Kriseteam

Kriseteamet skal sikre og organisere psykososial hjelp og støtte til personer som har opplevd brå og uventet død av nærtstående person. Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for nødvendig oppfølging.
Målgruppen er nær familie, inkludert barn, søsken, og andre personer som opplever brå og uventet død av familiemedlem eller nærtstående person, for eksempel ved dødsulykker, selvmord eller drap.

I forhold til arbeidsulykker vurderer kriseteamet å gå inn dersom tilbud ellers ikke finnes gjennom arbeidsplassen.

Hva er ikke kriseteamets oppgaver?
Kriseteamet opptrer som regel ikke på skadestedet sammen med ambulance, brannvesen og politi. Teamets medlemmer har ikke vaktordning, men samles som regel i vanlig arbeidstid, ofte første dag etter en hendelse.

Kriseteamet har ikke ansvar for behandling av traumer eller sorgarbeid ut over støtte og bistand de første dager og uker. Vi skal sørge for at de berørte får hjelp fra de vanlige hjelpetjenestene.

Enkelte av teamets medlemmer har stillinger (f.eks. lege, psykolog, prest), der det kan hende at vi får et ansvar for videre behandling, sorgarbeid eller gruppesamlinger.

Hva er god krisehjelp?
Det er naturlig å oppleve krisereaksjoner etter tap og dramatiske hendelser. Den beste og viktigste hjelpen en person kan få, er støtte og samvær fra sitt naturlige nettverk; familie og venner.

Reaksjoner på brå dødsfall hos nærtstående er forskjellige fra person til person, men kan ofte inneholde følgende elementer:
A) Sjokk, benektelse og en følelse av uvirkelighet. B) Sinne og bebreidelse mot seg selv, avdøde eller andre. C) Fortvilelse og emosjonell smerte. D) Tristhet og nedstemthet. Reaksjonene kan gå om hverandre og variere i intensitet over tid som tilbakevendende bølger.

Mange føler en maktesløshet, når en står overfor en person i dyp sorg. En kan aldri ta bort den sørgendes smerte, men det hjelper hvis en kan vise deltakelse og være tilstede; det gir i seg selv en trygghet.  Den sørgende trenger noen som lytter, noen som kan hjelpe med praktiske gjøremål, noen som kan kontakte lege, hvis det blir nødvendig.


Hva er traumer?
I avsnittet over er vanlige sorgreaksjoner beskrevet. Psykiske traumer er sansemessige eller tankemessige inntrykk som er belastende for personen. Traumereaksjoner kan for eksempel være forstyrrende påminnelser og gjenopplevelse av det hendte, fysiologisk “alarmberedskap” og følelser ute av kontroll, eller engstelighet og unngåelse av påminnere.

Etter en dramatisk hendelse med dødsfall vil mange oppleve traumereaksjoner i den første tiden, mens bare et fåtall vil oppleve vedvarende og behandlingstrengende symptomer. Noen vil oppleve få og svake traumereaksjoner i den første tiden, men kan få en merkbar økning i symptomer senere.

Traumer som fortsatt er plagsomme etter en måned bør behandles.


Hvordan aktiveres kriseteamet?
Sykestua ved Vadsø helsesenter fungerer som mottakssentral.

Ved melding tilkalles vakthavende lege som vurderer behovet for krisehjelp. Politi eller legevakt skal snarest mulig og senest påfølgende dag melde fra til kriseteamet. Sykestua har ansvar for varsling av kriseteamet ved kriser etter ordinær arbeidstid. Dette gjelder også ved brått og uventet dødsfall utenfor kommunen av personer bosatt i Vadsø kommune.

Kriseteamet har ikke en vaktordning, men de som er tilgjengelige stiller ved behov. Den som blir kontaktet vurderer saken og innkaller andre fra teamet utfra behov.


Hvem er kriseteamet?
Kriseteamet består i 2016 av:
Siv Eines, sosionom, Rus- og psykiatrisk enhet, leder av teamet
Rigmor Gaski Brevik, ledende helsesøster, helsestasjon
Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege, helsesenter
Kristian Aspelin, kommunepsykolog, Rus- og psykiatrisk enhet
Jan Sommerseth, sogneprest, Menighetskontoret
Mette Skansen Kjæreng, PP-rådgiver, PPT
Ølli Jessen, spesialpedagog, boligtjenesten
 


Sykestua, leger og politi skal ha oppdaterte telefonlister.
Sist endret av Arne Lindbach, 25-02-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik