Koordinerende enhet

Koordinerende enhet - en port inn! Koordinerende enhet er et tverrfaglig team opprettet i Vadsø kommune for personer med behov for hjelp fra flere hjelpeinstanser.
Én port inn:
Du som bruker/pasient skal i praksis oppleve én port inn til hjelpeapparatet, i stedet for selv å måtte ta kontakt med mange virksomheter. Koordinerende enhet skal samordne tiltak for personer med sammensatte behov som trenger støtte fra flere kommunale virksomheter, og skal også være et kontaktpunkt for spesialisthelsetjenesten. Teamet behandler søknader om individuell plan
Målgruppa er personer fra 0 til 100 år som har behov for langvarig og koordinert hjelp fra flere virksomheter eller som har uklare behov som ikke dekkes av en særskilt virksomhet.
Koordinerende enhet består av personer fra disse virksomhetene:
  • Senterv/ Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barneverntjenesten
  • Helsestasjonen
  • Fysioterapitjenesten
  • Ambulerende omsorg
  • Psykiatri tjenesten
  • NAV/flyktningtjenesten

I tillegg vil andre kommunale instanser/fagpersoner være representert i teamet ved behov. 

Hva gjør du som bruker/pasient?
Kommunen har to systemkoordinatorer/rehabiliteringskontakter som er kontakten mellom deg som bruker/pasient og koordinerende enhet.

Du kan også henvende deg til den kommunale virksomheten du har jevnlig kontakt med, og de vil hjelpe deg til kontakt med koordinerende enhet.

Hva betyr koordinerende enhet for deg som bruker/pasient?
Du som bruker/pasient skal oppleve at kommunen samordner dine behov for hjelp når det er nødvendig, og at koordinerende enhet påser at vedtak gjøres i de virksomheter du som bruker/pasient skal få hjelp fra. Du vil få en fast kontaktperson som du kan forholde deg til.

Individuell plan
Personer med sammensatte vansker, og behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan ha rett til individuell plan og å få utpekt en koordinator. Individuell plan er et samarbeidsdokument mellom brukeren/pasient og hjelpeinstansene.
Retten til Individuell plan utløser ingen flere rettigheter eller tjenester i seg selv, men er et dokument som skal bidra til at du opplever et mer helhetlig tjenestetilbud i din hverdag.
Planen skal ikke utarbeides uten samtykke fra den det gjelder.
 
Søknadsskjemaer, veiledning og annen skjematikk til individuell plan finner du

Har du flere spørsmål, ta gjerne kontakt med:

Leder for koordinerende enhet og systemkoordinator/rehabiliteringskontakt barn/unge:
Carina Larsson v/ Barn- og ungeenheten
tlf: 78 94 24 10 / 93 26 37 77
carina.larsson@vadso.kommune.no - eller
 
Systemkoordinator og rehabiliteringskontakt for voksne:
Gøril Rushfeldt Hanssen v/HRO
tlf: 78 94 25 86
goril.r.hanssen@vadso.kommune.no               


Adresse til Koordinerende enhet:
Vadsø kommune v/ koordinerende enhet
Barn- og ungeenheten
Boks: 614, 9811 Vadsø

Sist endret av Arne Lindbach, 22-04-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik