Kommunestyremøte 20. desember 2012

Kommunestyret behandlet i møte 20. desember sakene: Norasenteret IKS - Endring av selskapsavtalen, Studiesenteret - finanisering og drift, Samhandling i Øst-Finnmark, Kompetanseplan 2013-2016, IKT-plan 2013, Forlengelse av rusmiddelplanen 2012, Kommunal eiendomsskatt 2013, Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 6. desember 2012

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 6. desember 2012 sakene: Søknad om bruksendring, søknad om tillatelse til tiltak, Søknad om rive og byggetillatelse, Dispensasjon fra arealplan, Søknad om oppføring av grillhytte, Trafikksikkerhetsplan 2014-2017, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 4. desember 2012

Formannskapet behandlet i møte 4. desember sakene: Støtte fra primærnæringsfondet, Vadsø menighet - søknad om midler, Søknad om støtte til ekskursjon - media og kommunikasjon, Ungdomsbedrift Datafest - støtte til reduserte kostnader legging av gulv, Klage på vedtak, Kommunal eiendomsskatt, Fastsettelse av renovasjonsgebyr, Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg 23. november 2012

Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg behandlet i møte 23. november sakene: Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, Rapport samhandling i Øst-Finnmark, Orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 27. november 2012

Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 27.11.2012 saken: Årsbudsjett og økonomiplan.
Les mer
 
 
 
 

Møte i adminsitrasjonsutvalget 22. november 2012

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 22. november saken: Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 15. november 2012

Kommunestyret behandlet i møte 15. november sakene: Lovlighetskontroll, Forskrift om Vann - avløp og slam, Vadsø vann og avløp - regnskap 2011, Vadsø havn KF - regnskap 2011, Vadsø brannvesen - risiko og sårbarhetsanalys, Startlån fra Husbanken m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Ekstraordinært formannskapsmøte 15. november

I forbindelse med kommunestyrets møte 15. november vil det bli avholdt et ekstraordinært møte hvor saken Ny 1-7 skole -videre fremdrift og valg av gjennomføringsmoddel blir behandlet.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 1. november 2012

Formannskapet behandlet i møte 1. november 2012 sakene: Klage på avslag om deling, Støtte fra næringsfondet, Søknad om fritak fra bassengleie, Stortingsvalg og sametingsvalg 2013 - Fastsetting av valgdag, Eierskapsmelding 2011, Opprettelse av Vadsø eiendom KF, Startlån fra Husbanken. m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Kommunestyremøte 11. oktober 2012

Kommunestyret behandlet i møte 11. oktober sakene: Suppleringsvalg, Støtte fra næringsfondet, Avtaler - samhandlingsreformen, Kontrollutvalgets årsmelding for 2011, Trekkfasilitet/kassakreditt, Kommunal planstrategi for Vadsø 2012-2015 og Nye 1-7 skoler i Vadsø.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Plankomite for skoleutbygging 8. oktober 2012

Plankomite for skoleutbygging vil i møte 8. oktober behandle saken: Nye 1-7 skoler i Vadsø.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 4. oktober 2012

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 4. oktober behandle sakene: Søknad omtillatelse til oppsett av reveglugg, Søknad om tilleggsareal og Kommunal planstrategi 2012-2015.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 27. september 2012

Formannskapet vil i møte 27. september behandle sakene: Støtte fra næringsfondet, Støtte til studietur, Strategi for rekruttering av lærere og Trekkfasilitet/kassakreditt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i hovedutvalg for kultur, utdanning og oppvekst 25. september 2012

Hovedutvalg for kultur, utdanning og oppvekst vil i møte 25. september behandle saken: Orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Plankomite for skoleutbygging 25. aeptember 2012

Plankomite for skoleutbygging vil i møte 25. september behandle saken: Orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i hovedutvalg for helse, rehabilitering og omsorg 13. september 2012

Hovedutvalg for helse, rehabilitering og omsorg behandlet i møte 13. september 2012 sakene: Status handlingsplan HRO og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 20. september 2012

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 20. september 2012 sakene: Lokale forhandlinger 2012, Strategi for rekrutering av lærere og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 30. august 2012

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 30. august 2012 sakene: Klage på avslag om leie av beiteareal, søknad om tillatelse til påbygg, deling av grunneiendom m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 21. august 2012

Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst vil i møte 21. august behandle sakene: Subdelegering KUO, Retningslinjer for kommunens representanter i SU barnehage og skole, Bosetting av flyktninger 2012-2013 m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Plankomite for skoleutbygging 22. august 2012

Plankomite for skoleutbygging vil i møte 22. august behandle saken: Orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 23. august 2012

Formannskapet behandlet i møte 23. august 2012 sakene: Bosetting av flyktninger 2012-2013, Avtaler samhandlingsreformen, Artic Race of Norway - Anmodning fra Alta kommune, Søknader om støtte, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 21. juni 2012

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 21. juni behandle sakene: Søknad om leie av beitearealer, Klage på vedtak i sak vedrørende tilleggsareal og vurdering av forslag til reguleringsplan for rideanlegg.
Les mer
 
 
 
 

Kommunestyremøte 7. juni 2012

Kommunestyret behandlet i møte 7. juni 2012 sakene: Eiendomsforvaltning - FDVU, Risiko- og sårbarhetsanalyse, Tilstandsrapport for grunnskolene i Vadsø, Vestre Jakobselv Ungdomsklubb - økonomisk støtte, Årsberetning og regnskap 2011, Fastsettelse av renovasjonsgebyr, m. fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 23. mai 2012

Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 23. mai 2012 sakene: Vestre Jakobselv Ungdomsklubb - Økonomisk støtte, Budsjettregulering 2012.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 30. mai 2012

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 30. mai sakene: Søknad om bruksendring, melding om tvangsmulkt, søknad om tilleggsareal og søknad om utvidelse av tomt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg 25. mai 2012

Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg vil i møte 25. mai behandle sakene: Budsjettregulering 2012, Møteplan - hovedutvalg HRO og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 24. mai 2012

Formannskapet behandlet i møte 24. mai 2012 sakene: vadsø kunstforening - partnerskapsavtale, Stream Team Vadsø - økonomisk støtte, Evenes syn og mestringssenter - økonomisk støtte, Marborg - økonomisk støtte, Søknad om transportstøtte - revmatikerforeningen, Tv-aksjonen 2012 - valg av komité m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i plankomité for skoleutbygging 11. mai 2012

Plankomité for skoleutbygging vil i møte 11. mai behandle saken: Felles ledelse/administrasjon - ny 1-7 skoler.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 3. mai 2012

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 3. mai sakene Søknad om tilleggsareal, Klage på fradelingsvedtak, søknad om deling av grunneiendom.
Les mer
 
 
 
 

Kommunestyremøte 26. april 2012

Kommunestyret behandlet i møte 26. april 2012 sakene: Ny renovasjonsløsning Vadsø 2012, Endring av reglement for hovedutvalg, Valg av hovedutvalg, Valg av lokal militær skjønnsemnd, Vadsø menighet - dekning av underskudd m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 12. april 2012

Formannskapet behandlet i møte 12. april 2012 sakene: Russebakeriet, A Pedersen Kystfiskebåt AS - støtte fra næringsfondet, Jens Kristiansen - Støtte fra Næringsfondet, Vadsø pensjonistforening - støtte til kulturformidling, Global Future Finnmark - Økonomisk støtte, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Kommunestyremøte 22. mars 2012

Kommunestyret behandlet i møte 22. mars sakene: Godtgjørelse - ordfører, Oppheving av tildigere vedtak om Melkevarden som mottaksskole, Innkjøp av privat tjenesteutøver, Rapport om økonomisk internkontroll i Vadsø kommune, Endringer i økonomireglementet, Renovasjonsforskrift i Vadsø kommune, m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 15. mars 2012

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske behandlet vil i møte 15. mars 2012 sakene: Eiendom Gnr 5 Bnr 7 klage på fradelingsvedtak, Eiendom Gnr 8 Bnr 1354 søknad om utvidelse av tomt, Eiendom Gnr 8 Bnr 1309 søknad om tomteutvidelse og Bygning Gnr 8 Brn 1 Fnr 49 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 8. mars 2012

Formannskapet behandlet i møte 8. mars sakene: Endringer i økonomireglementet, Betongstasjon, Tilskudd - Sandmo Golfbane, Vadsø turn - søknad om støtte, Pasvik Trail 2012 - Søknad om støtte, Ivesteringstiltak ny kran - Vestre Jakobselv, Varanger ASVO - Selskapsavtale - vedtekter.
Les mer
 
 
 
 

Møte i hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker

Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 9. februar sakene: Søknad om tilleggsareal, Søknad om utvidelse av tomt, Dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig, Klage fra sameiet Lærer Korbisgate, Søknad om bruksendring, Renovasjonsforskrift, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 2. februar 2012

Formannskapet behandlet i møte 2. februar sakene: Ungdomsklubb i Vestre Jakobselv, Vestre Jakobselv skolekorps - støtte til innkjøp av uniformer, Vadsø atletklubb - søknad om tilskudd, Søknad om frafall av forkjøpsrett, Støtte fra næringsfondet, Godtgjørelse ordfører, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Kommunestyremøte 26. januar 2012

Kommunestyret behandlet i møte 26. januar sakene: Valg av meddommere for Østfinnmark tingrett, Valg av nestleder til kommunalt råd for funksjonshemmede, Forslag på ny representant til styret for Norasenteret IKS, Vedtekter barnehage 2012, Avtaler - samhandlingsreformen, Politisk organisering.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 19. januar 2012

Formannskapet behandlet i møte 19. januar sakene: vedtekter barnehage 2012, Avtaler - samhandlingsreformen, Politisk organisering og Godtgjørelse - Ordfører.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 9. desember 2011

Planutvalget behandlet i møte 9. desember sakene: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Årsbudsjett og økonomiplan 2012-2014.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 11. november 2011

Formannskapet behandlet i møte 11. november saken: Søknad om dispensasjon for oppføring av ridebane.
Les mer
 
 
 
 

UTSATT: Møte i administrasjonsutvalget 20. september 2011

Administrasjonsutvalgets møte 20. september er utsatt til 28. september. Utvalget vil behandle sakene: Permisjonsreglement - revisjon og retningslinger for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 1. juli

Planutvalget vil i møte 1. juli behandle sakene: Klage på planutvalgets vedtak i sak 8/11, Utbedring av kjerresti over Vinikkamyra og Vinikkabekken, Søknad om utbedring av vei - Tomaselv, Søknad om rammetillatelser for flermannsboliger, Klage på planutvalgets vedtak 9/11 m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i adminstrasjonsutvalget 24. mai 2011

Administrasjonsutvalget vil i møte 24. mai behandle sakene: Øst-Finnmark kompetansesenter - ny bevilling, Reglement for godtgjørelse til folkevalgte.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Valgstyret 5. mai 2011

Valgstyret behandlet i møte 5. mai 2011 sakene: Godkjenning av listeforslagene, Tid og sted for stemmegivningen på valgting, Valg av stemmestyrer og Fastsetting av tid og sted for mottak av forhåndsstemmer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 6. mai 2011

Planutvalget behandlet i møte 6. mai sakene: Klage på vedtak Nyborgveien, Søknad om bruksendring og ombygging Damsveien og Ulovlig oppsatt skilt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 1. april 2011

Planutvalget behandlet i møte 1. april sakene: Søknad om dispensasjon fra planbestemmelsene, Søknad om bruksendring Nyborgveien 25B, Søknad om dispensasjon fra regulering i Ravneknausen 8 m.m.
Les mer
 
 
 
 

Møte i valgstyret 24. februar

Valgstyret behandlet i møte 24. februar saken: Nytt valgoppgjør kommunestyrevalget 2007.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 11. mars 2010

Planutvalget behandlet i møte 11. mars sakene: Vadsø kommunes kommuneplan - areal og samfunnsdelen, Søknad om tillatelse til tiltak for allerede fullført tennisbane, Forretningsbygg for REMA 1000 - søknad om to avkjørsler for biltrafikk.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 25. januar 2011

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 25. januar saken: KS strategiskonferanse 2011.
Les mer
 
 
 
 

Møte i planutvalget 28. januar 2011

Planutvalget behandlet i møte 28. januar sakene: Søknad om oppføring av ny hytte, Forslag om oppheving av bygningsforbud, Søknad om utvidelse av fritidsbolig, Søknad om bruksendring og Krav om riving av midlertidig bygg.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik