavtaler 2017, Beredskapsforum Øst-Finnmark, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 27. januar 2017

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 27. januar sakene: Bjørkeveien 23 - søknad om tomt, Søknad om grensejustering/Tilleggsareal eiendom, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Eldrerådet 11. januar 2017

Eldrerådet vil i møte 11. januar behandle sakene: Orienteringer/saker til drøfting.
Les mer
 
 
 
 

UTSATT: Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 9. desember 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 9. desember 2016 behandle sakene: Bjørkeveien 23 - søknad om utvidelse av tomt, Søknad om grensejustering/tillegsareal eiendom Gnr 8 Bnr 851, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 15. desember 2016

Kommunestyret behandlet i møte 15. desember sakene: Ny snøscooterløype i Vadsø kommune, Kompetanseplan 2017-2019 - Handlingsplan 2017, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Valgnemnda 6. desember 2016

Valgnemnda vil i møte 6. desember behandle sakene: Suppleringsvalg - politisk varamedlem til eldrerådet ut valgperioden 2015-2019, suppleringsvalg - personlig vararepresentant i kontrollutvalg ut valgperioden 2015-2019, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 6. desember 2016

Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet i møte 6. desember 2016 sakene: Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020, Handlingsplan fro HRO - Helse, rehabilitering og omsorg.
Les mer
 
 
 
 

Møte i eldrerådet 5. desember 2016

Eldrerådet behandlet i møte 5. desember 2016 sakene: Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, Handlingsplan for HRO - Helse, Rehabilitering og Omsorg.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 22. november 2016

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 22. november sakene: Kompetanseplan 2017-2019 - handlingsplan 2017, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet og valgstyre 24. november 2016

Formannskapet behandlet i møte 26. november 2016 sakene: Støtte fra næringsfond, Kommunal plan for idrett og friluftsliv, Kompetanseplan 2017-2019, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 25. november 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 25. november 2016 sakene: Søknad om dispensasjon - deling av eiendom, Søknad om tillatelse til etablering av parkeringsplass i Rapaguru, Reguleringsplan for Ekkerøy - div. avklaringer, Ny snøscooterløype i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 3. november 2016

Formannskapet behandlet i møte 3. november sakene: Finnmark Friluftsråd, Vadsø Lions Club - økonomisk støtte, Vadsø kunstforening - økonomisk støtte, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Kommunestyremøte 20. oktober 2016

Kommunestyret behandlet i møte 20. oktober 2016 sakene: Suppleringsvalg, Eierstrategi 2015, retningslinjer for kommunal økonomisk medvirkning idrett og aktivitet, Legesituasjonen i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kontrollutvalget 26. mai 2016

Kontrollutvalget behandlet i møte 26. mai sakene: Årsregnskap 2014 Vadsø eiendomsselskap og Overodrnedt analyse og plan for forvaltningsrevisjonen.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 7. oktober 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 7. oktober 2016 sakene: Forslag til reguleringsplan for Ekkerøy, Søknad om dispensasjon - tildeling av eiendom, Søknad om tillatelse til etablering av parkeringsplass, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 6. oktober 2016

Formannskapet behandlet i møte 6. oktober sakene: Høring - kommunelovutvalgets utredning 2016 - ny kommunelov, Budsjettregulering festivalstøtte, Museumsbåten Kjartan, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 22. september 2016

Formannskapet behandlet i møte 22. september sakene: Søknad om deling av driftsenhet, Søknad om deling av eiendom, Legesituasjonen i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Eldrerådet 20. september 2016

Eldrerådet behandlet i møte sakene: Saker til drøfting fremlagt av eldrerådets leder og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Ekstraordinært møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 16. september 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i ekstraordinært møte 16. september 2016 sakene: Forslag til reguleringsplan for Ekkerøy, Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - vinterparkering, Søknad om dipensasjon Forbrenningsovn, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 30. august 2016

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 30. august 2016 kl. 09.00 sakene: Legesituasjonen i Vadsø kommune høst 2016 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 1. september 2016

Kommunestyret behandlet i møte 1. september sakene: Fossen Øst - Grunnerve, Delegering av myndighet - avhendelse av kommunale arealer, Høring - nye oppgaver til større kommuner, Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 19. august 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 19. august sakene:
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 18. august 2016

Formannskapet behandlet i møte 18. august 2016 sakene: TV-aksjonen 2016, Varanger mållag - støtte til 40-årsjubileum, Vadsø lufthavn, Varangerfestivalen - rammeavtale leie av kommunale bygg, Kjøp betongstasjonen, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i økonomiutvalget 18. august 2016

Økonomiutvalget behandlet i møte 18. august 2016 saken: Regnskapsrapport per juli.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 17. juni 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 17. juni sakene: Klage over vedtak 13/16, Søknad om kommunal brøyting av vei til Finnes Vestre Jakobselv, Forslag til reguleringsplan for Ekkerøy, m-fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kontrollutvalget 26. mai 2016

Kontrollutvalget behandlet i møte 26. mai 2016 sakene: Årsregnskap 2015 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 9. juni 2016

Kommunestyret behandlet i møte 9. juni 2016 sakene: Valg av meddommere, Fastsetting av Valgdag for stortingsvalg og sametingsvalg 2017, Eierstrategi 2015, Kommunal planstrategi, Kommunereformen og Budsjettregulering 2016, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Eldrerådet 2. juni 2016

Eldrerådet behandlet i møte 2. juni 2016 sakene: Årsberetning og årsregnskap 2015, Orienteringer og eventuelt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 26. mai 2016

Formannskapet behandlet i møte 26. mai 2016 sakene: Moe Jørgen - Støtte fra næringsfondet, Halvard Thomassen - støtte fra næringsfondet, Søknad om støtte til bokutgivelse, Varangerfestivalen - søknad om redusert husleie, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i økonomiutvalget 26. mai 2016

Økonomiutvalget vil i møte 26. mai 2016 behandle sakene: Regnskapsrapport og konsekvensjustert budsjettoversikt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Kommunalt råd for funksjonshemmede 25. mai 2016

Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet i møte 25. mai 2016 sakene: Årsberetning og årsregnskap 2015 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

UTSATT: Møte i Administrasjonsutvalget 24. mai 2016 - Ny dato 31. mai

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 31. mai 2016 sakene: Årsberetning og årsregnskap 2015 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 13. mai 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 13. mai 2016 sakene: Bygning GNR 10 BNR 235, Håndhevelse av perkeringsbestemmelsene og Orientereinger.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 28. april 2016

Kommunestyret behandlet i møte 16. april sakene: Forretningsorden i kommunestyret, Il Polarstjernen - avtale til MVA refusjon, Vadsø hestesportsklubb - forskuttering av merverdiavgift, Forurensningsfond, Vadsø kommunale eiendomsselskap KF, Plan for kompetanseheving i skolesektoren, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i eldrerådet 20. april 2016

Eldrerådet behandlet i møte 20. april 2016 sakene: Den Kulturelle Spaserstokken 2016, Behov for frisklivssentral, heldøgnsomsorgsplasser, Aktivitet for seniorer og eldre, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 15. april 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 15. april 2016 sakene: søknad om utvidelse av tomt, Retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter, Søknad om tillatelse til flytting av hyttetomt, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 14. april 2016

Formannskapet behandlet i møte 14. april 2016 saken: Vadsø ungdomskorps - søknad om gratis husleie Vårbrudd, Havhesten - søknad om redusert sats for 2016, LHL Vadsø - tilskudd til leie av basseng og sal på menighetshuset, Halvard Thomassen - støtte fra næringsfondet, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 13. april 2016

Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet i møte 13. april 2016 sakene: orienteringer/eventuelt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 10. mars 2016

Formannskapet behandlet i møte 10. mars sakene: Rock mot rus - økonomisk støtte, Støtte fra næringsfondet, Søknad om konsesjon for erverv av eiendom, Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i økonomiutvalget 10. mars 2016

Økonomiutvalget behandlet i møte 10. mars 2016 sakene: Regnskap 2015 og regnskapsrapport februar 2016.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 4. mars 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 4. mars 2016 sakene: Klage over vedtak i sak 41/15 fradeling av hyttetomt, Søknad om tillatelse til flytting av hyttetomt, Åpne scooterløype og forurensingsfond.
Les mer
 
 
 
 

Møte i eldrerådet 17. februar 2016

Eldrerådet behandlet i møte 17. februar 2016 sakene: Konstiturering av eldreråd - valg av leder og nestleder, Eldrerådet - årsmelding 2015 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 18. februar 2016

Kommunestyret behandlet i møte 18. februar 2016 sakene: Suppleringsvalg - valg av meddommere, Suppleringsvalg - Vadsø vann og avløp. Kontrollutvalgets årsrapport 2015, Kontrollutvalgets årsplan 2016, Eiendomsskattevedtak 2016, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 2. februar 2016

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 2. februar sakene: KS Debatthefte 2016, Folkevalgtes godgjøring jevnført gjeldende reglement og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik