Vadsø

Vadsø kommune har vært en pådriver for felles tilnærming og drøftinger av mulige kommunesammenslåinger i Øst-Finnmark.
Sist kommunegrensene ble endret var på 1960-tallet. Da ble den tidligere bykommunen Vadsø slått sammen med landkommunen Nord-Varanger. Nå er Vadsø kommune i ny prosess med sikte på sammenslåinger.
 
Kommunestyret i Vadsø vedtok i møte 17.12 2015 (sak 96/15) å nedsette et forhandlingsutvalg som fikk i mandat å fremforhandle et intensjonsgrunnlag for ev sammenslåinger.
 
Formannskapet i Vadsø vedtok deretter i møte 28.01 2016 (sak 15/16) følgende;
  • Vadsø kommune ser positivt på de mulighetene sammenslåinger av kommuner representerer. Gjennom sammenslåinger kan Varanger i større grad løftes opp på ulike agendaer og sikre seg bedre utviklingsmessige forutsetninger. Vadsø kommune skal derfor være en pådriver for drøftinger av mulige sammenslåinger på bred basis
  • Primært synes muligheten for en bred sammenslåing av kommuner på Varangerhalvøya (Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg) mest interessant. Det gir muligheter for et samlet og sterkere fokus på det denne regionen representerer av muligheter. Vadsø bør søke å adressere dette inn i de pågående drøftinger hvor en sammenslåing med Vardø synes mest nærliggende pga avstand
  • En sammenslåing med Sør-Varanger synes å representere den beste muligheten for samling av skalafordeler og strategiske forutsetninger i Øst-Finnmark. Utvalget bør også søke å drøfte en slik innretning
For Vadsø kommune er en sammenslåing med Nesseby kommune, som den nærmeste nabokommunen, ansett som uaktuell i det en slik sammenslåing i henhold til delrapport samisk språkutvalg synes å forutsette at også Vadsø kommune innlemmes fullt og helt i det samiske språkforvaltningsområdet.
 
Ytterligere fikk Vadsø kommune klar tilbakemelding på at en sammenslåing av flere kommuner i Varanger ble ansett som interessant men uaktuell å forfølge videre. Det ble imidlertid enighet om at Vardø og Vadsø nærmere skulle utrede og vurdere sammenslåing som et alternativ.
 
Vardø og Vadsø har derfor hatt en nærmere prosess. Forhandlingsutvalgene i kommunene ser ingen umiddelbare og akutte sammenslåingsbehov knyttet til dagens tjenestesituasjon. Kommunene er imidlertid enige i at Varanger som region har strategiske utfordringer som kanskje bedre forfølges gjennom en ny og større kommune. Basert på dette er det utarbeidet et utkast til grunnslagsrapport samt et utkast til intensjonsavtale for sammenslåing av Vardø og Vadsø kommune. Disse dokumentene skal underlegges politisk behandling i de to kommunene i april 2016.
 
Les mer på;

Sist endret av Arne Lindbach, 25-04-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik