Bakgrunn

Regjeringen har invitert alle landets kommuner med i prosesser med sikte på å vurdere og avklare hvorvidt det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.
I Sundvolden-erklæringen står det at regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet la 14. mai 2014 fram Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015 med en egen meldingsdel om kommunereformen. Her ble behovet for reform, målene for reformen, kriteriene fra ekspertutvalgets delrapport, samt en omtale av prosess og virkemidler presentert. Målene for reformen er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati.
 
Behandlingen av Innst. 300 S (2013–2014) om kommuneproposisjonen 2015 viste at det er bred politisk enighet om hovedlinjene i reformen: behovet, målene og oppstart av de lokale prosessene høsten 2014. Flertallet (Ap, Frp, H, Krf og V) var positive til at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Flertallet forventer at kommunene på en god måte fra starten av innretter en slik prosess som involverer innbyggere, organisasjoner og ansatte på en god måte.
 
Regjeringen har videre definert og etablert to ulike løp for kommunereformen; Løp 1 er for de kommuner som gjør lokale vedtak om kommunesammenslåing høsten 2015. Her vil det gjøres nasjonalt vedtak om sammenslåing av Kongen i statsråd i 2016 slik at sammenslåingen er effektiv fra og med 2018. Løp 2 er for de kommuner som gjør lokale vedtak om sammenslåing våren 2016. Her vil nasjonalt vedtak fattes i 2017 og sammenslåinger vil være effektive fra og med 2020.
Et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket ”at det er eit utredningsansvar for alle kommunar”. Departementet forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjør vedtak innen våren 2016.
 
Fylkesmennene er gitt et særlig ansvar for oppfølging av reformen. Fylkesmannen skal ved behov både tilrettelegge og koordinere kommunenes arbeid. Fylkesmannen skal også, i etterkant av lokale vedtak, gjøre sine egne faglige vurderinger av sammenslåinger overfor departementet. Disse vurderingene skal skje på selvstendig grunnlag hvor det legges vekt på helheten i regionen og fylket.
 
Les mer på;
www.kommunereformen.no

Sist endret av Arne Lindbach, 25-04-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik