Kommunereformen i Øst-Finnmark

Alle landets kommuner er pålagt å vurdere og diskutere sammenslåing med nabokommunen innen 1. juli 2016.
Kommunesammenslåinger er et aktuelt politisk tema. For mange er alternativet til sammenslåing kommunesamarbeid. Argumentet er at det man søker å oppnå gjennom sammenslåinger også kan oppnås gjennom utvidede samarbeid kommunene i mellom. Flere av kommunene i- og rundt Varanger har derfor vært tydelige på at de i utgangspunktet ikke ønsker å slå seg sammen med nabokommuner.
 
Basert på at kommunene hver for seg har en plikt til å utrede, drøfte og vedta sammenslåing ble det i 2015 utarbeidet en beskrivelse av et prosjekt hvor de 7 kommunene i Øst-Finnmark (Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby og Tana) ble invitert til å gjøre dette i fellesskap. Et ønsket siktemål med dette var også at prosessen ville kunne medføre gode utredninger og drøftinger som ev kunne benyttes som grunnlag for påfølgende diskusjoner om samarbeid dersom kommunene sa nei til sammenslåinger.
 
Prosjektet Kommunereformen i Øst-Finnmark er innrettet mot utredning og drøfting av kommunesammenslåinger. Prosjektet ble omsøkt finansiert fra Fylkesmannen i Finnmark. 5 av 7 kommuner sluttet seg til prosjektet innledningsvis og når finansieringen ble bekreftet fra Fylkesmannen i Finnmark ble prosess-/prosjektleder rollen lyst ut på anbud.
 
Selskapet BDO ble engasjert som prosess-/prosjektledelse. I prosjektet skal de orestå utredning, fasilitere og underbygge drøftinger, gjennomføre innbyggerundersøkelser samt avgi sluttrapport. Oppstartsmøte for prosjektet fant sted i Vadsø i august 2015. Senere har også kommunene Vardø og Nesseby sluttet seg til prosessen.
 
Hver enkelt kommune i prosjektet har med dette sluttet seg til prosjektets mandat og innretning. Hver kommune er representert i prosessen med egne representanter utnevnt av de respektive kommunestyrer. I tillegg deltar representanter for ungdommen og tillitsvalgte. Disse utgjør i fellesskap prosjektets styringsgruppe.
 
Hovedaktivitetene i prosjektet er;
  • Utredning av utgangspunkt, status i de respektive kommuner
  • Drøfting, diskusjon av mulige sammenslåingsalternativ
  • Utarbeidelse av ev grunnlagsrapporter, intensjonsavtaler om sammenslåing
  • Gjennomføring av innbyggerundersøkelser
På denne måten vil man ha svart på de utrednings- og drøftingsoppgaver departementet har pålagt kommunene. Forhåpneltgvis også på en slik måte at det gir et godt grunnlag for ev påfølgende diskusjoner om samarbeid.
 
Tidsmessig skal disse aktivitetene gjennomføres slik at de respektive kommunestyrer kan fatte sine beslutninger om ev sammenslåing innen 01.07 2016.
 
Les mer på;

Sist endret av Arne Lindbach, 25-04-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik