Høring: plan for kultur, utdanning og oppvekst

I kommunal planstrategi 2016-2019 for Vadsø kommune er plan for kultur, utdanning og oppvekst (KUO-plan) en prioritert planoppgave for perioden. Det er avklart at planen ikke skal være en kommunedelplan og ikke skal ta for seg kulturfeltet, da det skal lages en egen kulturplan for kommunen. Planen skal heller ikke ta for seg organisering/ struktur.
Kommunestyret i Vadsø kommune vedtok i møte 28.04 2016 (sak 22/16) følgende:
          « …
3. Kommunestyret vedtar følgende mandat for planarbeidet:
 
·         Beskrivelse av aktuell situasjon herunder status over tjenestetilbud og behov basert på tilgjengelige og relevante data
·         Vurdere behovet for videreutvikling av omfang og kvalitet på våre tjenester i et tiårsperspektiv
·         Beskrive og vurdere de viktigste utfordringene i planperioden
·         Skissere mål, satsingsområder og strategier for utvikling av områdene fram mot 2025
·         Utarbeide en handlingsplan med forslag til konkrete tiltak på grunnlag av forannevnte utredninger
…  »
 
Det ble i samme vedtak nedsatt en politisk styringsgruppe for arbeidet med KUO-planen. Arbeidet startet opp i desember 2016. Det er gjennomført brede medvirkningsprosesser med innspillsrunder med berørte parter; ansatte, ledere og tillitsvalgte i skole og barnehage, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skolefritidsordning (SFO), helsesøstertjenesten, kvalifisering og velferd (KVE), Vadsø videregående skole, Vadsø kulturskole og elevrådene og foreldrerådene ved skolene. En referansegruppe med deltakelse fra skole, barnehage, kulturskole og PPT har vært konsultert underveis. Utkastet er i tillegg presentert for rektor- og styrernettverket i kommunen for innspill. Høringsutkastet er godkjent av den politiske styringsgruppen.
 
Planstrukturmessig er det laget en overordnet strategisk plan som omhandler hele KUO-sektoren og som skal gjelde for hele perioden 2018-2025. Andre nivå i planstrukturen er handlingsplannivå, som lages for hvert av de fire områdene i sektoren; skole, barnehage, kulturskole og PP-tjeneste. Disse er tenkt å ha en varighet på fire år, altså 2018-2021 og 2022-2025. Det tredje og siste nivået i strukturen er tiltaksplan- eller virksomhetsplannivå. Disse er tenkt å gjelde for et år om gangen og lages for hver enhet, slik som i dag.
 
Vadsø kommune ønsker nå innspill til KUO-plan utkastet. Disse sendes på e-post til kuoplan@vadso.kommune.no innen fredag 6.april. Alle høringsinnspill vil bli publisert på nett.
 
Dokumenter:
-          Utkast KUO-plan 2018-2025
-          Vedlegg:

Sist endret av Arne Lindbach, 28-02-2018
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik