Ny miljøstasjon i Hermann Dahls gate

Vadsø kommune vil fra 1. juli 2012 få en ny leverandør for renovering av alt husholdningsavfall i kommunen. Den nye leverandøren er Norsk Gjenvinning AS, som er landets største og mest komplette leverandør av avfall- og gjenvinningstjenester for både næringsliv, offentlig sektor og private husstander.
Eksisterende miljøstasjon i Johan Grønvighs gate eies og drives av Øst- Finnmark avfallsselskap Ans (ØFAS). Vadsø kommune har vurdert kjøp av bygningen for fortsatt å ha miljøstasjonen i bygningen, men bygningen anses som uegnet for formålet av flere årsaker. Dette gjelder særlig avlevering av avfall der publikum selv må foreta tunge løft ved å løfte/ kaste avfallet i høye avfallsdunker/ containere. Videre gir bygningens plassering i umiddelbar nærhet av den nye brannstasjonen og garasjeanlegget til teknisk drift en logistikkmessig utfordring i form av begrensede utearealer for trafikkavvikling, plassering av vekt for veiing av utgående avfall, parkering etc.
 
Vadsø kommune har besluttet at den nye miljøstasjonen skal bygges i det regulerte industriområdet vest for Hermann Dahls gate. Tomteplasseringen er vist på nedenstående kartutsnitt.
 
Miljøstasjonen vil bli utformet med en innvendig kjørerampe, ca 1,2 meter over gulvet i hallen. Rampen har en bredde på ca 9 meter m/ 2 kjørefelt for biler. Containerne vil bli plassert på venstre side av rampen. Containerne har en høyde på 1,7 meter, noe som innebærer at publikum ikke trenger å løfte avfallet høyere enn knehøyde (0,5 m)  ved avlevering av avfallet. På høyre side av rampen vil det bli plassert skap/ paller der avfall som batterier, hvitevarer, pc/tv, lyspærer, glass etc kan avleveres.
 
OMLASTING AV RESTAVFALL
Som en følge av skifte av leverandør for renovering av husholdningsavfall, kan ikke restavfallet fra husholdningene kjøres til Gassanjarga i Tana. Alt avfall som tømmes fra husholdningenes avfallsdunker, må etter innsamling, omlastes i kommunen. Norsk gjenvinning AS, som har ansvaret for innsamling og videre transport av det innsamlede avfallet, har søkt Fylkesmannen i Finnmark om tillatelse til omlasting av avfallet i den nordlige delen av den nye miljøstasjonen. Denne søknaden ligger nå ute på høring på fylkesmannens hjemmeside www.fmfi.no og kommunens servicekontor, Rådhusgata 5. Høringsfristen er 11. mai 2012.
 
Vadsø kommune vil, dersom Fylkesmannen i Finnmark gir Norsk gjenvinning AS tillatelse til omlasting av avfallet, bygge miljøstasjonen så stor at omlasting kan skje i bygningen. En innvendig omlasting gir flere fordeler, bl.a. at avfallet ikke spres av vind/ fugler, innsyn, kontroll over skadedyr som rotter og mus, utvendig lagring unngås etc. En omlastingsstasjon i tilknytning til miljøstasjonen vil også medføre at avfallet som leveres til miljøstasjonen vil bli pakket og omlastet innendørs.
 
Husholdningens avfallsdunker vil fortsatt bli tømt hver 14. dag. Alle avfallsdunker i kommunen vil være tømt på 4 dager, noe som innebærer at avfallet som leveres omlastingsstasjonen vil få en oppholdstid på 2-5 dager i bygningen før det transporteres videre med trailere. Når omlastingsstasjonen er tømt, vil den bli rengjort.
Erfaringer fra andre steder der det foretas omlasting av restavfall fra husholdningene, tilsier at det ikke vil oppstå store problemer med lukt fra et slikt anlegg.  

Sist endret av Arne Lindbach, 20-04-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik