Kunngjøring om oppstart av forhandlinger utbyggingsavtale vadsø kommune

Kommunestyret har i møte 01.03 2018 (sak 28/18) fattet vedtak som setter opp forventningene (jfr plan- og bygningsloven §17-2) kommunen har for bruk av utbyggingsavtaler for gjennomføring av kommunal reguleringsplan Kirkegårdsveien i Vestre Jakobselv. Vedtaket lyder som følger:
I tråd med plan- og bygningsloven fatter kommunestyret i Vadsø følgende vedtak:
  1. Vedtak om bruk av utbyggingsavtale gjelder i denne sammenheng for gjennomføring av hele- eller deler av kommunal reguleringsplan Kirkegårdsveien, Vestre Jakobselv vedtatt av kommunestyret 05.11 2015.
  2. Vadsø kommune forventer følgende i fht slik utbyggingsavtale;
a.     Utbyggingen krever opparbeidelse av samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur, grøntanlegg mm. Detaljene rundt opparbeiding av dette skal løses gjennom avtaler
b.    Inntil hele feltet er utbygd har Vadsø kommune forventning til at det til enhver tid vil være tilgjengelige tomter for utbyggere innenfor reguleringsområdet. Det forventes oppstart i 2018 slik at minimum 50% av tomtene for eneboliger (BFS) vil være tilgjengelige senest i 2019.
c.     Vadsø kommune ønsker i utgangspunktet at utbygger skal kunne forestå tildeling av tomter og innkreving av aktuelle og nærmere avtale tilknytnings- og refusjonskostnader som utbygger har forskuttert
d.    Vadsø kommune har en forventning om at kommunens bestemmelser og reglement for tildeling av boligtomter legges til grunn
e.     Vadsø kommune skal erverve nødvendig grunn og forestå grunneierskapet
f.     Vadsø kommune har som utgangspunkt at utbygger forestår alle aktuelle utbyggingskostnader dersom ikke annet avtales eller er påkrevd
3. Vedtaket er ikke et forhåndstilsagn om at tillatelse til utbygging vil bli gitt. Kommunens planmyndighet utøves påselvstendig grunnlag uavhengig av dette vedtaket og ev påfølgende avtaler
 
Vadsø kommune kunngjør herved at man har til hensikt å starte opp forhandlinger om slik utbyggingsavtale med Mietinen Maskin AS jfr plan- og bygningsloven §17-4. Et eventuelt fremforhandlet utkast til utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig gjennomsyn og en eventuell inngått avtale vil også kunngjøres jfr plan- og bygningsloven §17-4.
 
Innspill sendes Vadsø kommune (postmottak@vadso.kommune.no) og må være Vadsø kommune i hende innen 19.03 2018. Alle innspill merkes med ref 17/2910.
 
Rådmannen
 

Sist endret av Arne Lindbach, 07-03-2018
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik