Kommunal støtte til frivillige lag og foreninger
 
 

Kommunal støtte til frivillige lag og foreninger

Kommunen deler ut tilskudd til kulturarbeid etter søknad fra allmennkulturelle lag og foreninger i Vadsø kommune.
RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE - KULTURMIDLER
Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2015
 
1. Formål
 
Vadsø kommune har som målsetting å bruke kulturmidlene til: 
 • Å styrke den allsidige kulturelle egenaktiviteten ut fra egne forutsetninger og interesser.
 • Å styrke fellesskap, sosial inkludering og kvalitet i lokalmiljøet.
 • Å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet.
 • Å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre: profesjonelle/amatører.
2. Målgrupper
 
 • Vadsø kommune deler ut tilskudd til kulturarbeid etter søknad fra allmennkulturelle lag/foreninger i Vadsø kommune som har barn og unge som hovedmålgruppe, se punkt 3 og 5.
 • Lag/foreninger eller virksomheter som tar initiativ til sosiale prosjekter eller tiltak som fremmer sosial inkludering, se punkt 4.
 
3. Aktivitetstilskudd/formålsbestemt tilskudd
 • Aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene barn og ungdom  i frivillige organisasjoner vil bli prioritert.
 • Søknad om midler kan sendes hele året. Kostnadsoverslag, inkludert eventuelle forventede inntekter, må vedlegges.
 • Innvilget støtte utbetales etter at godkjent dokumentasjon over medgåtte utgifter er forelagt for kontroll.
 • Støtte til ulike aktiviteter vil ha et ”tak” på inntil 20 % av de totale godkjente kostnader, og med en begrensning oppad til kr. 10.000,-.
 • Kor og korps kan søke om refusjon for dirigenttjenester kjøpt av Kulturskolen, begrenset oppad til 2/3 av faktiske utgifter pr. år. Barn og unge prioriteres.
 • Tilskudd tildeles av administrasjonen. 
4. Tilskudd til utviklingsprosjekter
 • Tiltak for å bringe sammen minoritetsspråklige flyktninger/asylsøkere og lokalbefolkning i et meningsfullt fellskap.
 • Prosjekter eller tiltak med to parter som i fellesskap søker å sette i gang utviklingstiltak på lengre sikt eller kortvarige av type enkelttiltak eller arrangement. Drift eller investeringer til lag/foreninger dekkes ikke av midlene. Den ene parten må være lag/forening eller kommunal virksomhet eller bedrift som tar initiativ til sosiale prosjekter eller tiltak der inkludering er formålet.
 • Støtte til ulike aktiviteter vil ha et ”tak” på inntil 20% av de totale godkjente kostnader, og med en begrensning oppad til kr. 10.000,-.
 • Søknad kan sendes hele året. Kostnadsoverslag, inkludert eventuelle forventede inntekter, må vedlegges søknad.
 • Innvilget støtte utbetales etter at godkjent dokumentasjon over medgåtte utgifter er forelagt for kontroll.
 • Tilskudd tildeles av administrasjonen. 


5. Reisetilskudd
 • Lag/foreninger kan få reisetilskudd til barn/unge under 18 år som deltar på kurs, konferanser, samlinger og turneringer der målet er kulturaktiviteter. Det kan bevilges inntil kr. 500,- pr. deltaker.
 • Kostnadsoverslag må vedlegges søknad.
 • Innvilget støtte utbetales etter at godkjent dokumentasjon over medgåtte utgifter er forelagt for kontroll.
 • Reisetilskudd tildeles fortløpende hele året etter søknad.
 • Tilskudd tildeles av administrasjonen.
 • Lag/foreninger kan få reisetilskudd til barn/unge under 18 år som deltar på kurs, konferanser, samlinger og turneringer der målet er kulturaktiviteter. Det bevilges inntil kr. 500,- pr. deltaker.
6. Kulturpris
 • Vadsø kommune deler ut en kulturpris på kr. 5.000,-.
 •  Prisen er ment å være en heder til personer som har utmerket seg i kommunens kulturliv.
 • Forslag til kandidat meldes inn til kommunen innen 15.10., hvert år.
 • Hovedutvalget for kultur, utdanning og oppvekst har avgjørelsesmyndighet.
 • Prisen deles ut under kulturdagene.
7. Annet
 • Total stønad til en enkelt forening kan ikke overstige 10 % av den årlige kommunale rammebevilgning til tilskudd for kulturformål.
 • Lag/foreninger som driver virksomhet rettet mot barn og unge vil bli prioritert.
Søknadsskjema finnes på http://www.vadso.kommune.no/default.aspx?menu=738&id=187 eller ved henvendelse til:
 
Servicekontoret
Rådhusgata 5
 
Tlf: 78 94 23 00
 
 


Sist endret av Arne Lindbach, 07-01-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik