Kunngjøring av vedtak om ny snescooterløype i Vadsø

I tråd med nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4 a kunngjøres herved vedtak gjort av kommunestyret i Vadsø i møte 14.12 2017 sak 70/17:
1.Kommunestyret i Vadsø vedtar i medhold av lov av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag samt forskrift av 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §4a å opprette snøskuterløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune.
 
2.For kommunestyrets samlede vurdering, vektlegging og hensyntaking av de ulike interesser vises det til saksutredning. Basert på denne vil det selv etter etablering av avbøtende tiltak være gjenstående interessekonflikter knyttet til støy/friluftsliv og naturmangfold. Med bakgrunn i den positive betydningen løypa synes å ha for tradisjonell utfart, rekreasjonskjøring og ikke minst reiselivsnæringens behov finner kommunestyret likevel å kunne opprette løypa som beskrevet
 
3.Kommunestyret gir følgende bestemmelser for denne løypa:
 
Bestemmelser om snøskuter nr 13 Viinikka Vadsø kommune, Finnmark
 
§1 Formål
Forskriftens formål er å fastsette rammer for bruk av snøskuterløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune. Løypa skal fungere som tilknytningsløype mellom løype nr 4 (Andersbyvannet) og løype nr 5 (Betongstasjonen).
 
§2 Virkeområde
Forskriften gir bestemmelser om bruk av snøskuterløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune herunder kjøretider og kjørehastighet. Bestemmelsene hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter (beltemotorsykkel).
 
§3 Forskriftens dokumenter
Forskriften utgjøres av disse bestemmelser, samt medfølgende kart i PDF og på SOSI-format, begge datert 15.12 2016
 
§4 Åpningstider
Løypa åpen mellom 01.01. og 01.05
 
§5 Fartsgrense
Maksimal kjørehastighet er 30 km/t.
 
§6 Rasting
Det er ikke tillatt å raste langs løypa.
 
§7 Merking av løypa
Løypa skal merkes godt og entydig med stiller og refleks. Snøsskuterferdsel i løypa er kun tillatt når løypa er entydig merket i terrenget og når Vadsø kommune har bekjentgjort at løypa er merket og åpen for ferdsel. Kjøring på barmark er ikke tillatt.
Løypa skal også merkes med fartsgrense og åpningstider.
 
§8 Ikraftsettelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
 
4.Rådmannen innarbeider disse bestemmelsene i egen forskrift og etablerer forskriften i tråd med gjeldende bestemmelser så snart som mulig.
5.Vadsø kommune setter opp egnede informasjonsskilt som informerer om de hensyn som må tas under ferdsel. Løypa evalueres etter 2 års bruk. I evalueringen skal det legges særlig vekt på hvilke konsekvenser dette har hatt for friluftsliv og naturmangfold. Gjentatte brudd på forskriften kan føre til nedleggelse av løypa.
 
Sakens dokumenter (samla saksfremstilling, kart med mer) er tilgjengelige på www.vadso.kommune.no.
Kommunestyrets vedtak kan i hht nasjonal forskrift §4a siste ledd påklages av grunneiere, rettighetshavere til eiendommer i influensområdet, Sametinget, berørt reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesse blir berørt av ny løype, nabokommuner samt berørte statlige og regionale organer.
Klager må sendes skriftlig til Vadsø kommune, postboks 614, 9811 Vadsø innen 22.01 2018. Vadsø kommune oppfordrer alle til bruk av elektronisk kommunikasjon til postmottak@vadso.kommune.no Alle klager merkes med vår referanse 17/53.
 
Rådmannen

Sist endret av Arne Lindbach, 29-12-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik