Stubben boliger

Tjenestestandard for Stubben boliger
Formål
Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og å søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og almennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.
Kommunen skal gjennom sin sosialtjeneste bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.
 
Lovgrunnlaget
Lov om sosialtjenester  
Lov om helsepersonell
Lov om pasientrettigheter
Lov om kommunehelsetjenester
 
Målgruppe
 • Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp. Virksomheten skal yte nødvendig helsehjelp i hjemmet til de som ikke er i stand til å få denne helsehjelpen annet sted.
 • De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp til å ivareta de behov de har for ivaretakelse av dagliglivets gjøremål.
Kriterier for tildeling
Tildeling av tjenester skjer i henhold til lovverket som forvaltes. Kriterier for tildeling av tjenester er utarbeidet for hvert enkelte tjenesteområde.
 
Tjenesten innhold
 1. Pleie og omsorg i hjemmet innenfor følgende områder:
  1. Bistand til ivaretakelse av grunnleggende behov
  2. Bistand til ivaretakelse av medisinske behov
  3. Bistand til koordinering av psykososialt arbeid
 2. Sosiale tjenester innenfor følgende områder:
  1. Praktisk bistand, opplæring, veiledning og aktivisering, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming eller av andre årsaker.
  2. Plassbolig med heldagns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming eller av andre årsaker.
  Kvalitetsmål
  Virksomheten skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivareta sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets medbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.
   
  Hva kan brukeren forvente av oss
  • Brukeren kan forvente at han/hun skal få en individuell behandling som bygger på brukerens behov for tjenester
  • Brukeren kan forvente at han/hun kan være delaktig i de vedtak og avgjørelser som tas i forbindelse med tjenesteytingen.
  • Brukeren kan forvente at han/hun får de tjenester han er tilbydd
  • Brukeren kan forvente at tjenesten(e) skal tilpasses hans/hennes funksjonsnivå
   
  Pris
  For langtidsopphold i institusjon betales det etter forskrift om vederlag av 21. desember 1998, med senere endringer. Korttidsopphold belastes med 118 kr pr. døgn de første 60 døgn, deretter etter vederlagsforskrifteene for langtidsopphold. Øvrige tjenester kreves ikke betaling for. 
   
  Praktiske opplysninger:
  Døgntjeneste
   
  Kontaktinformasjon:
  Telefon: 78 94 25 70
  Telefaks: 78 94 25 89
   
  Besøksadresse:
  Vidjeveien 4
  9800 Vadsø
   
  Postadresse:
  Postboks 614
  9811 Vadsø
  Sist endret av Arne Lindbach, 23-04-2009
   
   
  Kontakt oss

   
   
   
   
   
   
  Politiske møter
   
  Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
  Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik