Kommunebilde Vadsø

Fylkesmannen i Finnmark utarbeidet i 2015 et kommunebilde for hver enkelt kommune i fylket. Kommunebildet uttrykker fylkesmannens oppfatning og opplevelse av kommunen.
I kommunebilde for Vadsø gjør fylkesmannen sin statusbeskrivelse av Vadsø kommune mht utviklingstrekk, økonomisk utvikling og status, kommunen som tjenesteyter, kommunen som myndighetsutøver, kommunen som samfunnsutvikler samt den demokratiske arenaen Vadsø kommune.
 
Fylkesmannen tar utgangspunkt i KOSTRA-tall, tilsynsrapporter, egenerfaringer med mer. Fylkesmannen tegner et bilde hvor Vadsø kommune har utfordringer stort sett innenfor alle tjenesteområder vurdert opp mot statlige forventninger og normer. Innenfor økonomiområdet påpekes det at kommunens gjeldsgrad er svært høy, kommunen mangler reserver og man har i tillegg manglende driftsresultater. Fylkesmannen påpeker også utfordringer innenfor andre områder som f eks planlegging, barnehage, barnevern og skole.
 
I kommunebildet er det innenfor hvert avsnitt åpnet opp for at kommunen kan gi sine kommentarer på de respektive områder. Det har også kommunen gjort. I de sammenhenger hvor kommunen ikke er enig med fylkesmannen om statusbeskrivelsen fremgår dette klart. Det er tilfellet innen for svært mange områder. Kommunen opplever nok at fylkesmannen i svært stor grad i sin beskrivelse ikke har gjort en helhetlig tilnærming men fokuserer i for stor grad historiske enkeltavvik. Et eksempel her kan være barnevern. Vadsø kommune opplever nok at denne tjenesten er av en vesentlig bedre kvalitet og forsvarlighet enn det fylkesmannen ønsker å gi inntrykk av. Slik er det innenfor svært mange områder.
 
Norske kommuner er generalistkommuner. Alle kommuner har samme oppgaveportefølje og ansvarsområde uavhengig av størrelse. Det er klart at ulik størrelse representerer ulike forutsetninger for tjenesteleveranser. Større kommuner har gjerne bredere staber med dedikerte ansatte som har ansvar for oppgaver som ligger mer fjernt fra de tradisjonelle kommunale kjerneoppgavene som barnehage, skole og eldreomsorg. Mindre kommuner vil helt sikkert da beskrives som å ha mangler og utfordringer på en del områder hvor kommunen likevel har ansvar. Lokalt i kommunene oppleves dette kanskje ikke som en like stor utfordring.
 
Når kommunen har gått igjennom, kommentert og sendt inn sitt kommunebilde til fylkesmannen oppfattes det med dette at man har utredet det såkalte ”0-alternativet” dvs det alternativet alle kommune rer pålagt å utrede og ta stilling til om man ikke utreder og drøfter sammenslåinger med andre kommuner. Vadsø kommune har kommentert og levert inn sitt kommunebilde til fylkesmannen i 2015.
 
Kommunebildet gir innsikt og innhold i den enkelte kommune. Det er et viktig utgangspunkt for å kunne vurdere og ta stilling til om kommunen kan- og bør fortsette å være en egen kommune også i tiden fremover.
 

Sist endret av Arne Lindbach, 29-04-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik