Økonomi

Regjeringens mål med kommunereformen er nye- og mer robuste kommuner som er i stand til å håndtere fremtidige utfordringer. Det er knyttet noen økonomiske virkemidler til dette.
Regjeringen har knyttet både direkte- og indirekte økonomiske betingelser til kommunereformen. Direkte betingelser er knyttet til kompensasjon av engangskostnader kommuner har i tilknytning til sammenslåing og en reformstøtte. Indirekte betingelser er knyttet til endringer i inntektssystemet.
 
Norske kommuner får i all hovedsak sine inntekter gjennom statlige overføringer. Noe lokalt genererte og fastsatte inntekter har kommunene, men det aller meste kommer som følge av statlige overføringer. Av de statlige overføringene er det rammeoverføringene som utgjør aller mest. Rammeoverføringene fastsettes med bakgrunn i et eget inntektssystem. Kort fortalt er dette et system for fordeling av ressurser mellom kommunene basert på kommunenes ulike forutsetninger. Kommuner med bedre forutsetninger (f eks basert på folketall, sammensetning, geografi med mer) får relativt sett mindre overført pr innbygger enn det kommune rmed dårlige forutsetninger får. I tillegg består inntektssystemet av en del regionalpolitiske ledd som søker å ta mer distriktspolitiske hensyn. De mest sentrale regionalpolitiske leddene er Nord-Norge tilskuddet og småkommunetilskuddet.
 
Regjeringen la fram et forslag til nytt inntektssystem på høring ved årsskiftet 2015/2016. Forslaget var ikke fullstendig i det man ikke konkretiserte alle relevante elementer. Basert på det som ble konkretisert synes det som om Vadsø kan komme til å få reduserte inntekter med ca 8,0-10,0 mill pr år fra og med 2017. Andre kommuner, som f eks Vardø, oppfattes ikke å bli forespeilet slik inntektsbortfall basert på det som er konkretisert. Nå er det imidlertid gitt signaler som kan tyde på at småkommunetilskuddet kan falle bort og i så fall vil også kommuner som Vardø kunne oppleve et betydelig inntektsbortfall.
Konkretiseringen av konsekvenser kommer i Kommuneproposisjon 2017 som regjeringen legger fram 11. mai 2016. Her vil kommunene også oppfatningsvis kunne meddeles nye oppgaver allerede med virkning fra 2017. Kommuner risikerer altså å bli meddelt et utvidet ansvarsområde i kombinasjon med et redusert inntektsbilde.
 
Kommuner som fatter vedtak om å slå seg sammen innen 01.07 2016 vil kunne opprettholde dagens inntekter i 15 år fremover (samt i en nedtrappingsperiode på ytterligere 5 år). For Vadsø kommune har det derfor vært viktig å ha et reelt sammenslåingsalternativ i påvente av den inntektsmessige avklaringen som kommer 11. mai 2016. Beslutningen om sammenslåing skal uansett forelegges kommunestyret i møte 9. juni 2016. Å utstyre kommunestyret med et reelt alternativ gitt de varslede inntektsmessige konsekvenser synes å være både nødvendig og fornuftig.
 
Les mer på;

Sist endret av Arne Lindbach, 25-04-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik