Politikk og demokrati

Kommunen er en unik organisasjon med ansvar for omfattende og ulike oppgaver. Helt sentralt i kommunens rolle er dens funksjon som politisk styringsorgan. Kommunen blir styrt av folkevalgte representanter for innbyggerne og gjennom dette lokale demokratiet løser kommunen en rekke offentlige tjenester. De folkevalgte representantene har en betydelig mulighet til å påvirke utførelsen av kommunale tjenester. Gjennom sin funksjon som lekmenn skal lokalpolitikerene stå som representant for lokal kunnskap og folkelig fornuft.
Kommunestyret (bystyret) 
Kommunens øverste politiske organ er kommunestyret (bystyret) og det har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen.Kommunestyret kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Det kan også omgjøre vedtak som andre folkevalgte organer eller administrasjonen har fattet og ikke iverksatt, og skal påse at kommunale regnskaper revideres på betryggende måte. Det skal også oppnevnes et kontrollutvalg som på kommunestyrets vegne skal ha det daglige tilsynet med den kommunale forvaltningen. Medlemmer av formannskap eller kommunale nemnder med beslutningsmyndighet kan ikke velges inn i kontrollutvalget.
 
Formannskapet
Formannskapet velges av kommunestyret og behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Utover dette kan kommunestyret fastsette området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
 
 
 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 17-06-2008
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik