Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
 
 

Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

For all motorisert ferdsel utenfor godkjente løyper kreves det særskilt tillatelse. For brukere som har et særlig transportbehov kan det innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel.

Motorisert ferdsel i utmark er regulert gjennom lov om motorisert ferdsel i utmark. Formålet med denne reguleringen er å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Det er gitt en del unntak i loven i forhold til noen anerkjente nytteformål (redningstjeneste, jord- og skogbruk, post og teletjenester, oppsyns- og tilsynstjenester og lignende).  

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.

I unntakstilfelle kan det - etter skriftlig søknad gis tillatelse til kjøring utover det som dekkes av § 2 - § 5 i loven, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.


Målgruppe:
Brukere som har et særlig behov for motorisert transport i utmark som ikke kan dekkes på annen måte.


Kriterier/Vilkår:
Det skal leveres skriftlig søknad med kartvedlegg, tranportbehovet må begrunnes.
Søknader relatert til nedsatt helse skal vedlegges legeerklæring.
Søknader relatert til utmarksnæring må vedlegges dokumentasjon på næringsvirksomhet.
Søknader bør sendes inn i god tid før ferdselen skal foregå.

Lover og retningslinjer:
Lov om motorferdsel i utmark.
Sentral forskrift om motorisert ferdsel
Forskrift om snøskuterløyper, Vadsø kommune, Finnmark
Bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer, Vadsø kommune, Finnmark.

Pris for tjenesten:
Tjenesten er ikke gebyrbelagt.

Klageadgang:
Vedtak fattet av kommunen kan påklages. Skriftlig klage med begrunnelse skal leveres inn innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Skriftlig klage stiles til Fylkesmannen i Finnmark, men sendes til Vadsø kommune, boks 614, 9811 Vadsø, som første instans.

Samarbeidspartnere:
Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen.

Kontaktinformasjon:
Service- og informasjon
Postboks 614
9811 Vadsø

Tlf: 78 94 23 00
E-post: postmottak@vadso.kommune.no
Sist endret av Arne Lindbach, 09-06-2008
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Aktuelle lenker
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik