Kriseteam

Vadsø kommunes psykososiale kriseteam inngår som en del av kommunens helseberedskap. Formålet er å sikre og organisere psykososial hjelp ved kriser, ulykker og katastrofer. Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for nødvendig oppfølging.
Kommunes psykososiale kriseteam kan medvirke til at enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn får tilbud om forsvarlig oppfølging og støtte, og videreformidles til det ordinære hjelpeapparatet ved langvarig behov for hjelp.
 
Med psykososiale tiltak menes målrettede tiltak som settes inn etter potensielt traumatiserende hendelser for å bistå enkeltpersoner eller grupper i å håndtere akutte, psykososiale stressreaksjoner. Hensikten er å forebygge fremtidige helseproblemer.

I forhold til arbeidsulykker vurderer kriseteamet å gå inn dersom tilbud ellers ikke finnes gjennom arbeidsplassen.

Hva er ikke kriseteamets oppgaver?
Kriseteamet opptrer som regel ikke på skadestedet sammen med ambulanse, brannvesen og politi. Teamets medlemmer har ikke vaktordning, men samles som regel i vanlig arbeidstid, ofte første dag etter en hendelse.

Kriseteamet har ikke ansvar for behandling av traumer eller sorgarbeid ut over støtte og bistand de første dager og uker. Vi kan bistå for at de berørte kan få hjelp fra de vanlige hjelpetjenestene.

Enkelte av teamets medlemmer har stillinger (f.eks. lege og psykolog), der det kan hende at vi får et ansvar for videre behandling, sorgarbeid eller gruppesamlinger, man da i det ordinære hjelpeapparatet.

Hva er god krisehjelp?
Det er naturlig å oppleve krisereaksjoner etter tap og dramatiske hendelser. Den beste og viktigste hjelpen en person kan få, er støtte og samvær fra sitt naturlige nettverk; familie og venner.

Reaksjoner på brå dødsfall hos nærtstående er forskjellige fra person til person, men kan ofte inneholde følgende elementer:
A) Sjokk, benektelse og en følelse av uvirkelighet. B) Sinne og bebreidelse mot seg selv, avdøde eller andre. C) Fortvilelse og emosjonell smerte. D) Tristhet og nedstemthet. Reaksjonene kan gå om hverandre og variere i intensitet over tid som tilbakevendende bølger.

Mange føler en maktesløshet, når en står overfor en person i dyp sorg. En kan aldri ta bort den sørgendes smerte, men det hjelper hvis en kan vise deltakelse og være tilstede; det gir i seg selv en trygghet.  Den sørgende trenger noen som lytter, noen som kan hjelpe med praktiske gjøremål, noen som kan kontakte lege, hvis det blir nødvendig.


Hva er traumer?
I avsnittet over er vanlige sorgreaksjoner beskrevet. Psykiske traumer er sansemessig eller tankemessig inntrykk som er belastende for en person. Traumereaksjoner kan for eksempel være forstyrrende påminnelser og gjenopplevelse av det hendte, fysiologisk “alarmberedskap” og følelser ute av kontroll, eller engstelighet og unngåelse av påminnere.

Etter en dramatisk hendelse med dødsfall vil mange oppleve traumereaksjoner i den første tiden, mens bare et fåtall vil oppleve vedvarende og behandlingstrengende symptomer. Noen vil oppleve få og svake traumereaksjoner i den første tiden, men kan få en merkbar økning i symptomer senere.

Traumer som fortsatt er plagsomme etter en måned bør behandles.


Hvordan aktiveres kriseteamet?
Sykestua ved Vadsø helsesenter fungerer som mottakssentral.

Ved melding tilkalles vakthavende lege som vurderer behovet for krisehjelp. Politi eller legevakt skal snarest mulig og senest påfølgende dag melde fra til kriseteamet. Sykestua har ansvar for varsling av kriseteamet ved kriser etter ordinær arbeidstid. Dette gjelder også ved brått og uventet dødsfall utenfor kommunen av personer bosatt i Vadsø kommune.

Kriseteamet har ikke en vaktordning, men de som er tilgjengelige stiller ved behov. Den som blir kontaktet vurderer saken og innkaller andre fra teamet ut fra behov.


Hvem er kriseteamet?
Kriseteamet består i 2016 av:
Siv Eines, sosionom, Rus- og psykiatrisk enhet, leder av teamet
Rigmor Gaski Brevik, ledende helsesøster, helsestasjon
Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege, helsesenter
Kristian Aspelin, kommunepsykolog, Rus- og psykisk helseenhet
Mette Skansen Kjæreng, PP-rådgiver, PPT
Ølli Jessen, spesialpedagog, miljøtjenesten
Ann Karin Dørmænen, pedagog, kvalifiseringsenheten
Arne Leikvoll, pedagog, Vadsø barneskole


Sykestua, leger og politi skal ha oppdaterte telefonlister.

Sist endret av Arne Lindbach, 11-04-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik