Bekkefaret boliger

I dag har Bekkefaret 9 boliger som består av heldøgns miljøtiltak for psykisk funksjonshemmede og fysisk funksjonshemmede med ulike hjelpebehov. Behovet til brukerne ved Bekkefaret er svært ulikt og sammensatt og virksomheten yter et vidt spekter av tjenester fra veiledning og hjelp til totalomsorg til sterkt hjelpetrengende.
Formål
Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og å søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og almennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.
Kommunen skal gjennom sin sosialtjeneste bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.
 
Lovgrunnlaget
Lov om sosialtjenester  
Lov om helsepersonell
Lov om pasientrettigheter
Lov om kommunehelsetjenester
 
Målgruppe
 • Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp. Virksomheten skal yte nødvendig helsehjelp i hjemmet til de som ikke er i stand til å få denne helsehjelpen annet sted.
 • De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp til å ivareta de behov de har for ivaretakelse av dagliglivets gjøremål.
Kriterier for tildeling
Tildeling av tjenester skjer i henhold til lovverket som forvaltes. Kriterier for tildeling av tjenester er utarbeidet for hvert enkelte tjenesteområde.
 
Tjenesten innhold
 1. Pleie og omsorg i hjemmet innenfor følgende områder:
  1. Bistand til ivaretakelse av grunnleggende behov
  2. Bistand til ivaretakelse av medisinske behov
  3. Bistand til koordinering av psykososialt arbeid
 2. Sosiale tjenester innenfor følgende områder:
  1. Praktisk bistand, opplæring, veiledning og aktivisering, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming eller av andre årsaker.
  2. Plassbolig med heldagns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming eller av andre årsaker.
Kvalitetsmål
Virksomheten skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivareta sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets medbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.
 
Pris
Det kreves ikke betaling for de tjenester som ytes fra Bekkefaret boliger.
 
Praktiske opplysninger:
Døgntjeneste
 
Kontaktinformasjon:
Telefon: 78 94 26 40
 
Besøksadresse:
Bekkefaret 3
9800 Vadsø
 
Postadresse:
Vadsø kommune
Bekkefaret boliger
Postboks 614
9811 Vadsø 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 26-05-2008
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik